ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิศา วิชพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นิศา วิชพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 Rajalida Lipikorn 1
3 Waraporn Siriterm 1
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
5 Anawatch Mitpratan 1
6 Walaisiri Muangsiri 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
9 Jittima Chatchawansaisin 1
10 อวย เกตุสิงห์ 1
11 Varunee Padmasankh 1
12 ประธาน ดาบเพชร 1
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
14 Acom Sornsute 1
15 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
18 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
19 Ong, Say Kee 1
20 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
21 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 Chonticha Srisawang 1
24 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
25 ๋Janes, Gavin W. 1
26 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
27 รุ่งราวี ทองกันยา 1
28 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
29 กัญญา ศุภปิติพร 1
30 มยุรี จารุปาน 1
31 Chariya Uiyyasathian 1
32 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
33 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
34 Yeshey Penjor 1
35 สมชัย วัฒนการุณ 1
36 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
37 วินัย งามแสง 1
38 Suchin Arunsawatwong 1
39 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
40 Tadchanon Chuman 1
41 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
42 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
43 กระมล ทองธรรมชาติ 1
44 นภสร โกวรรธนะกุล 1
45 Pantharee Boonsatorn 1
46 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
47 สุวดี ยาป่าคาย 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
50 กมลชนก ยวดยง 1
51 Thanathon Sesuk 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
53 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
54 Somying Tumwasorn 1
55 Chulalongkorn University. Graduate School 1
56 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
57 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
58 Thada Jirajaras 1
59 Narong Punnim 1
60 ฉลวย กีรติรักษกุล 1
61 นิยพรรณ ชูวาพิทักษ์ 1
62 ธิดารัตน์ บุญนุช 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
65 Siriporn Sriwarakan 1
66 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
67 เอกชัย อดุลยธรรม 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
69 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 สมพร พรมดี 1
72 สุนีย์ นัยจรัญ 1
73 อรุณศรี อนันตรศิริชัย 1
74 สายฝน ควรผดุง 1
75 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
78 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
79 วาสนา เสียงดัง 1
80 สุวิชา ทองสิมา 1
81 สุนี ธนสารสมบัติ 1
82 วิไล ชินธเนศ 1
83 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 ธวัชชัย สันติสุข 1
86 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
87 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
88 วัลลภ แย้มเหมือน 1
89 คัคนางค์ มณีศรี 1
90 สำเริง แย้มโสภี 1
91 ประคอง ชอบเสียง 1
92 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
94 Sumphan Wongseripipatana 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
96 Garnpimol C. Ritthidej 1
97 Kittisak Likhitwitayawuid 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
100 วัฒนชัย สมิทธากร 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
102 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
103 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
104 Vimolmas Lipipun 1
105 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 Sompol Sanguanrungsirikul 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 Srilert Chotpantarat 1
110 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
111 Boonchai Sangpetngam 1
112 มยุรี ตันติสิระ 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
116 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
118 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
121 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
122 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
124 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
126 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
129 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
131 Wilai Anomasiri 1
132 กาญจนา แก้วเทพ 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
134 ศิริชัย ศิริกายะ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
136 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
137 Kitpramuk Tantayaporn 1
138 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
139 Phanphen Wattanaarsakit 1
140 Prakong Tangpraprutkul 1
141 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
142 Puttipongse Varavudhi 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
145 สุมิตรา พูลทอง 1
146 บรรจง คณะวรรณ 1
147 กำจัด มงคลกุล 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
150 ละอองทิพย์ เหมะ 1
151 สุมา เมืองใย 1
152 Kasidit Nootong 1
153 พรรณี กาญจนพลู 1
154 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
155 สิทธิพร แอกทอง 1
156 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
157 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
158 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
159 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
160 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
161 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
162 Jaitip Paiboon 1
163 วิมล เหมะจันทร 1
164 Chulalongkorn University.Graduate school 1
165 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
166 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
167 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
168 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
169 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
170 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
171 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
172 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
173 ชอุ่ม มลิลา 1
174 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
175 ประคอง สุทธสาร 1
176 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
177 Supa Chantharasakul 1
178 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
179 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
180 Chakkaphan Sutthirat 1
181 Panee Boonthavi 1
182 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2514 2
3 2512 3