ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิศา ชูโต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อนุชา เชาว์โชติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 สถิตย์พงศ์ รัตนคำ 3
3 ณฐนน ฟูแสง 3
4 ปรีชา ชมเชียงคำ 3
5 ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์ 3
6 นิศา ชูโต 3
7 สนอง อมฤกษ์ 3
8 รสสุคนธ์ มกรมณี 2
9 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 2
10 กล่อมจิตต์ พลายเวช 2
11 ผุสดี เรืองศรีมั่น 1
12 นิลรัตน์ อินทร์ทอง 1
13 นิศากานต์ ชัยประกายวรรณ์ 1
14 ชนะ กองไตรย์ 1
15 อาทิตย์ สีหะมงคล 1
16 เอนก อารีพรรค 1
17 พินิจ ศุภมัสดุอังกูร 1
18 เอนก อารีพรรค 1
19 บังอร ทับทิมทอง 1
20 นาตยา ทรายแก้ว 1
21 สุวรรณ มีทองคำ 1
22 สุดาพร สาวม่วง 1
23 จิตติมา อิ่มอุดม, 2519- 1
24 จารุพร นิติพจน์ 1
25 อุมาพร ฟูมั่น 1
26 สนธยา รื่นภาคเพ็ชร 1
27 บัณฑิต เกตุช้าง 1
28 จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ 1
29 เจษฎา กิตติสุนทร 1
30 สุวจี กุศลจริยากูล 1
31 จิรดา วุฑฒยากร 1
32 ประโยชน์ บุญสินสุข 1
33 อรุณ เสือกำปัง 1
34 เกษราพร คูวาเทพ 1
35 ช่อทิพย์ ทินบัว 1
36 จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ 1
37 สยาม สุ่มงาม 1
38 นันทิยา ดวงจันทร์ 1
39 สุภา อินทร์มณี 1
40 ชนะศึก นิชานนท์ 1
41 นฤมล ชัยภักดี 1
42 จุฬาวลัย สุนทรวิภาต 1
43 ณัฐกานต์ พลโลหะ 1
44 อรอนงค์ ลาภภูวนารถ 1
45 พวงมณี ชัยเสรี 1
46 เรือง เจริญชัย 1
47 พัชรี ผลานุรักษา 1
48 สุภิญญา ศักดิ์เสรีชัย 1
49 วีณา อัครธรรม 1
50 เยาวภา เจริญบุญ 1
51 ประโยชน์ บุญสินสุข 1
52 ประดับพร ชินวัตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 2
2 2544 2
3 2543 2
4 2542 3
5 2541 3
6 2540 3
7 2539 2
8 2538 2
9 2537 3
10 2536 2
11 2535 3
12 2534 4
13 2533 4
14 2532 2
15 2531 3
16 2530 1
17 2528 1
18 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2 การสร้างตัวบ่งชี้สำหรับการพัฒนาเด็กวัยรุ่นตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
3 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของชายและหญิงไทย ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
4 การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีการคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรม : กรณีศึกษา โรงเรียนกอไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543
5 การประเมินโครงการการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนปกติ : กรณีศึกษา โรงเรียนพญาไทและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
6 การเรียนรู้อย่างมีความสุข : การวิจัยรายกรณี ครูต้นแแบบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
7 การศึกษาการทำวิจัยเป็นทีมของอาจารย์ : การวิจัยรายกรณีสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
8 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์
9 การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 : กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2541
10 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจำนวนตัวเลือกที่เลือกได้กับวัยของผู้ตอบ ที่มีต่อความคงที่ของผลการวัดทางสังคมมิติ
11 กระบวนการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนนำร่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
12 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานสำหรับช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการ ก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของครูประถมศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
14 ผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ที่มีต่อการศึกษา : การวิจัยรายกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
15 การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2539
16 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
17 ประเด็นเกี่ยวกับสตรีในหนังสือวิชาพื้นฐานทั่วไปของสถาบันราชภัฏ : การวิเคราะห์เนื้อหา
ปี พ.ศ. 2538
18 ผลของประเภทการเตือนและเพศของผู้ตอบ ที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
19 การศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
20 ลักษณะนิสัยการอ่านของครู
21 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตในการเก็บข้อมูลทางกายภาพบำบัด
22 กระบวนการพัฒนาโครงการเสนอวิทยานิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
23 ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ปี พ.ศ. 2535
25 การวิเคราะห์ความหมายของคำตอบที่อยู่ตรงกลางในมาตรประมาณค่า
26 ผลของจดหมายนำ และการนัดหมายทางโทรศัพท์ ต่ออัตราการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
27 ผลของการจูงใจ ที่มีต่ออัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ปี พ.ศ. 2534
28 การเปรียบอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของบุคคลต่างอาชีพ เมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบ
29 ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา
30 บทบาทของผู้ปกครองหรือครูในการส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสติปัญญาเลิศ และความสามารถพิเศษ กรุงเทพมหานคร
31 การพัฒนารูปแบบการประเมินโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
32 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักเรียน ในการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะเกิดขึ้นจริง กับที่คาดหมายของผู้ปกครอง จังหวัดนครราชสีมา
33 แนวคิดในการประเมินทางการศึกษา
34 การวิเคราะห์การวางแผนเเข้าสู่อาชีพของนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
35 สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงการขยาย โอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนาบัววิทยา จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2532
36 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา การบริหารกระบวนการงบประมาณของกรมสามัญศึกษา
37 ผลตอบแทนในการลงทุนเพื่อการศึกษา ของมหาบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
38 ระบบการติดตามผลของโครงการพัฒนา
39 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลป
40 สภาพการมีงานทำของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
41 การประเมินผลการฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2528
42 เพศศึกษา : การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินค่านิตยสารและหนังสือพิมพ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
43 ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม