ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิศา ชูโต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อนุชา เชาว์โชติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 สถิตย์พงศ์ รัตนคำ 3
3 ณฐนน ฟูแสง 3
4 ปรีชา ชมเชียงคำ 3
5 ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์ 3
6 นิศา ชูโต 3
7 สนอง อมฤกษ์ 3
8 รสสุคนธ์ มกรมณี 2
9 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 2
10 กล่อมจิตต์ พลายเวช 2
11 จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ 1
12 เจษฎา กิตติสุนทร 1
13 สุวจี กุศลจริยากูล 1
14 สุวรรณ มีทองคำ 1
15 จิรดา วุฑฒยากร 1
16 นิลรัตน์ อินทร์ทอง 1
17 นิศากานต์ ชัยประกายวรรณ์ 1
18 ชนะ กองไตรย์ 1
19 นาตยา ทรายแก้ว 1
20 สนธยา รื่นภาคเพ็ชร 1
21 สุภา อินทร์มณี 1
22 นฤมล ชัยภักดี 1
23 นันทิยา ดวงจันทร์ 1
24 สยาม สุ่มงาม 1
25 อรุณ เสือกำปัง 1
26 ชนะศึก นิชานนท์ 1
27 ผุสดี เรืองศรีมั่น 1
28 จิตติมา อิ่มอุดม, 2519- 1
29 จารุพร นิติพจน์ 1
30 อุมาพร ฟูมั่น 1
31 สุดาพร สาวม่วง 1
32 บัณฑิต เกตุช้าง 1
33 วีณา อัครธรรม 1
34 เยาวภา เจริญบุญ 1
35 ประโยชน์ บุญสินสุข 1
36 สุภิญญา ศักดิ์เสรีชัย 1
37 ณัฐกานต์ พลโลหะ 1
38 จุฬาวลัย สุนทรวิภาต 1
39 เกษราพร คูวาเทพ 1
40 ช่อทิพย์ ทินบัว 1
41 จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ 1
42 ประโยชน์ บุญสินสุข 1
43 พัชรี ผลานุรักษา 1
44 พินิจ ศุภมัสดุอังกูร 1
45 เอนก อารีพรรค 1
46 บังอร ทับทิมทอง 1
47 เอนก อารีพรรค 1
48 ประดับพร ชินวัตร 1
49 อรอนงค์ ลาภภูวนารถ 1
50 พวงมณี ชัยเสรี 1
51 เรือง เจริญชัย 1
52 อาทิตย์ สีหะมงคล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 3
2 2544 2
3 2543 2
4 2542 3
5 2541 3
6 2540 3
7 2539 2
8 2538 3
9 2537 3
10 2536 2
11 2535 3
12 2534 4
13 2533 4
14 2532 2
15 2531 3
16 2530 1
17 2528 1
18 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2 การสร้างตัวบ่งชี้สำหรับการพัฒนาเด็กวัยรุ่นตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
3 การประเมินหลังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบการเรียน เชิงถ่ายทอดค่านิยมเกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย
ปี พ.ศ. 2544
4 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของชายและหญิงไทย ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
5 การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีการคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรม : กรณีศึกษา โรงเรียนกอไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543
6 การประเมินโครงการการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนปกติ : กรณีศึกษา โรงเรียนพญาไทและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
7 การเรียนรู้อย่างมีความสุข : การวิจัยรายกรณี ครูต้นแแบบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
8 การศึกษาการทำวิจัยเป็นทีมของอาจารย์ : การวิจัยรายกรณีสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
9 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์
10 การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 : กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2541
11 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจำนวนตัวเลือกที่เลือกได้กับวัยของผู้ตอบ ที่มีต่อความคงที่ของผลการวัดทางสังคมมิติ
12 กระบวนการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนนำร่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
13 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานสำหรับช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการ ก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของครูประถมศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
15 ผลกระทบของการติดเชื้อเอดส์ที่มีต่อการศึกษา : การวิจัยรายกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
16 การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2539
17 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
18 ประเด็นเกี่ยวกับสตรีในหนังสือวิชาพื้นฐานทั่วไปของสถาบันราชภัฏ : การวิเคราะห์เนื้อหา
ปี พ.ศ. 2538
19 การประเมินหลังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบการเรียน เชิงถ่ายทอดค่านิยมเกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย
20 ผลของประเภทการเตือนและเพศของผู้ตอบ ที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
21 การศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
22 ลักษณะนิสัยการอ่านของครู
23 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตในการเก็บข้อมูลทางกายภาพบำบัด
24 กระบวนการพัฒนาโครงการเสนอวิทยานิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
25 ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ปี พ.ศ. 2535
27 การวิเคราะห์ความหมายของคำตอบที่อยู่ตรงกลางในมาตรประมาณค่า
28 ผลของจดหมายนำ และการนัดหมายทางโทรศัพท์ ต่ออัตราการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
29 ผลของการจูงใจ ที่มีต่ออัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ปี พ.ศ. 2534
30 การเปรียบอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของบุคคลต่างอาชีพ เมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบ
31 ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา
32 บทบาทของผู้ปกครองหรือครูในการส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสติปัญญาเลิศ และความสามารถพิเศษ กรุงเทพมหานคร
33 การพัฒนารูปแบบการประเมินโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
34 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักเรียน ในการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะเกิดขึ้นจริง กับที่คาดหมายของผู้ปกครอง จังหวัดนครราชสีมา
35 แนวคิดในการประเมินทางการศึกษา
36 การวิเคราะห์การวางแผนเเข้าสู่อาชีพของนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
37 สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงการขยาย โอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนาบัววิทยา จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2532
38 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา การบริหารกระบวนการงบประมาณของกรมสามัญศึกษา
39 ผลตอบแทนในการลงทุนเพื่อการศึกษา ของมหาบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
40 ระบบการติดตามผลของโครงการพัฒนา
41 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลป
42 สภาพการมีงานทำของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
43 การประเมินผลการฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2528
44 เพศศึกษา : การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินค่านิตยสารและหนังสือพิมพ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม