ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 4
3 สมชาย จิตะพันธ์กุล 4
4 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
5 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
6 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
7 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
8 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
9 ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล 3
10 วาทิต เบญจพลกุล 3
11 ทับทิม อ่างแก้ว 3
12 ธันย์ชนก ตั้งวัชรพงศ์ 2
13 หทัยชนก ธรรมเชิดชูพงษ์ 2
14 ณัฐ กาญจนศิริ 2
15 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
16 พสุ แก้วปลั่ง 2
17 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
18 จิราภา ทรงธนศักดิ์ 1
19 บุญชัย กฤตยานันต์ 1
20 รัฐพล ทูลแสงงาม 1
21 ณตพร อิทธิโสภณกุล 1
22 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
23 แนบบุญ หุนเจริญ 1
24 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
25 เอกชัย ลีลารัศมี 1
26 วันเฉลิม โปรา 1
27 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2551 3
3 2550 1
4 2549 4
5 2548 1
6 2547 4
7 2546 2
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนแบบไมโครโฟนสองตัวสำหรับการโทรศัพท์แบบไม่ใช้มือ
2 เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนแบบไมโครโฟนสองตัวสำหรับการโทรศัพท์แบบไม่ใช้มือ
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
4 การคัดเลือกเกณฑ์การบีบอัดสำหรับเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายแถบความถี่ย่อย
5 การคัดเลือกเกณฑ์การบีบอัดสำหรับเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายแถบความถี่ย่อย
ปี พ.ศ. 2550
6 เทคนิคการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนสำหรับระบบสื่อสารแบบแฮนด์ฟรี
ปี พ.ศ. 2549
7 การพัฒนาแก้ไขปัญหา loudness recruitments ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น : รายงานผลการวิจัย
8 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
9 การตัดเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายแถบความถื่ย่อย
10 การตัดเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายแถบความถื่ย่อย
ปี พ.ศ. 2548
11 การลดความซับซ้อนสำหรับระบบการตัดสัญญาณเสียงสะท้อนในการสัมมนาแบบสเตริโอโดยใช้โครงสร้างการกรองแถบย่อยขึ้นกับการประมวลผลสัญญาณในโดเมนความถี่
ปี พ.ศ. 2547
12 การกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังโดยใช้วงจรกรองผ่านทุกความถี่แบบเปลี่ยนตามเวลา
13 วิธีการดีคอรีเลชันของสัญญาณสเตริโอสำหรับการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนแบสเตริโอโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้
14 การพัฒนาวิธีการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเพิ่มพิสัยพลวัต : รายงานผลการวิจัย
15 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
16 เครื่องรับชนิดหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบขนาน ที่มีการแก้ไขความถี่ออฟเซตแบบปรับตัวได้สำหรับระบบมัลติ-แคเรียร์ ซีดีเอ็มเอ
17 การขจัดสัญญาณเสียงสะท้อนในสถานการณ์ดับเบิ้ลทอล์ก