ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 4
3 สมชาย จิตะพันธ์กุล 4
4 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
5 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
6 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
7 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
8 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
9 ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล 3
10 วาทิต เบญจพลกุล 3
11 ทับทิม อ่างแก้ว 3
12 ธันย์ชนก ตั้งวัชรพงศ์ 2
13 หทัยชนก ธรรมเชิดชูพงษ์ 2
14 ณัฐ กาญจนศิริ 2
15 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
16 พสุ แก้วปลั่ง 2
17 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
18 จิราภา ทรงธนศักดิ์ 1
19 บุญชัย กฤตยานันต์ 1
20 รัฐพล ทูลแสงงาม 1
21 ณตพร อิทธิโสภณกุล 1
22 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
23 แนบบุญ หุนเจริญ 1
24 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
25 เอกชัย ลีลารัศมี 1
26 วันเฉลิม โปรา 1
27 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2552 1
3 2551 3
4 2550 3
5 2549 5
6 2548 1
7 2547 5
8 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนแบบไมโครโฟนสองตัวสำหรับการโทรศัพท์แบบไม่ใช้มือ
2 เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนแบบไมโครโฟนสองตัวสำหรับการโทรศัพท์แบบไม่ใช้มือ
ปี พ.ศ. 2552
3 เทคนิคการลดเสียงรบกวนสำหรับเครื่องช่วยฟัง
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 การคัดเลือกเกณฑ์การบีบอัดสำหรับเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายแถบความถี่ย่อย
6 การคัดเลือกเกณฑ์การบีบอัดสำหรับเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายแถบความถี่ย่อย
ปี พ.ศ. 2550
7 เทคนิคการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนสำหรับระบบสื่อสารแบบแฮนด์ฟรี
8 การพัฒนาวิธีการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยเพิ่มพิสัยพลวัต
9 การพัฒนาแก้ไขปัญหา Loudness Recruitment ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2549
10 การพัฒนาแก้ไขปัญหา loudness recruitments ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น : รายงานผลการวิจัย
11 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
12 การพัฒนาแก้ไขปัญหา Loudness Recruitment ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น
13 การตัดเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายแถบความถื่ย่อย
14 การตัดเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายแถบความถื่ย่อย
ปี พ.ศ. 2548
15 การลดความซับซ้อนสำหรับระบบการตัดสัญญาณเสียงสะท้อนในการสัมมนาแบบสเตริโอโดยใช้โครงสร้างการกรองแถบย่อยขึ้นกับการประมวลผลสัญญาณในโดเมนความถี่
ปี พ.ศ. 2547
16 การกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังโดยใช้วงจรกรองผ่านทุกความถี่แบบเปลี่ยนตามเวลา
17 วิธีการดีคอรีเลชันของสัญญาณสเตริโอสำหรับการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนแบสเตริโอโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้
18 การพัฒนาวิธีการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเพิ่มพิสัยพลวัต : รายงานผลการวิจัย
19 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
20 การพัฒนาวิธีการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยเพิ่มพิสัยพลวัต
ปี พ.ศ. 2546
21 เครื่องรับชนิดหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบขนาน ที่มีการแก้ไขความถี่ออฟเซตแบบปรับตัวได้สำหรับระบบมัลติ-แคเรียร์ ซีดีเอ็มเอ
22 การขจัดสัญญาณเสียงสะท้อนในสถานการณ์ดับเบิ้ลทอล์ก