ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิวัตต์ น้อยมณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญนภา ชมะวิต 5
2 ภาณุพงศ์ สหายสุข 5
3 Pairoj Saonuam 3
4 Karnnarut Jaramorn 3
5 กานต์นะรัตน์ จรามร 3
6 ไพโรจน์ เสาน่วม 3
7 เสานีย์เลวัลย์ 2
8 นำชัย เลวัลย์ 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 เยาวรัตนา พรรษา 1
11 อารยา สว่างแก้ว 1
12 ธนาวุฒิ สร้อยแก้ว 1
13 ฐิติมา ธีรตานนท์ 1
14 สกาวเดือน อนันตวรพจน์ 1
15 Tippayawong K. 1
16 Ramingwong S. 1
17 กาญจนี ยืนยง 1
18 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
19 คนึงนิจ คงพ่วง 1
20 มรกต แก้วธรรมสอน 1
21 ชนัฏฏา ริมเถื่อน 1
22 Kumarasamy N. 1
23 Chen Y. 1
24 Zhang X. 1
25 Ou S. 1
26 Hudelson S. 1
27 Hughes J. 1
28 Chotirosniramit N. 1
29 นงนาถ ทองมี 1
30 ทวีพร ปทุมมา 1
31 Sopadang A. 1
32 ภคิน สุขสุคนธ์ 1
33 สุภาพร ธรรมศิริ 1
34 Quinn T. 1
35 Panchia R. 1
36 Gamble T. 1
37 Cohen M. 1
38 Fogel J. 1
39 Melo M. 1
40 McCauley M. 1
41 Pilotto J. 1
42 Grinsztejn B. 1
43 Eshleman S. 1
44 Mayer K. 1
45 Piwowar-Manning E. 1
46 Redd A. 1
47 Swanstrom R. 1
48 Sabin D. 1
49 Gunde L. 1
50 Maliwichi M. 1
51 Akelo V. 1
52 Dukhovlinova E. 1
53 Bruno D. 1
54 Ping L. 1
55 Porcella S. 1
56 Sievers M. 1
57 Martens C. 1
58 Moyo S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 10
4 2552 1
5 2549 3
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 กรณีศึกษา : การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2 Treatment as Prevention: Characterization of Partner Infections in the HIV Prevention Trials Network 052 Trial
ปี พ.ศ. 2559
3 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายและพยาธิปากขอสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในคนและสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงในคนไทยและแรงงานต่างชาติในจังหวัดอุบลราชธานี และคนลาวในแขวงจำปาสัก ประเทศลาว
4 Factors affecting green supply chain operational performance of the Thai auto parts industry
ปี พ.ศ. 2558
5 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมในเครือข่ายที่ 31 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
7 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระโขนงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
8 ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตลาดกระบัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
9 แรงจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่มของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตลาดกระบัง
10 การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ
11 การศึกษาสภาพการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
12 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระโขนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
14 การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ปี พ.ศ. 2552
15 บทบาทในการเป็นพาหะเชื้อปรสิตแบบเชิงกลของแมลงสาบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานบริการโทรศัพท์สาธารณะภาคเหนือตอนบน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) = Development of an information technology system for public telephone service management at TT&T Public Company, Limited (Upper Northern Region
17 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับงานบริการโทรศัพท์สาธารณะภาคเหนือตอนบน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด [มหาชน]
18 การศึกษาการจำแนกประเภทของโรค โดยใช้วิธีทางเครือข่ายประสาทเทียม