ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิวัตต์ น้อยมณี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภาณุพงศ์ สหายสุข 5
2 เพ็ญนภา ชมะวิต 5
3 เสานีย์เลวัลย์ 2
4 นำชัย เลวัลย์ 2
5 Dukhovlinova E. 1
6 Bruno D. 1
7 Sabin D. 1
8 Gunde L. 1
9 Martens C. 1
10 Quinn T. 1
11 Ping L. 1
12 Redd A. 1
13 Melo M. 1
14 Swanstrom R. 1
15 Maliwichi M. 1
16 Porcella S. 1
17 Sievers M. 1
18 Moyo S. 1
19 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
20 Pairoj Saonuam 1
21 คนึงนิจ คงพ่วง 1
22 มรกต แก้วธรรมสอน 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
24 Karnnarut Jaramorn 1
25 กานต์นะรัตน์ จรามร 1
26 Sopadang A. 1
27 Fogel J. 1
28 Ramingwong S. 1
29 Tippayawong K. 1
30 ไพโรจน์ เสาน่วม 1
31 Akelo V. 1
32 Gamble T. 1
33 ทวีพร ปทุมมา 1
34 นงนาถ ทองมี 1
35 ชนัฏฏา ริมเถื่อน 1
36 ภคิน สุขสุคนธ์ 1
37 Chotirosniramit N. 1
38 สุภาพร ธรรมศิริ 1
39 กาญจนี ยืนยง 1
40 อารยา สว่างแก้ว 1
41 เยาวรัตนา พรรษา 1
42 ธนาวุฒิ สร้อยแก้ว 1
43 ฐิติมา ธีรตานนท์ 1
44 สกาวเดือน อนันตวรพจน์ 1
45 Hughes J. 1
46 Chen Y. 1
47 Piwowar-Manning E. 1
48 Mayer K. 1
49 Pilotto J. 1
50 McCauley M. 1
51 Panchia R. 1
52 Eshleman S. 1
53 Grinsztejn B. 1
54 Kumarasamy N. 1
55 Zhang X. 1
56 Ou S. 1
57 Hudelson S. 1
58 Cohen M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 10
4 2552 2
5 2551 1
6 2549 3
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Treatment as Prevention: Characterization of Partner Infections in the HIV Prevention Trials Network 052 Trial
ปี พ.ศ. 2559
2 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายและพยาธิปากขอสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในคนและสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงในคนไทยและแรงงานต่างชาติในจังหวัดอุบลราชธานี และคนลาวในแขวงจำปาสัก ประเทศลาว
3 Factors affecting green supply chain operational performance of the Thai auto parts industry
ปี พ.ศ. 2558
4 A Development of Community Participation Model to Reduce Alcohol Consumption Behavior
5 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมในเครือข่ายที่ 31 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
6 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระโขนงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
7 ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตลาดกระบัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
8 แรงจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่มของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตลาดกระบัง
9 การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ
10 การศึกษาสภาพการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
11 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
12 การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระโขนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
13 การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ปี พ.ศ. 2552
14 บทบาทในการเป็นพาหะเชื้อปรสิตแบบเชิงกลของแมลงสาปในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
15 บทบาทในการเป็นพาหะเชื้อปรสิตแบบเชิงกลของแมลงสาบในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2551
16 บทบาทในการเป็นพาหะเชื้อปรสิตแบบเชิงกลของแมลงสาปในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานบริการโทรศัพท์สาธารณะภาคเหนือตอนบน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) = Development of an information technology system for public telephone service management at TT&T Public Company, Limited (Upper Northern Region
18 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับงานบริการโทรศัพท์สาธารณะภาคเหนือตอนบน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด [มหาชน]
19 การศึกษาการจำแนกประเภทของโรค โดยใช้วิธีทางเครือข่ายประสาทเทียม