ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิวัฒ เสนาะเมือง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความหลากหลายเชิงชนิดและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเห็ดถ้วยขนาดเล็ก (Orbiliomycetes) ในลุ่มน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดเห็ดในพื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำพอง
3 การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสุขภาพมนุษย์จากส่วนผสมของไรน้ำ นางฟ้า สาหร่ายและเห็ดวิตามินดีสูง
4 บทบาทของการอบดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์และสาเหตุโรคพืชในดิน
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดเห็ดในพื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำพอง II
6 การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสุขภาพมนุษย์จากส่วนผสมของไรน้ำ นางฟ้า สาหร่ายและเห็ดวิตามินดีสูง II
7 บทบาทของการอบดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์และสาเหตุโรคพืชในดิน
8 ความหลากหลายเชิงชนิดและปริมาณสารแอล-เออโกไธโอนิอินในเห็ดขอน (Lentinus Fr.)
ปี พ.ศ. 2553
9 ผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดเห็ดในพื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำพอง
10 การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสุขภาพมนุษย์จากส่วนผสมของไรน้ำ นางฟ้า สาหร่ายและเห็ดวิตามินดีสูง
11 ลักษณะทางสันฐานวิทยาและพันธุกรรมของเห็ดปะการัง (Coral fungi) ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
12 ปฏิกิริยาของเห็ดสลายไม้โดยเฉพาะเห็ดรังนกเพื่อควบคุมเชื้อราฟิวซาเรียมและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขื้อเทศ
13 การศึกษาเกี่ยวกับการทำให้เกิดโรคของเชื้อรา Fusarium species กับโรครากเน่าของหม่อนและการพัฒนาไพรเมอร์จำเพาะสำหรับตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรค
ปี พ.ศ. 2551
14 ลักษณะโดยทั่วไป เครื่องหมายทางชีวโมเลกุล และความสามารถในการผลิตภายใต้สภาวะควบคุมของเห็ดลิ้นกวางและเห็ดซิ่นโค่น
15 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีวโมเลกุลและคุณค่าทางสมุนไพรของเห็ดน้ำผึ้งสยาม
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช
17 การใช้ประโยชน์จากเห็ดราในกลุ่ม Basidiomycota ในเขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
18 การใช้สาร metaboilite จากเห็ดเรืองแสง Omphalotus sp. ของโคกภูตากาในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผัก
19 การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ III
ปี พ.ศ. 2545
20 การใช้ประโยชน์จากเห็ดราในกลุ่ม Basidiomycota ในเขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
21 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช
22 การใช้ประโยชน์จากเห็ดราในกลุ่ม Basidiomycota ในเขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
23 การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb)
ปี พ.ศ. 2544
24 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2543
25 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช
ปี พ.ศ. 2542
26 การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb)
27 การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb)
28 การควบคุมโรคทางใบของถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยชีววิธี
29 ผลของสาร Metrbolic Products ของเชื้อ Trichoderma spp. ไอโซเลตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดิน
ปี พ.ศ. 2541
30 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
31 บทบาทของการอบดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อการเปลี่ยแปลงของจุลินทรีย์และสาเหตุโรคพืชในดิน
ปี พ.ศ. 2540
32 การควบคุมโรคทางใบของถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยชีววิธี
33 กาาควบคุมโรคทางใบของถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยชีววิธี
34 ความสามารถในการทำให้เกิดโรคในพืชอาศัยต่างชนิดกันและการเปรียบเทียบความแตกต่างในระดับไอโซเลตองเชื้อ Sclerotium rolfsii โดยวิธีเลคโตรโฟเรซีส
ปี พ.ศ. 2539
35 ผลของสาร Metrbolic Products ของเชื้อ Trichoderma spp. ไอโซเลตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดิน
ปี พ.ศ. 2538
36 ความสามารถในการทำให้เกิดโรคในพืชอาศัยต่างชนิดกันและการเปรียบเทียบความแตกต่างในระดับไอโซเลตองเชื้อ Sclerotium rolfsii โดยวิธีเลคโตรโฟเรซีส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การศึกษาเกี่ยวกับการทำให้โรคของเชื้อรา Fusarium species ทกับโรครากเน่าของหม่อนและการพัฒนาไพรเมอร์จำเพาะสำหรับตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรค
38 ปฏิกิริยาของเห็ดสลายไม้โดยเฉพาะเห็ดรังนกเพื่อควบคุมเชื้อราฟิวซาเรียมและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
39 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของเห็ดปะการัง (Coral fungi) ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
40 ความหลากหลายเชิงชนิดและปริมาณของสาร แอล-เออโกไทโอนิอินของเห็ดขอน (Lentinus Fr.)