ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิวัฒ เสนาะเมือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความหลากหลายเชิงชนิดและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเห็ดถ้วยขนาดเล็ก (Orbiliomycetes) ในลุ่มน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดเห็ดในพื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำพอง
3 การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสุขภาพมนุษย์จากส่วนผสมของไรน้ำ นางฟ้า สาหร่ายและเห็ดวิตามินดีสูง
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดเห็ดในพื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำพอง II
5 การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสุขภาพมนุษย์จากส่วนผสมของไรน้ำ นางฟ้า สาหร่ายและเห็ดวิตามินดีสูง II
6 บทบาทของการอบดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์และสาเหตุโรคพืชในดิน
7 ความหลากหลายเชิงชนิดและปริมาณสารแอล-เออโกไธโอนิอินในเห็ดขอน (Lentinus Fr.)
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลของภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของชนิดเห็ดในพื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำพอง
9 การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสุขภาพมนุษย์จากส่วนผสมของไรน้ำ นางฟ้า สาหร่ายและเห็ดวิตามินดีสูง
10 ลักษณะทางสันฐานวิทยาและพันธุกรรมของเห็ดปะการัง (Coral fungi) ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
11 ปฏิกิริยาของเห็ดสลายไม้โดยเฉพาะเห็ดรังนกเพื่อควบคุมเชื้อราฟิวซาเรียมและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขื้อเทศ
12 การศึกษาเกี่ยวกับการทำให้เกิดโรคของเชื้อรา Fusarium species กับโรครากเน่าของหม่อนและการพัฒนาไพรเมอร์จำเพาะสำหรับตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรค
ปี พ.ศ. 2551
13 ลักษณะโดยทั่วไป เครื่องหมายทางชีวโมเลกุล และความสามารถในการผลิตภายใต้สภาวะควบคุมของเห็ดลิ้นกวางและเห็ดซิ่นโค่น
14 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีวโมเลกุลและคุณค่าทางสมุนไพรของเห็ดน้ำผึ้งสยาม
ปี พ.ศ. 2547
15 การใช้สาร metaboilite จากเห็ดเรืองแสง Omphalotus sp. ของโคกภูตากาในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผัก
16 การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ III
ปี พ.ศ. 2545
17 การใช้ประโยชน์จากเห็ดราในกลุ่ม Basidiomycota ในเขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543
18 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช
ปี พ.ศ. 2542
19 การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb)
ปี พ.ศ. 2541
20 บทบาทของการอบดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อการเปลี่ยแปลงของจุลินทรีย์และสาเหตุโรคพืชในดิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การศึกษาเกี่ยวกับการทำให้โรคของเชื้อรา Fusarium species ทกับโรครากเน่าของหม่อนและการพัฒนาไพรเมอร์จำเพาะสำหรับตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรค
22 ปฏิกิริยาของเห็ดสลายไม้โดยเฉพาะเห็ดรังนกเพื่อควบคุมเชื้อราฟิวซาเรียมและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
23 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของเห็ดปะการัง (Coral fungi) ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
24 ความหลากหลายเชิงชนิดและปริมาณของสาร แอล-เออโกไทโอนิอินของเห็ดขอน (Lentinus Fr.)