ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิลุบล รุจิรประเสริฐ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- นิลบล รุจิรประเสริฐ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2554 1
4 2553 1
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาอายุครรภ์ลําดับที่ของการตั้งครรภ์และความกลัวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดของสตรีตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2557
2 ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุมารดา อายุครรภ์ ลําดับที่ของการตั้งครรภ์และความกลัวที่เกียวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดของสตรีตั้งครรภ์
3 ความกลัวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดของสตรีตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2554
4 การรับรู้และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลภรรยาในขณะตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2553
5 การรับรู้และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลภรรยาในขณะตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 ผลของวิธีเบ่งคลอดต่อผลลัพธ์การคลอดและความเหนื่อยล้าในระยะหลังคลอดของมารดาที่คลอดครั้งแรก
7 การรับรู้และการจัดการด้านสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดภายหลังการจำหน่ายกลับบ้าน