ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิลุบล คล่องเวสสะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6
2 พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์ 5
3 จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 5
4 จามรี อาระยานิมิตสกุล 2
5 มณีนุช พูลสวัสดิ์ 2
6 มานิต ทรัพย์เพิ่ม 2
7 เดวิตร์ สุขเสน 2
8 พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย 2
9 ดนัย ทายตะคุ 2
10 พรสถิตย์ ศรีเมือง 1
11 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 1
12 ยสินธรา ชาทอง 1
13 สุมาณี อำพันทรัพย์ 1
14 ภราดร แก้วไสพร 1
15 นิธิวดี ทองป้อง 1
16 จามรี อาระยานิมิตรสกุล 1
17 เสาวคนธ์ สนธิมูล 1
18 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 1
19 ธีรภัทร จิโน 1
20 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
21 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
22 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
23 ไม่มีข้อมูล 1
24 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
25 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
26 ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 1
27 ชีวารัตน์ กลับคุณ 1
28 วีระ สัจกุล 1
29 ประภัสรา นาคะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2553 2
5 2552 6
6 2551 2
7 2550 1
8 2547 2
9 2546 3
10 2538 1
11 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 "การหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวของเขตดินแดง"
ปี พ.ศ. 2556
2 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียว
ปี พ.ศ. 2555
3 องค์ประกอบของภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ : กรุงเทพมหานคร
4 การเปรียบเทียบความคิดของ ประติมากร ภูมิสถาปนิก และ ผู้ได้รับประโยชน์ ต่อการใช้ประติมากรรมลอยตัวเป็นองค์ประกอบพื้นที่สาธารณะในเมือง
5 องค์ประกอบของภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ : กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
6 ศักยภาพพื้นที่ว่างย่านพาณิชยกรรมในเขตบางรักเพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายพื้นที่ว่างและการสัญจรทางเท้า
7 ศักยภาพพื้นที่ว่างย่านพาณิชยกรรมในเขตบางรัก เพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายพื้นที่ว่างและการสัญจรทางเท้า
ปี พ.ศ. 2552
8 การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง
9 เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
10 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสีเขียวในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาและพื้นที่ต่อเนื่อง
11 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสีเขียวในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาและพื้นที่ต่อเนื่อง
12 การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง
13 เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาวัดเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานคร
15 การพัฒนาวัดเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
16 แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสีลมช่วงถนนคอนแวนต์ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ปี พ.ศ. 2547
17 การใช้พื้นที่ภายนอกอาคารในชุมชนอยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองสาม
18 แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
19 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
20 พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะที่เป็นผลจากสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของสวนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
21 การศึกษาลักษณะทางกายภาพที่พึงประสงค์ของถนนคนเดิน : กรณีศึกษาถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2538
22 แนวทางการใช้พืชพรรณในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง