ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิลุบล กิจอันเจริญ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นิลุบล กิขยันเจริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่ง เพื่อการตรวจหาการตกค้างของยาเอนโรฟล็อกซาซินในผลผลิตปลานิล
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่ง เพื่อการตรวจหาการตกค้างของยาเอนโรฟล็อกซาซินในผลผลิตปลานิล
3 ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารเพ่มภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
4 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจโดยเทคนิค PCR
5 ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารเพ่มภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
6 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจโดยเทคนิค PCR
ปี พ.ศ. 2554
7 ศักยภาพของการใช้ไคโตซาน และเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษกิจ
8 ศักยภาพของการใช้ไคโตซาน และเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษกิจ
ปี พ.ศ. 2553
9 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อควบคุมโรคสเตรปโตคอลโคซิสในปลานิล
10 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อควบคุมโรคสเตรปโตคอลโคซิสในปลานิล
11 การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจปี 2552
ปี พ.ศ. 2552
12 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
13 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
14 การใช้สมุนไพรเพื่อควบคุมการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae ในปลานิล, Oreochromis niloticus
ปี พ.ศ. 2551
15 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล II
16 การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพ และเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจปี 2551
17 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
18 การบำบัดน้าทิ้งจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยพืชท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2550
19 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
20 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล ปลาทับทิม และปลาดุก
21 การใช้การแข่งขันของจุลินทรีย์ เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจปี 2550
22 การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยพืชท้องถิ่น
23 ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2549
24 ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารเพ่มภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ II
25 การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Streptococcus agalactiae สาเหตุของการเกิดโรคระบาดในปลานิลโดยการใช้เทคนิค PCR
26 การตรวจวินิจฉัยโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม โดยการใช้เทคนิค PCR
27 การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Streptococcus agalactiae สาเหตุของการเกิดโรคระบาดในปลานิลโดยการใช้เทคนิค PCR
28 การตรวจวินิจฉัยโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม โดยการใช้เทคนิค PCR
29 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจโดยเทคนิค PCR
ปี พ.ศ. 2548
30 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจโดยเทคนิค PCR
31 ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษกิจ
32 การตรวจวินิจฉัยโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม โดยการใช้เทคนิค PCR
33 การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 การตรวจวินิจฉัยโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม โดยการใช้เทคนิค PCR
35 การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
36 การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Streptococcus agalactiae สาเหตุของการเกิดโรคระบาดในปลานิลโดยการใช้เทคนิค PCR
37 การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับปลานิลที่เลี้ยง ในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38 การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับปลานิลที่เลี้ยง ในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
39 การตรวจวินิจฉัยโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม โดยการใช้เทคนิค PCR II
40 การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
41 การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
42 การตรวจวินิจฉัยโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม โดยการใช้เทคนิค PCR
43 การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับปลานิลที่เลี้ยง ในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
44 การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ