ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมของครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียน
2 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาความสามารถของครอบครัวในการสอนเพศศึกษาและทักษะการปฏิเสธแก่บุตรวัยแรกรุ่นหญิงโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2553
3 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระสาขาสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
4 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระสาขาสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ความวิตกกังวลจาการพรากจากของเด็อายุ 2-3 ปี ในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2551
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยขอมารดาวัยรุ่นในชุมชนอีสาน
ปี พ.ศ. 2550
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยขอมารดาวัยรุ่นในชุมชนอีสาน
8 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษาสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
9 ความรุนแรงระหว่างพี่น้องในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 ความรุนแรงระหว่างพี่น้องในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
11 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสิไปโรซีสของครอบครัวอีสาน
12 ความรุนแรงระหว่างพี่น้องในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กของผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
14 ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเด็ก โรคปอดอักเสบอายุ 0-5 ปี ในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ