ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิลวรรณ อยู่ภักดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Nilawan Yuphakdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วิธีการหาจุดตัดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยตกเกณฑ์ในระบบกลุ่มโรคร่วม
ปี พ.ศ. 2558
2 ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของมะรุม : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
3 Projection of Pharmacist Workforce in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
4 Responsiveness to glucosamine negative list policy of civil servant medical benefit scheme
5 Patterns of Outpatient Services and Charge for Patients Enrolled in the Universal Health Coverage Scheme
ปี พ.ศ. 2554
6 การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก
ปี พ.ศ. 2553
7 การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก
8 การประเมินค่าการทำนายการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
9 การประเมินค่าการทำนายการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ปี พ.ศ. 2549
10 กลไกการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และด้านการเงินและบัญชี เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระดับจังหวัด และประเมินระบบสุขภาพของจังหวัด
ปี พ.ศ. 2548
11 ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก : ความเป็นไปได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
12 วิเคราะห์รายจ่ายด้านยาของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2537-2541)