ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิลวรรณ อยู่ภักดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Nilawan Yuphakdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการจัดกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกเพื่อการจ่ายเงินที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
ปี พ.ศ. 2560
2 การคาดการณ์อัตรากำลังเภสัชกรสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลใน 20 ปี (พ.ศ. 2558-2578)
ปี พ.ศ. 2559
3 วิธีการหาจุดตัดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยตกเกณฑ์ในระบบกลุ่มโรคร่วม
ปี พ.ศ. 2558
4 ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของมะรุม : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
ปี พ.ศ. 2557
5 การตอบสนองของโรงพยาบาลต่อนโยบายห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ปี พ.ศ. 2554
6 การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก
ปี พ.ศ. 2553
7 การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก
8 การประเมินค่าการทำนายการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
9 การประเมินค่าการทำนายการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ปี พ.ศ. 2542
10 วิเคราะห์รายจ่ายด้านยาของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2537-2541)