ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 23
2 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 16
3 วรรณณี แสนทวีสุข 12
4 สากล โพธิ์เพชร 11
5 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 4
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
7 ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล 3
8 สมภพ รุ่งสุภา 3
9 ชัชวาล โชติมากร 3
10 วีณา เคยพุดซา 2
11 มะลิวัลย์ คุตะโค 2
12 ส่าหรี บุญประสพ 2
13 จันทร์สว่าง งามผ่องใส 2
14 จันธิรา แก้วศรีทอง 2
15 สมบัติ อินทร์คง 2
16 เจริญ นิติธรรมยง 2
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 1
19 สุธีรา ปรัชญาเกรียงไกร 1
20 ทศพล สังข์ศิรินทร์ 1
21 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
22 เดือนนภา เอ่งฉ้วน 1
23 พรรณเทพ เขียนดวง 1
24 สิรินันท์ หนูนิ่ม 1
25 อรนุช พฤษศรี 1
26 สุกัญญา จันทร์งาม 1
27 ชิดชนก รอดเรือง 1
28 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ 1
29 ธิติภพ สุขุมาลชาติ 1
30 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2552 2
7 2551 4
8 2550 3
9 2549 2
10 2548 2
11 2527 1
12 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สภาวการณ์เกิดโรคปะการังบริเวณกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 การระบาดของโรคปะการังและชนิดของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับปะการังโขด(Porites lutea) บริเวณแนวปะการังของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
3 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และเลี้ยงปะการังอ่อนเพื่อเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจประเภทสวยงามชนิดใหม่ในธุรกิจปลาตู้น้ำเค็มเชิงการค้าและการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
4 สถานภาพการระบาดของโรคปะการังอันเนื่องจากภาวะโลกร้อนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางทะเลในแนวปะการังเขตน้้าตื้นบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไก่ป่นในอาหารสูตรผสมต่อการเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของหอยหวาน Babylonia areolata
ปี พ.ศ. 2554
6 ผลของความเค็มและอุณหภูมิต่อการฟักไข่ การรอดของตัวอ่อนหอยหวาน (Babylonia areolata)และต่อการรอดของตัวอ่อนหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina)
ปี พ.ศ. 2553
7 ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน
8 ผลของการเสริมวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดชีวิต และความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของหอยหวาน Babylonia areolata
9 ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
10 ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย :
ปี พ.ศ. 2552
11 การใช้สาหร่ายทะเลบำบัดน้ำในการเลี้ยงหอยหวานระบบน้ำหมุนเวียน
12 ผลของวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดตาย และความทนทานต่อความเค็มต่ำของลูกหอยหวาน Babylonia areolata ระยะลงเกาะ
ปี พ.ศ. 2551
13 สัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมต่อการเติบโตของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
14 การเก็บรักษาหอยหวานทั้งตัว และเนื้อหอยหวานลวก โดยวิธีการแช่แข็งและแช่เย็นเพื่อการพาณิชย์
15 โครงการต้นแบบการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดิน/บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้ว และการสร้างหน่วยธุรกิจทดลองนำร่องสำหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ /
16 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่โรงเพาะฟัก ฟาร์มเลี้ยง และธุรกิจต่อเนื่องของสัตว์ทะเลเศรษฐกิจ : หอยหวาน [Babylonia areolata] แบบบูรณาการ สำหรับการพัฒนา อุตสาหกรรมการเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
17 ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolata
18 การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียและคุณภาพน้ำทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวานที่มีระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำต่างกัน 2 ระดับ
19 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารผสมต่อการเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำทะเลหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2549
20 การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดินสำหรับการประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย : รายงานวิจัย
21 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น จนถึงขนาดตลาดต้องการเชิงพาณิชย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2548
22 การศึกษาผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดในบ่อดินด้วยวิธีการเลี้ยงแบบต่างๆ
23 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2527
24 การทดลองเลี้ยงแมลงภู่ (Perna viridis (Linn.)) โดยการใช้เชือกห้วยแขวน