ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 21
2 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 16
3 วรรณณี แสนทวีสุข 12
4 สากล โพธิ์เพชร 9
5 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 4
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
7 สมภพ รุ่งสุภา 3
8 ชัชวาล โชติมากร 3
9 ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล 3
10 สมบัติ อินทร์คง 2
11 จันธิรา แก้วศรีทอง 2
12 มะลิวัลย์ คุตะโค 2
13 เจริญ นิติธรรมยง 2
14 จันทร์สว่าง งามผ่องใส 2
15 ส่าหรี บุญประสพ 2
16 วีณา เคยพุดซา 2
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 1
19 สุธีรา ปรัชญาเกรียงไกร 1
20 ทศพล สังข์ศิรินทร์ 1
21 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
22 เดือนนภา เอ่งฉ้วน 1
23 พรรณเทพ เขียนดวง 1
24 สิรินันท์ หนูนิ่ม 1
25 อรนุช พฤษศรี 1
26 สุกัญญา จันทร์งาม 1
27 ชิดชนก รอดเรือง 1
28 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ 1
29 ธิติภพ สุขุมาลชาติ 1
30 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 5
7 2552 6
8 2551 9
9 2550 7
10 2549 4
11 2548 4
12 2547 2
13 2546 1
14 2545 2
15 2544 1
16 2543 1
17 2542 3
18 2540 2
19 2538 1
20 2536 1
21 2532 2
22 2527 1
23 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สภาวการณ์เกิดโรคปะการังบริเวณกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 การระบาดของโรคปะการังและชนิดของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับปะการังโขด(Porites lutea) บริเวณแนวปะการังของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
3 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และเลี้ยงปะการังอ่อนเพื่อเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจประเภทสวยงามชนิดใหม่ในธุรกิจปลาตู้น้ำเค็มเชิงการค้าและการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
4 สถานภาพการระบาดของโรคปะการังอันเนื่องจากภาวะโลกร้อนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางทะเลในแนวปะการังเขตน้้าตื้นบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไก่ป่นในอาหารสูตรผสมต่อการเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของหอยหวาน Babylonia areolata
ปี พ.ศ. 2555
6 ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย: ระยะที่ 1 การสำรวจชนิดของหอยและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
7 การทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานแบบผสมผสานกับการเลี้ยงปลิงทะเล สาหร่ายทะเลและหอยสองฝา
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลของความเค็มและอุณหภูมิต่อการฟักไข่ การรอดของตัวอ่อนหอยหวาน (Babylonia areolata)และต่อการรอดของตัวอ่อนหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina)
ปี พ.ศ. 2553
9 โครงการต้นแบบการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดิน/บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้ว และการสร้างหน่วยธุรกิจทดลองนำร่อง สำหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
10 ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน
11 ผลของการเสริมวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดชีวิต และความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของหอยหวาน Babylonia areolata
12 ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
13 ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย :
ปี พ.ศ. 2552
14 การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากบ่อดินเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้วสำหรับการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ในลักษณะอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม
15 สถานภาพปัจจุบันความหลากหลายของปลิงทะเลชนิดที่มีความสำคัญและไม่สำคัญทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย สำหรับการใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงเชิงการค้าและการจัดการทรัพยากร
16 การใช้สาหร่ายทะเลบำบัดน้ำในการเลี้ยงหอยหวานระบบน้ำหมุนเวียน
17 ผลของวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดตาย และความทนทานต่อความเค็มต่ำของลูกหอยหวาน Babylonia areolata ระยะลงเกาะ
18 การเก็บรักษาหอยหวานทั้งตัว และเนื้อหอยหวานลวกโดยวิธีการแช่แข็งและแช่เย็น เพื่อการพาณิชย์
19 โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุน และอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม
ปี พ.ศ. 2551
20 การเก็บรักษาหอยหวานทั้งตัว และเนื้อหอยหวานลวกโดยวิธีการแช่แข็งและแช่เย็น เพื่อการพาณิชย์
21 โครงการต้นแบบการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดิน/บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้ว และการสร้างหน่วยธุรกิจทดลองนำร่อง สำหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
22 โครงการต้นแบบการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดิน/บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้วและการสร้างหน่วยธุรกิจทดลองนำร่อง สำหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
23 การศึกษาผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia Areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดในบ่อดินด้วยวิธีการเลี้ยงแบบต่าง ๆ
24 การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดิน สำหรับประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย
25 สัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมต่อการเติบโตของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
26 การเก็บรักษาหอยหวานทั้งตัว และเนื้อหอยหวานลวก โดยวิธีการแช่แข็งและแช่เย็นเพื่อการพาณิชย์
27 โครงการต้นแบบการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดิน/บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้ว และการสร้างหน่วยธุรกิจทดลองนำร่องสำหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ /
28 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่โรงเพาะฟัก ฟาร์มเลี้ยง และธุรกิจต่อเนื่องของสัตว์ทะเลเศรษฐกิจ : หอยหวาน [Babylonia areolata] แบบบูรณาการ สำหรับการพัฒนา อุตสาหกรรมการเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
29 โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุนและอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม
30 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่โรงเพาะฟักฟาร์มเลี้ยงและธุรกิจต่อเนื่องของสัตว์ทะเลเศรษฐกิจ : หอยหวาน (Babylonia areolata) แบบบูรณาการ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะและการเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ระยะที่ 2
31 ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolata
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยหมากแบบต่าง ๆ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
33 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
34 การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียและคุณภาพน้ำทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวานที่มีระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำต่างกัน 2 ระดับ
35 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารผสมต่อการเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำทะเลหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2549
36 การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดินสำหรับการประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย : รายงานวิจัย
37 การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดิน สำหรับประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย
38 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น จนถึงขนาดตลาดต้องการเชิงพาณิชย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
39 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น จนถึงขนาดตลาดต้องการเชิงพาณิชย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2548
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยหมากแบบต่าง ๆ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
41 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
42 การศึกษาผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดในบ่อดินด้วยวิธีการเลี้ยงแบบต่างๆ
43 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2547
44 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น จนถึงขนาดตลาดต้องการเชิงพาณิชย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
45 การศึกษาผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia Areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดในบ่อดินด้วยวิธีการเลี้ยงแบบต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2546
46 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตหอยทะเลเศรษฐกิจชนิดใหม่ : หอยหวาน (Babylonia Areolata Link 1807) สำหรับฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2545
47 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
48 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
49 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตหอยทะเลเศรษฐกิจชนิดใหม่ : หอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) สำหรับฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
50 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องมือประมงพื้นบ้านประเภทลอบจับสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก : ลอบปลาในแนวปะการัง
ปี พ.ศ. 2542
51 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตหอยทะเลเศรษฐกิจชนิดใหม่ : หอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) สำหรับฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
52 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องมือประมงพื้นบ้านประเภทลอบจับสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก : ลอบปลาในแนวปะการัง
53 อิทธิพลของ 17 Alpha - Methyltestosterone และ Growth Hormone Analogue ต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis sp.) ในน้ำทะเล
ปี พ.ศ. 2540
54 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตหอยทะเลเศรษฐกิจชนิดใหม่ : หอยหวาน (Babylonia Areolata Link 1807) สำหรับฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
55 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ปลาทะเลบางชนิด สำหรับการเพาะเลี้ยงในกระชัง (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2538
56 อิทธิพลของ 17 Alpha - Methyltestosterone และ Growth Hormone Analogue ต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis sp.) ในน้ำทะเล
ปี พ.ศ. 2536
57 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ปลาทะเลบางชนิด สำหรับการเพาะเลี้ยงในกระชัง (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2532
58 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาทะเลบางชนิดเพื่อการเลี้ยงในกระชัง
59 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาสลิดหินโดยวิธีผสมเทียมและ วิธีธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2527
60 การทดลองเลี้ยงแมลงภู่ (Perna viridis (Linn.)) โดยการใช้เชือกห้วยแขวน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาทะเลบางชนิดเพื่อการเลี้ยงในกระชัง
62 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาสลิดหินโดยวิธีผสมเทียมและ วิธีธรรมชาติ