ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
2 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 2
3 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
4 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
5 สุมา เมืองใย 1
6 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
7 วิมล เหมะจันทร 1
8 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
9 ละอองทิพย์ เหมะ 1
10 Chakkaphan Sutthirat 1
11 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
13 ๋Janes, Gavin W. 1
14 สุมิตรา พูลทอง 1
15 รุ่งราวี ทองกันยา 1
16 ประคอง ชอบเสียง 1
17 ชอุ่ม มลิลา 1
18 Puttipongse Varavudhi 1
19 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
20 พรรณี กาญจนพลู 1
21 Naiyana Chaiyabutr 1
22 Vimolmas Lipipun 1
23 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
24 มยุรี ตันติสิระ 1
25 Supa Chantharasakul 1
26 Garnpimol C. Ritthidej 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 Panee Boonthavi 1
29 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
30 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
31 Ampa Luiengpirom 1
32 Kitpramuk Tantayaporn 1
33 กำจัด มงคลกุล 1
34 Sompol Sanguanrungsirikul 1
35 บรรจง คณะวรรณ 1
36 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
37 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
38 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
39 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
40 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
41 Acom Sornsute 1
42 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
43 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
44 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
45 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
46 Chariya Uiyyasathian 1
47 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
48 Pantharee Boonsatorn 1
49 สมชัย วัฒนการุณ 1
50 Thanathon Sesuk 1
51 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 ศุกันยา ห้วยผัด 1
56 กระมล ทองธรรมชาติ 1
57 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
58 Waraporn Siriterm 1
59 วินัย งามแสง 1
60 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
61 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
62 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
63 นภสร โกวรรธนะกุล 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
66 Phanphen Wattanaarsakit 1
67 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
68 Chonticha Srisawang 1
69 Kasidit Nootong 1
70 Anawatch Mitpratan 1
71 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
72 Chayaporn Supachartwong 1
73 สิทธิพร แอกทอง 1
74 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
75 Jittima Chatchawansaisin 1
76 Yeshey Penjor 1
77 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
78 วาสนา เสียงดัง 1
79 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
80 สายฝน ควรผดุง 1
81 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
82 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
83 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
84 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
85 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
86 สิริพร สิวราวุฒิ 1
87 สมพร พรมดี 1
88 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
89 ธวัชชัย สันติสุข 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
91 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
92 สำเริง แย้มโสภี 1
93 สุวิชา ทองสิมา 1
94 วัลลภ แย้มเหมือน 1
95 ไววิทย์ พุทธารี 1
96 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
97 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
98 กมลชนก ยวดยง 1
99 อวย เกตุสิงห์ 1
100 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
101 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
104 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 Pornpimol Muanjai 1
109 Walaisiri Muangsiri 1
110 เอกชัย อดุลยธรรม 1
111 Thada Jirajaras 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 Srilert Chotpantarat 1
116 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 ศิริชัย ศิริกายะ 1
119 Chalermpol Leevailoj 1
120 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
121 Boonchai Sangpetngam 1
122 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
123 กาญจนา แก้วเทพ 1
124 Vanida Chantarateptawan 1
125 วัฒนชัย สมิทธากร 1
126 Jaitip Paiboon 1
127 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
128 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
129 Wilai Anomasiri 1
130 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
131 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
132 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
133 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
134 วิไล ชินธเนศ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
136 อุทัย บุญประเสริฐ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
138 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
139 คัคนางค์ มณีศรี 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
142 Somying Tumwasorn 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
144 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
146 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
149 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 2