ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 Pornpimol Muanjai 1
4 Varunee Padmasankh 1
5 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
6 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
7 เอกชัย อดุลยธรรม 1
8 Thada Jirajaras 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 ไววิทย์ พุทธารี 1
11 Walaisiri Muangsiri 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 วาสนา เสียงดัง 1
14 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
15 สายฝน ควรผดุง 1
16 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
17 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
18 ประธาน ดาบเพชร 1
19 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
20 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
21 อวย เกตุสิงห์ 1
22 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
23 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
24 Thanathon Sesuk 1
25 กระมล ทองธรรมชาติ 1
26 ศุกันยา ห้วยผัด 1
27 Pantharee Boonsatorn 1
28 สมชัย วัฒนการุณ 1
29 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
30 สุวดี ยาป่าคาย 1
31 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
32 กมลชนก ยวดยง 1
33 สิริพร สิวราวุฒิ 1
34 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
35 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
36 Suchin Arunsawatwong 1
37 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
38 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
39 สุวิชา ทองสิมา 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
41 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
42 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
43 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
45 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
47 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
48 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
49 Boonchai Sangpetngam 1
50 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 กาญจนา แก้วเทพ 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 ศิริชัย ศิริกายะ 1
55 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
56 Chalermpol Leevailoj 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 Somying Tumwasorn 1
59 ธวัชชัย สันติสุข 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
62 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
63 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
64 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
65 วัลลภ แย้มเหมือน 1
66 สำเริง แย้มโสภี 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
68 คัคนางค์ มณีศรี 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
70 อุทัย บุญประเสริฐ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
72 วิไล ชินธเนศ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
75 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
76 สมพร พรมดี 1
77 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
78 Sompol Sanguanrungsirikul 1
79 Ampa Luiengpirom 1
80 Kitpramuk Tantayaporn 1
81 บรรจง คณะวรรณ 1
82 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
85 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
86 Naiyana Chaiyabutr 1
87 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
88 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
89 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
95 มยุรี ตันติสิระ 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
98 วัฒนชัย สมิทธากร 1
99 Jaitip Paiboon 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
104 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
105 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
106 Garnpimol C. Ritthidej 1
107 Supa Chantharasakul 1
108 Vimolmas Lipipun 1
109 Panee Boonthavi 1
110 Sumphan Wongseripipatana 1
111 Kittisak Likhitwitayawuid 1
112 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
113 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
114 สุมา เมืองใย 1
115 สิทธิพร แอกทอง 1
116 Chayaporn Supachartwong 1
117 Kasidit Nootong 1
118 Jittima Chatchawansaisin 1
119 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
122 Chonticha Srisawang 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
125 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
126 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
127 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
128 Chariya Uiyyasathian 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
132 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
133 วินัย งามแสง 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 ประคอง ชอบเสียง 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
138 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
139 Chakkaphan Sutthirat 1
140 พรรณี กาญจนพลู 1
141 สุมิตรา พูลทอง 1
142 รุ่งราวี ทองกันยา 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 นภสร โกวรรธนะกุล 1
145 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
146 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
147 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
148 กำจัด มงคลกุล 1
149 Yeshey Penjor 1
150 Acom Sornsute 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 2