ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรีนดร์ หันไชยุงวา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นิรันดร์ หันไชยุงวา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาการใช้รังสีอินฟาเรดเพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
2 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
5 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
6 การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง
7 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
8 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2549
9 การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด
10 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
11 การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และรังสีอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2548
12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาชีวมวลประมวลประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
13 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
14 การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว โดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง
ปี พ.ศ. 2546
15 การศึกษาความเป็นไปได้ และความสิ้นเปลืองพลังงาน ในการทำความเย็นแบบระเหยในโรงเรือนเพาะเห็ดหอม
ปี พ.ศ. 2545
16 การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล