ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรีนดร์ หันไชยุงวา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นิรันดร์ หันไชยุงวา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาการใช้รังสีอินฟาเรดเพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
3 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด
5 การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และรังสีอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2548
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาชีวมวลประมวลประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาความเป็นไปได้ และความสิ้นเปลืองพลังงาน ในการทำความเย็นแบบระเหยในโรงเรือนเพาะเห็ดหอม
ปี พ.ศ. 2545
9 การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล