ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรันดร์ จันทวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นิรันดร์ จันทวงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประศาสตร์ เกื้อมณี 9
2 อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 6
3 จันทนา สุขปรีดี 4
4 สุชาดา ศรีเพ็ญ 4
5 สุมน มาสุธน 4
6 ศานิต เก้าเอี้ยน 3
7 เรวดี แก้วขาว 3
8 เอ็จ สโรบล 3
9 มาลี ณ นคร 2
10 จันทนา ไพรบูรณ์ 2
11 วิทยา ปั้นสุวรรณ 2
12 คงเอก ศิริงาม 2
13 โรจน์รวี ภิรมย์ 2
14 รวี เสรฐภักดี 2
15 Niran Juntawong 2
16 สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 2
17 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 2
18 นคร เหลืองประเสริฐ 2
19 วิสิฐ กิจสมพร 2
20 สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 2
21 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 2
22 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 2
23 Kongake Siringam 2
24 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
25 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
26 สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 2
27 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 2
28 Suriyan Cha-um 2
29 เฉลิมพล เกิดมณี 2
30 Chalermpol Kirdmanee 2
31 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
32 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
33 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
34 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
35 สมชาย โพธิสาร 1
36 วัลลภ อารีรบ 1
37 สุรเชษฐ จามรมาน 1
38 กฤษฎา สไลยรักษ์ 1
39 ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 1
40 คณพล จุฑามณี 1
41 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
42 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
43 ภานุวรรณ จันทวรรณกูร 1
44 นันทกานด์ เนาวสุวรรณ์ 1
45 การันต์ ชีพนุรัตน์ 1
46 สิทธิชัย ฮะทะโชติ 1
47 ชะบา จำปาทอง 1
48 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
49 สุนันทา จันทกูล 1
50 ชูศักดิ์ จอมพุก 1
51 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
52 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
53 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 5
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 3
7 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 กระบวนการต้นแบบในการผลิตและการใช้เบต้าแคโรทีนจากสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาระบบการเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในบ่อดินเกลือสินเธาว์เพื่อการผลิตเบต้าแคโรทีน
3 การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อการผลิตเบต้าแคโรทีน
5 การแยกและสกัดเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลของเซลล์สาหร่ายดูนาลิเอลล่า
6 ความหลากหลายของสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากแหล่งดินเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการปรับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีน
ปี พ.ศ. 2554
7 Salt stress induced ion accumulation, ion homeostasis, membrane injury and sugar contents in salt-sensitive rice (Oryza sativa L. spp. indica) roots under isoosmotic conditions
ปี พ.ศ. 2553
8 Water relations, pigment stabilization, photosynthetic abilities and growth improvement in salt stressed rice treated with exogenous potassium nitrate application
9 การศึกษาปัจจัยการอยู่รอดของผึ้งมิ้ม ชันโรง และพืชอาศัยที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตร้อน
10 ความหลากหลายของพืชอาหารของชันโรงในจังหวัดจันทบุรี
11 การชักนำการออกดอกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera Gaertn.) ด้วยช่วงแสงและการตอบสนองของการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดของลูกผสมสายพันธุ์ไทย x สายพันธุ์จีน
ปี พ.ศ. 2552
12 โครงการรักษาและปรับปรุงฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศของบัวหลวงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
13 การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีน phytoene synthase ในการควบคุมการสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ในผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (Ananas comosus (L.) Merr. cv. Pattavia) ที่เร่งการสุกแก่ด้วยฮอร์โมนเอทีลีน
14 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง
15 อิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งและการสังเคราะห์สายดีเอนเอ และการถ่ายฝากยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (Zea mays L.),