ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิระมล สมตัว
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Niramol Suksumit
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนเป็นฐาน
2 การศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนต่อความคงทนของอัตลักษณ์ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในบัณฑิตโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชนและโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น
3 ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2558
4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของแรงงานกรรมกรก่อสร้างนอกภาคฤดูเกษตรกรรม
5 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของแรงงานกรรมกรก่อสร้างนอกภาคฤดูเกษตรกรรม
6 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนจังหวัดขอนแก่น
7 ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
8 ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2557
9 แบบจำลองการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยตัวแบบสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
10 เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชชุมชนของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปและการให้คำปรึกษาโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนวิชาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา