ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล เมืองโสม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นิรมล เมืองโสม,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการจมน้ำ โดยมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
3 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมของผู้ปว่ยโรคเบาหวานแบบมีส่วนร่วมในชุมชนต้นแบบ ตามแนวพระราชดำริอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
5 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
6 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
7 ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
9 ความพร้อมในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากโรคไข้หวัดนก ของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ในจังหวัดนครพนม ปี 2551
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในญาติสายตรงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ที่ 2 ในตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
11 การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบของนักเรียนประถมศึกษา ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
12 การมีส่วนร่วมในการระดมพลังทางสังคมเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในญาติสายตรงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ที่ 2 ในตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543
14 วัฒนธรรมทางเพศ การรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่นหญิงเขตเมือง: กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 วัฒนธรรมทางเพศ การรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงเขตเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตำบล เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
17 ความชุกและคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยโดสิส ในจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2552-2553
18 การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย
19 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่
20 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
21 ประสิทธิผลของการประยุกต์แนวคิดทางการตลาดเชิงสังคมและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้สัมผัสโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
22 ความพร้อมในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จากโรคไข้หวัดนกของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในจังหวัดนครพนม ปี 2551