ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล สวัสดิบุตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 สุมน อมรวิวัฒน์ 2
3 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
4 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
5 แรมสมร อยู่สถาพร 1
6 ทิศนา แขมมณี 1
7 สมสมร ภู่ประกร 1
8 อุมา สุคนธมาน 1
9 วรรณี ศิริโชติ 1
10 อำไพ สุจริตกุล 1
11 พรมารินทร์ สุทธจิตตะ 1
12 พวงพยอม สอิ้งทอง 1
13 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
14 ประภัสสร์ รุจิพร 1
15 วารี ถิระจิตร 1
16 กิติยวดี บุญซื่อ 1
17 สำเนา เนื้อทอง 1
18 จรูญรัตน์ กางกั้น 1
19 ชูศรี สนิทประชากร 1
20 อรพินธุ์ ชาติอัปสร 1
21 ชูจิตต์ วัฒนารมย์ 1
22 ประพิณ จินตวรรณ 1
23 จรินทร์ นาคศรีอาภรณ์ 1
24 วัชรี ทรัพย์มี 1
25 รัตนา ตั้งกิจจาวิสุทธิ์ 1
26 สาหร่าย แตงนาวา 1
27 นันทิยา เกิดวิชัย 1
28 ไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์ 1
29 อนงค์ คำจันทร์ 1
30 บุษบา กาญจน์วารีทิพย์ 1
31 ประดิษฐา จันทร์ไทย 1
32 พรศรี พานิชวงศ์ 1
33 สมลักษณ์ พิมสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2534 1
2 2533 3
3 2532 1
4 2531 3
5 2530 1
6 2529 5
7 2528 1
8 2527 1
9 2525 1
10 2520 1
11 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
2 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
3 ความสอดคล้องระหว่างการเรียนการสอนงานเลือก ในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 กับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียน ในจังหวัดชลบุรี
4 การศึกษาการปฏิบัติงานของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
5 ความสัมพันธ์ระหว่างบริโภคนิสัยกับภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2531
6 การศึกษาขั้นพัฒนาการทางการวาดภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
7 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามการรับรู้ของตนเอง
8 การให้คำภาษาไทยที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
9 วิวัฒนาการของหลักสูตรและการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา ในประเทศไทย พุทธศักราช 2435 ถึง 2526
ปี พ.ศ. 2529
10 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนการสร้างภาพโดยการใช้และไม่ใช้รูปเรขาคณิตเป็นสื่อ
11 การจัดและการใช้ห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ตามการรับรู้ของผู้จัดและผู้ใช้บริการ
12 การนำเสนอรูปแบบการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชุมพร
13 คุณค่าของกิจกรรมศิลปศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูศิลปศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางศิลปศึกษา
14 การศึกษาความรู้และเจตคติต่อศิลปศึกษาของครูสอนศิลปศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2528
15 ผลจากการใช้กิจกรรมตามแผนการสอน กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ตามการรับรู้ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2527
16 ความต้องการของครูและผู้บริหารในการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดบริการ และการจัดโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
17 อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของโรงเรียนราษฎร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
18 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2517
19 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การบวกลบเศษส่วน" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5