ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ศรีธงชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน
2 โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาวิจัยผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเส้นทางเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
4 การศึกษาวิจัยผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเส้นทางเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
5 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามเส้นทางเศรษฐกิจ ตะวันออก - ตะวันตก (EWEC)
6 การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาวิจัยผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเส้นทางเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
ปี พ.ศ. 2550
9 การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนในการป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนในชนบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2544
10 การปรับปรุงกระบวนการผลิตขนมจีนระดับชาวบ้าน