ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 วาสนา เสียงดัง 1
3 ผกา สัตยธรรม 1
4 ธนิส เหมินทร์ 1
5 กัญติมา พรหมอักษร 1
6 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
7 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
8 ศิราณี มหามาตย์ 1
9 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
10 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
11 สายฝน ควรผดุง 1
12 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
13 วัลลภ แย้มเหมือน 1
14 ชีพสุมน รังสยาธร 1
15 สำเริง แย้มโสภี 1
16 สุวิชา ทองสิมา 1
17 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
18 สิริพร สิวราวุฒิ 1
19 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
20 สมพร พรมดี 1
21 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
22 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 กมลชนก ยวดยง 1
25 อวย เกตุสิงห์ 1
26 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
27 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
28 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
29 สุวดี ยาป่าคาย 1
30 Suchin Arunsawatwong 1
31 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
32 ประธาน ดาบเพชร 1
33 Thada Jirajaras 1
34 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
35 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
36 กรรณิการ์ สัจกุล 1
37 ไววิทย์ พุทธารี 1
38 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
39 Rajalida Lipikorn 1
40 Walaisiri Muangsiri 1
41 Varunee Padmasankh 1
42 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
43 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
44 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
45 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
46 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
47 Boonchai Sangpetngam 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
51 Somying Tumwasorn 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
53 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
54 Chalermpol Leevailoj 1
55 Vanida Chantarateptawan 1
56 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
57 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
58 กาญจนา แก้วเทพ 1
59 ศิริชัย ศิริกายะ 1
60 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
61 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
62 Srilert Chotpantarat 1
63 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
67 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
69 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
70 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
71 ธวัชชัย สันติสุข 1
72 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
76 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
77 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
79 วิไล ชินธเนศ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
81 คัคนางค์ มณีศรี 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
83 สุนารี ศันสนีย์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
86 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
87 Naiyana Chaiyabutr 1
88 Sompol Sanguanrungsirikul 1
89 Puttipongse Varavudhi 1
90 Kitpramuk Tantayaporn 1
91 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
92 Ampa Luiengpirom 1
93 มยุรี ตันติสิระ 1
94 บรรจง คณะวรรณ 1
95 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
98 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
99 พรรณี กาญจนพลู 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
102 สุมา เมืองใย 1
103 วิมล เหมะจันทร 1
104 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
105 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
106 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
107 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
108 Vimolmas Lipipun 1
109 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
110 Jaitip Paiboon 1
111 Wilai Anomasiri 1
112 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
113 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
114 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
115 เอกชัย อดุลยธรรม 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 วัฒนชัย สมิทธากร 1
119 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 Garnpimol C. Ritthidej 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 Supa Chantharasakul 1
125 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
126 Panee Boonthavi 1
127 Kittisak Likhitwitayawuid 1
128 Chakkaphan Sutthirat 1
129 ประคอง ชอบเสียง 1
130 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
131 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
132 Chariya Uiyyasathian 1
133 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
134 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 Anawatch Mitpratan 1
137 Kasidit Nootong 1
138 Waraporn Siriterm 1
139 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
140 Acom Sornsute 1
141 ศุกันยา ห้วยผัด 1
142 กระมล ทองธรรมชาติ 1
143 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
144 สมชัย วัฒนการุณ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
147 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
148 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
149 สิทธิพร แอกทอง 1
150 Chayaporn Supachartwong 1
151 Yeshey Penjor 1
152 สุมิตรา พูลทอง 1
153 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
154 กำจัด มงคลกุล 1
155 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
156 รุ่งราวี ทองกันยา 1
157 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
158 ๋Janes, Gavin W. 1
159 ชอุ่ม มลิลา 1
160 นภสร โกวรรธนะกุล 1
161 Phanphen Wattanaarsakit 1
162 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
163 Jittima Chatchawansaisin 1
164 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
165 Chonticha Srisawang 1
166 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
167 วินัย งามแสง 1
168 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
169 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
170 Thanathon Sesuk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย