ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
3 ไววิทย์ พุทธารี 1
4 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
5 Varunee Padmasankh 1
6 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
7 Walaisiri Muangsiri 1
8 ประธาน ดาบเพชร 1
9 Thada Jirajaras 1
10 Rajalida Lipikorn 1
11 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
12 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
13 กัญติมา พรหมอักษร 1
14 วาสนา เสียงดัง 1
15 ผกา สัตยธรรม 1
16 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
17 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
18 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
19 ศิราณี มหามาตย์ 1
20 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
21 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
22 กมลชนก ยวดยง 1
23 สมชัย วัฒนการุณ 1
24 ศุกันยา ห้วยผัด 1
25 กระมล ทองธรรมชาติ 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 Pantharee Boonsatorn 1
28 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
29 Acom Sornsute 1
30 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
31 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
32 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
33 Thanathon Sesuk 1
34 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
35 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
36 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
37 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
38 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
39 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
40 สุวดี ยาป่าคาย 1
41 Suchin Arunsawatwong 1
42 อวย เกตุสิงห์ 1
43 ธนิส เหมินทร์ 1
44 คัคนางค์ มณีศรี 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
46 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 สุนารี ศันสนีย์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
51 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
53 วิไล ชินธเนศ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
59 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
61 อุทัย บุญประเสริฐ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
63 Somying Tumwasorn 1
64 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
66 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
67 สุวิชา ทองสิมา 1
68 วัลลภ แย้มเหมือน 1
69 ชีพสุมน รังสยาธร 1
70 สมพร พรมดี 1
71 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
74 สิริพร สิวราวุฒิ 1
75 สำเริง แย้มโสภี 1
76 กรรณิการ์ สัจกุล 1
77 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
79 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
80 ธวัชชัย สันติสุข 1
81 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
82 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
83 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
84 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
85 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
86 Chariya Uiyyasathian 1
87 Supa Chantharasakul 1
88 Sumphan Wongseripipatana 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 Garnpimol C. Ritthidej 1
91 Kittisak Likhitwitayawuid 1
92 Panee Boonthavi 1
93 วัฒนชัย สมิทธากร 1
94 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
95 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
96 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
97 Vimolmas Lipipun 1
98 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
99 Naiyana Chaiyabutr 1
100 Sompol Sanguanrungsirikul 1
101 Puttipongse Varavudhi 1
102 Ampa Luiengpirom 1
103 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
104 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
105 มยุรี ตันติสิระ 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
108 Wilai Anomasiri 1
109 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
112 Srilert Chotpantarat 1
113 Boonchai Sangpetngam 1
114 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
116 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
117 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
120 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
121 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
122 Jaitip Paiboon 1
123 กาญจนา แก้วเทพ 1
124 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
125 ศิริชัย ศิริกายะ 1
126 Vanida Chantarateptawan 1
127 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
128 Kitpramuk Tantayaporn 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
131 Chonticha Srisawang 1
132 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
135 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
136 นภสร โกวรรธนะกุล 1
137 Phanphen Wattanaarsakit 1
138 วินัย งามแสง 1
139 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
140 Chayaporn Supachartwong 1
141 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
142 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
143 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
144 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
145 Waraporn Siriterm 1
146 สิทธิพร แอกทอง 1
147 Anawatch Mitpratan 1
148 Kasidit Nootong 1
149 กำจัด มงคลกุล 1
150 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
151 สุมา เมืองใย 1
152 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
153 พรรณี กาญจนพลู 1
154 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
155 วิมล เหมะจันทร 1
156 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
157 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
158 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
159 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
160 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
161 Chakkaphan Sutthirat 1
162 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
163 Yeshey Penjor 1
164 สุมิตรา พูลทอง 1
165 รุ่งราวี ทองกันยา 1
166 ชอุ่ม มลิลา 1
167 ประคอง ชอบเสียง 1
168 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
169 ๋Janes, Gavin W. 1
170 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย