ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 Wilai Anomasiri 1
3 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
4 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
5 Jaitip Paiboon 1
6 วัฒนชัย สมิทธากร 1
7 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
8 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
9 กาญจนา แก้วเทพ 1
10 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
11 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
12 Panee Boonthavi 1
13 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
14 Vimolmas Lipipun 1
15 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
16 Garnpimol C. Ritthidej 1
17 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
18 Kittisak Likhitwitayawuid 1
19 Supa Chantharasakul 1
20 Sumphan Wongseripipatana 1
21 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
22 ศิริชัย ศิริกายะ 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
24 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
26 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
27 Somying Tumwasorn 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
29 วิไล ชินธเนศ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
31 อุทัย บุญประเสริฐ 1
32 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
33 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
34 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
35 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
36 มยุรี ตันติสิระ 1
37 Srilert Chotpantarat 1
38 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
39 Boonchai Sangpetngam 1
40 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
41 Chalermpol Leevailoj 1
42 Vanida Chantarateptawan 1
43 บรรจง คณะวรรณ 1
44 สุมิตรา พูลทอง 1
45 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
46 กำจัด มงคลกุล 1
47 นภสร โกวรรธนะกุล 1
48 Yeshey Penjor 1
49 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
50 ๋Janes, Gavin W. 1
51 ชอุ่ม มลิลา 1
52 รุ่งราวี ทองกันยา 1
53 Phanphen Wattanaarsakit 1
54 วินัย งามแสง 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
59 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
60 Chonticha Srisawang 1
61 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
62 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
63 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
64 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
65 ประคอง ชอบเสียง 1
66 Puttipongse Varavudhi 1
67 Kitpramuk Tantayaporn 1
68 ละอองทิพย์ เหมะ 1
69 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
70 Sompol Sanguanrungsirikul 1
71 Naiyana Chaiyabutr 1
72 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
73 Ampa Luiengpirom 1
74 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
75 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
76 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
77 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
78 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
79 Chakkaphan Sutthirat 1
80 พรรณี กาญจนพลู 1
81 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
82 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
83 วิมล เหมะจันทร 1
84 สุมา เมืองใย 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
87 สุวดี ยาป่าคาย 1
88 Suchin Arunsawatwong 1
89 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
90 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
91 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
92 Thanathon Sesuk 1
93 กระมล ทองธรรมชาติ 1
94 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
95 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
96 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
97 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
98 Rajalida Lipikorn 1
99 Walaisiri Muangsiri 1
100 Varunee Padmasankh 1
101 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
102 Thada Jirajaras 1
103 ประธาน ดาบเพชร 1
104 กมลชนก ยวดยง 1
105 อวย เกตุสิงห์ 1
106 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
107 ศุกันยา ห้วยผัด 1
108 สมชัย วัฒนการุณ 1
109 Kasidit Nootong 1
110 Waraporn Siriterm 1
111 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
112 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
113 Anawatch Mitpratan 1
114 สิทธิพร แอกทอง 1
115 Jittima Chatchawansaisin 1
116 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
117 Chayaporn Supachartwong 1
118 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
119 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
120 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
121 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
124 Acom Sornsute 1
125 Chariya Uiyyasathian 1
126 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
127 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
128 ไววิทย์ พุทธารี 1
129 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
130 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
131 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
132 ธวัชชัย สันติสุข 1
133 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
134 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
135 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
136 ชีพสุมน รังสยาธร 1
137 สำเริง แย้มโสภี 1
138 กรรณิการ์ สัจกุล 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
140 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
141 สุนารี ศันสนีย์ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
143 คัคนางค์ มณีศรี 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
145 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
147 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
149 วัลลภ แย้มเหมือน 1
150 สุวิชา ทองสิมา 1
151 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
152 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
153 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
154 กัญติมา พรหมอักษร 1
155 ศิราณี มหามาตย์ 1
156 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
157 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
158 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
159 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
160 วาสนา เสียงดัง 1
161 ผกา สัตยธรรม 1
162 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
163 สมพร พรมดี 1
164 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
165 สิริพร สิวราวุฒิ 1
166 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
167 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
168 ธนิส เหมินทร์ 1
169 สายฝน ควรผดุง 1
170 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย