ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 วิมล เหมะจันทร 1
3 สุมา เมืองใย 1
4 พรรณี กาญจนพลู 1
5 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
6 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
7 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
8 ละอองทิพย์ เหมะ 1
9 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
10 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
11 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
12 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
13 รุ่งราวี ทองกันยา 1
14 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
15 Yeshey Penjor 1
16 ชอุ่ม มลิลา 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 Chakkaphan Sutthirat 1
19 ประคอง ชอบเสียง 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 Kitpramuk Tantayaporn 1
22 Sompol Sanguanrungsirikul 1
23 Supa Chantharasakul 1
24 Sumphan Wongseripipatana 1
25 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
26 Garnpimol C. Ritthidej 1
27 Kittisak Likhitwitayawuid 1
28 Panee Boonthavi 1
29 วัฒนชัย สมิทธากร 1
30 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
31 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
32 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
33 Vimolmas Lipipun 1
34 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
35 Naiyana Chaiyabutr 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 Ampa Luiengpirom 1
38 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
39 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
40 มยุรี ตันติสิระ 1
41 บรรจง คณะวรรณ 1
42 Puttipongse Varavudhi 1
43 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
44 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
45 Pantharee Boonsatorn 1
46 สมชัย วัฒนการุณ 1
47 ศุกันยา ห้วยผัด 1
48 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
49 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
50 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
51 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
52 Acom Sornsute 1
53 กระมล ทองธรรมชาติ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 Thanathon Sesuk 1
63 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
66 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
67 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
68 Chonticha Srisawang 1
69 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
70 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
71 วินัย งามแสง 1
72 กำจัด มงคลกุล 1
73 นภสร โกวรรธนะกุล 1
74 Phanphen Wattanaarsakit 1
75 Jittima Chatchawansaisin 1
76 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
77 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
78 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
79 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 Kasidit Nootong 1
82 Chayaporn Supachartwong 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 Anawatch Mitpratan 1
85 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
86 Jaitip Paiboon 1
87 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
88 ธนิส เหมินทร์ 1
89 สายฝน ควรผดุง 1
90 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
91 ผกา สัตยธรรม 1
92 วาสนา เสียงดัง 1
93 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
94 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
95 กัญติมา พรหมอักษร 1
96 สิริพร สิวราวุฒิ 1
97 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
98 สำเริง แย้มโสภี 1
99 กรรณิการ์ สัจกุล 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
102 ชีพสุมน รังสยาธร 1
103 วัลลภ แย้มเหมือน 1
104 สมพร พรมดี 1
105 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
106 สุวิชา ทองสิมา 1
107 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
108 ศิราณี มหามาตย์ 1
109 อวย เกตุสิงห์ 1
110 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
111 ประธาน ดาบเพชร 1
112 Thada Jirajaras 1
113 กมลชนก ยวดยง 1
114 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
115 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
116 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 Rajalida Lipikorn 1
119 Walaisiri Muangsiri 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
122 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
123 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
124 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
125 Varunee Padmasankh 1
126 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
127 ไววิทย์ พุทธารี 1
128 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
129 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
130 Boonchai Sangpetngam 1
131 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
132 Chalermpol Leevailoj 1
133 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
134 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
135 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
136 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
138 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
139 Srilert Chotpantarat 1
140 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
141 กาญจนา แก้วเทพ 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 ศิริชัย ศิริกายะ 1
148 Vanida Chantarateptawan 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
150 Somying Tumwasorn 1
151 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
153 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
156 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
157 ธวัชชัย สันติสุข 1
158 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
160 สุนารี ศันสนีย์ 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
163 อุทัย บุญประเสริฐ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
165 วิไล ชินธเนศ 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
167 คัคนางค์ มณีศรี 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
169 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
170 Wilai Anomasiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย