ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ละอองทิพย์ เหมะ 1
3 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
4 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
5 Kitpramuk Tantayaporn 1
6 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
7 Puttipongse Varavudhi 1
8 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
9 Naiyana Chaiyabutr 1
10 Sompol Sanguanrungsirikul 1
11 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
12 วิมล เหมะจันทร 1
13 Chakkaphan Sutthirat 1
14 ประคอง ชอบเสียง 1
15 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
16 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
17 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
18 สุมา เมืองใย 1
19 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
20 พรรณี กาญจนพลู 1
21 Ampa Luiengpirom 1
22 บรรจง คณะวรรณ 1
23 วัฒนชัย สมิทธากร 1
24 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
25 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
26 Panee Boonthavi 1
27 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
28 Wilai Anomasiri 1
29 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
30 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
31 Jaitip Paiboon 1
32 Kittisak Likhitwitayawuid 1
33 Supa Chantharasakul 1
34 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
35 มยุรี ตันติสิระ 1
36 ๋Janes, Gavin W. 1
37 Vimolmas Lipipun 1
38 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
39 Sumphan Wongseripipatana 1
40 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
41 Garnpimol C. Ritthidej 1
42 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
43 ชอุ่ม มลิลา 1
44 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 Acom Sornsute 1
47 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
48 Chariya Uiyyasathian 1
49 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
50 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
51 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
52 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
53 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
54 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
59 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
60 กระมล ทองธรรมชาติ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 สมชัย วัฒนการุณ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 Waraporn Siriterm 1
65 Kasidit Nootong 1
66 กำจัด มงคลกุล 1
67 นภสร โกวรรธนะกุล 1
68 Phanphen Wattanaarsakit 1
69 วินัย งามแสง 1
70 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
71 สุมิตรา พูลทอง 1
72 รุ่งราวี ทองกันยา 1
73 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
74 Yeshey Penjor 1
75 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
76 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
77 Chayaporn Supachartwong 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 Anawatch Mitpratan 1
80 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
81 Jittima Chatchawansaisin 1
82 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
83 Chonticha Srisawang 1
84 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
85 กาญจนา แก้วเทพ 1
86 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
87 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
88 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
89 กัญติมา พรหมอักษร 1
90 วาสนา เสียงดัง 1
91 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
92 ศิราณี มหามาตย์ 1
93 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
94 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
95 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
96 ผกา สัตยธรรม 1
97 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
98 สมพร พรมดี 1
99 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
100 สุวิชา ทองสิมา 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 ธนิส เหมินทร์ 1
105 สายฝน ควรผดุง 1
106 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
107 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
108 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
109 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
110 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
111 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
112 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
113 Suchin Arunsawatwong 1
114 สุวดี ยาป่าคาย 1
115 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
116 Thanathon Sesuk 1
117 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
118 กมลชนก ยวดยง 1
119 อวย เกตุสิงห์ 1
120 Varunee Padmasankh 1
121 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
122 ไววิทย์ พุทธารี 1
123 Walaisiri Muangsiri 1
124 Rajalida Lipikorn 1
125 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
126 ประธาน ดาบเพชร 1
127 Thada Jirajaras 1
128 ชีพสุมน รังสยาธร 1
129 สำเริง แย้มโสภี 1
130 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
132 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
133 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
135 Somying Tumwasorn 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
137 อุทัย บุญประเสริฐ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
139 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
140 Boonchai Sangpetngam 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 ศิริชัย ศิริกายะ 1
143 Vanida Chantarateptawan 1
144 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
145 Srilert Chotpantarat 1
146 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
149 วิไล ชินธเนศ 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
151 ธวัชชัย สันติสุข 1
152 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
154 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
155 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
156 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
157 กรรณิการ์ สัจกุล 1
158 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
159 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
161 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
162 คัคนางค์ มณีศรี 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
164 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
166 สุนารี ศันสนีย์ 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
168 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
169 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
170 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย