ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 Kasidit Nootong 1
3 Waraporn Siriterm 1
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
5 Anawatch Mitpratan 1
6 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
7 สิทธิพร แอกทอง 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
14 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
15 Pantharee Boonsatorn 1
16 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
17 Acom Sornsute 1
18 Chariya Uiyyasathian 1
19 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
20 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
21 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
22 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
27 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
30 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
31 Chakkaphan Sutthirat 1
32 Yeshey Penjor 1
33 สุมิตรา พูลทอง 1
34 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
35 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
36 สมชัย วัฒนการุณ 1
37 วินัย งามแสง 1
38 Phanphen Wattanaarsakit 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 กำจัด มงคลกุล 1
41 นภสร โกวรรธนะกุล 1
42 Chonticha Srisawang 1
43 ศุกันยา ห้วยผัด 1
44 ศิราณี มหามาตย์ 1
45 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
46 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
47 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
48 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
49 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
50 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
51 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 กัญติมา พรหมอักษร 1
54 วาสนา เสียงดัง 1
55 สิริพร สิวราวุฒิ 1
56 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
57 สมพร พรมดี 1
58 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
59 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
60 สายฝน ควรผดุง 1
61 ผกา สัตยธรรม 1
62 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
63 ธนิส เหมินทร์ 1
64 ไววิทย์ พุทธารี 1
65 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
66 สุวดี ยาป่าคาย 1
67 Suchin Arunsawatwong 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
71 Thanathon Sesuk 1
72 กระมล ทองธรรมชาติ 1
73 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
74 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
77 Rajalida Lipikorn 1
78 Walaisiri Muangsiri 1
79 Varunee Padmasankh 1
80 Thada Jirajaras 1
81 ประธาน ดาบเพชร 1
82 กมลชนก ยวดยง 1
83 อวย เกตุสิงห์ 1
84 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
85 พรรณี กาญจนพลู 1
86 สุมา เมืองใย 1
87 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
89 วิไล ชินธเนศ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
92 คัคนางค์ มณีศรี 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 สุนารี ศันสนีย์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 อุทัย บุญประเสริฐ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
99 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
100 Boonchai Sangpetngam 1
101 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
102 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
104 Somying Tumwasorn 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
106 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
107 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
109 วัลลภ แย้มเหมือน 1
110 ชีพสุมน รังสยาธร 1
111 สำเริง แย้มโสภี 1
112 กรรณิการ์ สัจกุล 1
113 สุวิชา ทองสิมา 1
114 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
115 เอกชัย อดุลยธรรม 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
119 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
120 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
122 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
124 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
125 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
126 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
127 ธวัชชัย สันติสุข 1
128 Chalermpol Leevailoj 1
129 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
130 บรรจง คณะวรรณ 1
131 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 มยุรี ตันติสิระ 1
135 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
136 Garnpimol C. Ritthidej 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 Vimolmas Lipipun 1
139 Naiyana Chaiyabutr 1
140 Sompol Sanguanrungsirikul 1
141 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
142 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
143 วิมล เหมะจันทร 1
144 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
145 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
146 Puttipongse Varavudhi 1
147 Kitpramuk Tantayaporn 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
151 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
152 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
153 กาญจนา แก้วเทพ 1
154 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
155 Vanida Chantarateptawan 1
156 ศิริชัย ศิริกายะ 1
157 Srilert Chotpantarat 1
158 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
159 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
160 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
161 Jaitip Paiboon 1
162 Panee Boonthavi 1
163 Kittisak Likhitwitayawuid 1
164 Supa Chantharasakul 1
165 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
166 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
167 Wilai Anomasiri 1
168 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
169 วัฒนชัย สมิทธากร 1
170 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย