ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 Srilert Chotpantarat 1
3 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
4 ศิริชัย ศิริกายะ 1
5 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 Chalermpol Leevailoj 1
8 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
9 Boonchai Sangpetngam 1
10 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
11 Vanida Chantarateptawan 1
12 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
13 Wilai Anomasiri 1
14 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
15 วัฒนชัย สมิทธากร 1
16 Jaitip Paiboon 1
17 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
18 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
19 กาญจนา แก้วเทพ 1
20 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
21 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
23 สุนารี ศันสนีย์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 คัคนางค์ มณีศรี 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
28 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
30 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
32 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
35 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
36 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
37 Somying Tumwasorn 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
39 วิไล ชินธเนศ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
41 อุทัย บุญประเสริฐ 1
42 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
43 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
44 พรรณี กาญจนพลู 1
45 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
46 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
47 Chakkaphan Sutthirat 1
48 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
49 สุมา เมืองใย 1
50 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
51 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
52 วิมล เหมะจันทร 1
53 ประคอง ชอบเสียง 1
54 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
59 Yeshey Penjor 1
60 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
61 ๋Janes, Gavin W. 1
62 ชอุ่ม มลิลา 1
63 รุ่งราวี ทองกันยา 1
64 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
65 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
66 Garnpimol C. Ritthidej 1
67 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
68 Vimolmas Lipipun 1
69 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
70 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
71 Sumphan Wongseripipatana 1
72 Panee Boonthavi 1
73 Kittisak Likhitwitayawuid 1
74 Supa Chantharasakul 1
75 มยุรี ตันติสิระ 1
76 บรรจง คณะวรรณ 1
77 Puttipongse Varavudhi 1
78 Kitpramuk Tantayaporn 1
79 ละอองทิพย์ เหมะ 1
80 Sompol Sanguanrungsirikul 1
81 Naiyana Chaiyabutr 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 Ampa Luiengpirom 1
84 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
85 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
86 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
87 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
88 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
89 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
90 Pantharee Boonsatorn 1
91 Acom Sornsute 1
92 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
93 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
94 Chariya Uiyyasathian 1
95 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
96 สมชัย วัฒนการุณ 1
97 ศุกันยา ห้วยผัด 1
98 สุวดี ยาป่าคาย 1
99 Suchin Arunsawatwong 1
100 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
101 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 Thanathon Sesuk 1
104 กระมล ทองธรรมชาติ 1
105 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
106 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
107 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
108 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
109 วินัย งามแสง 1
110 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
113 Phanphen Wattanaarsakit 1
114 นภสร โกวรรธนะกุล 1
115 สุมิตรา พูลทอง 1
116 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
117 กำจัด มงคลกุล 1
118 Chonticha Srisawang 1
119 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
120 Kasidit Nootong 1
121 Waraporn Siriterm 1
122 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 สิทธิพร แอกทอง 1
125 Jittima Chatchawansaisin 1
126 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
127 Chayaporn Supachartwong 1
128 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
129 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
130 สิริพร สิวราวุฒิ 1
131 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
132 สมพร พรมดี 1
133 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
134 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
135 สายฝน ควรผดุง 1
136 ผกา สัตยธรรม 1
137 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
138 ธนิส เหมินทร์ 1
139 สุวิชา ทองสิมา 1
140 วัลลภ แย้มเหมือน 1
141 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
142 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
143 ธวัชชัย สันติสุข 1
144 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
145 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
146 ชีพสุมน รังสยาธร 1
147 สำเริง แย้มโสภี 1
148 กรรณิการ์ สัจกุล 1
149 วาสนา เสียงดัง 1
150 กัญติมา พรหมอักษร 1
151 Rajalida Lipikorn 1
152 Walaisiri Muangsiri 1
153 Varunee Padmasankh 1
154 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
155 Thada Jirajaras 1
156 ประธาน ดาบเพชร 1
157 กมลชนก ยวดยง 1
158 อวย เกตุสิงห์ 1
159 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
160 ไววิทย์ พุทธารี 1
161 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
162 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
163 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
164 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
165 ศิราณี มหามาตย์ 1
166 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
167 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
168 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
169 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย