ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 กาญจนา แก้วเทพ 1
3 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
4 Jaitip Paiboon 1
5 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
6 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
7 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
8 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
9 ศิริชัย ศิริกายะ 1
10 Vanida Chantarateptawan 1
11 Wilai Anomasiri 1
12 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
13 Supa Chantharasakul 1
14 Sumphan Wongseripipatana 1
15 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
16 Kittisak Likhitwitayawuid 1
17 Panee Boonthavi 1
18 วัฒนชัย สมิทธากร 1
19 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
20 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
21 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
22 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
24 อุทัย บุญประเสริฐ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
26 Somying Tumwasorn 1
27 วิไล ชินธเนศ 1
28 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
29 คัคนางค์ มณีศรี 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
31 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
33 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
34 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
35 Chalermpol Leevailoj 1
36 Garnpimol C. Ritthidej 1
37 Boonchai Sangpetngam 1
38 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
40 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
41 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
42 Srilert Chotpantarat 1
43 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
44 ชอุ่ม มลิลา 1
45 รุ่งราวี ทองกันยา 1
46 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
47 Yeshey Penjor 1
48 ๋Janes, Gavin W. 1
49 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
50 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
51 Chakkaphan Sutthirat 1
52 ประคอง ชอบเสียง 1
53 สุมิตรา พูลทอง 1
54 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
55 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
56 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
57 Chonticha Srisawang 1
58 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
59 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
60 วินัย งามแสง 1
61 กำจัด มงคลกุล 1
62 นภสร โกวรรธนะกุล 1
63 Phanphen Wattanaarsakit 1
64 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
65 พรรณี กาญจนพลู 1
66 Ampa Luiengpirom 1
67 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
68 Naiyana Chaiyabutr 1
69 Sompol Sanguanrungsirikul 1
70 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
71 บรรจง คณะวรรณ 1
72 Vimolmas Lipipun 1
73 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
74 มยุรี ตันติสิระ 1
75 Puttipongse Varavudhi 1
76 Kitpramuk Tantayaporn 1
77 วิมล เหมะจันทร 1
78 สุมา เมืองใย 1
79 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
80 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
81 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
82 ละอองทิพย์ เหมะ 1
83 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
84 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
87 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
88 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
89 Thanathon Sesuk 1
90 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
91 กระมล ทองธรรมชาติ 1
92 ศุกันยา ห้วยผัด 1
93 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
94 Pantharee Boonsatorn 1
95 สมชัย วัฒนการุณ 1
96 สุวดี ยาป่าคาย 1
97 Suchin Arunsawatwong 1
98 อวย เกตุสิงห์ 1
99 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
100 ประธาน ดาบเพชร 1
101 Thada Jirajaras 1
102 กมลชนก ยวดยง 1
103 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
104 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
105 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
106 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
107 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
108 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
109 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
110 Chayaporn Supachartwong 1
111 สิทธิพร แอกทอง 1
112 Anawatch Mitpratan 1
113 Jittima Chatchawansaisin 1
114 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
115 เอกชัย อดุลยธรรม 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 Kasidit Nootong 1
119 Waraporn Siriterm 1
120 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
121 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
122 Acom Sornsute 1
123 Chariya Uiyyasathian 1
124 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
125 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
126 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
127 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
128 Rajalida Lipikorn 1
129 Walaisiri Muangsiri 1
130 สำเริง แย้มโสภี 1
131 กรรณิการ์ สัจกุล 1
132 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
133 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
134 ชีพสุมน รังสยาธร 1
135 วัลลภ แย้มเหมือน 1
136 สมพร พรมดี 1
137 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
138 สุวิชา ทองสิมา 1
139 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
140 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
141 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
143 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
145 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
146 ธวัชชัย สันติสุข 1
147 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
149 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
150 สิริพร สิวราวุฒิ 1
151 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
152 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
153 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
154 ศิราณี มหามาตย์ 1
155 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
156 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
157 Varunee Padmasankh 1
158 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
159 ไววิทย์ พุทธารี 1
160 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
161 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
162 ธนิส เหมินทร์ 1
163 สายฝน ควรผดุง 1
164 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
165 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
166 ผกา สัตยธรรม 1
167 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
168 กัญติมา พรหมอักษร 1
169 วาสนา เสียงดัง 1
170 สุนารี ศันสนีย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย