ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 Sompol Sanguanrungsirikul 1
3 Puttipongse Varavudhi 1
4 ละอองทิพย์ เหมะ 1
5 Naiyana Chaiyabutr 1
6 Kitpramuk Tantayaporn 1
7 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
8 บรรจง คณะวรรณ 1
9 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
10 Ampa Luiengpirom 1
11 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
12 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
13 พรรณี กาญจนพลู 1
14 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
15 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
16 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
17 สุมา เมืองใย 1
18 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
19 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
20 วิมล เหมะจันทร 1
21 มยุรี ตันติสิระ 1
22 Vimolmas Lipipun 1
23 Jaitip Paiboon 1
24 Wilai Anomasiri 1
25 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
26 วัฒนชัย สมิทธากร 1
27 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
28 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
29 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
30 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
31 กาญจนา แก้วเทพ 1
32 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
33 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
34 Garnpimol C. Ritthidej 1
35 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
36 Chakkaphan Sutthirat 1
37 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
38 Sumphan Wongseripipatana 1
39 Panee Boonthavi 1
40 Kittisak Likhitwitayawuid 1
41 Supa Chantharasakul 1
42 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
43 ประคอง ชอบเสียง 1
44 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
45 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
46 Chariya Uiyyasathian 1
47 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
48 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
49 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
50 Anawatch Mitpratan 1
51 Kasidit Nootong 1
52 Waraporn Siriterm 1
53 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
54 Acom Sornsute 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
59 สมชัย วัฒนการุณ 1
60 Pantharee Boonsatorn 1
61 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 สิทธิพร แอกทอง 1
65 Chayaporn Supachartwong 1
66 Yeshey Penjor 1
67 สุมิตรา พูลทอง 1
68 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
69 กำจัด มงคลกุล 1
70 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
71 รุ่งราวี ทองกันยา 1
72 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
73 ๋Janes, Gavin W. 1
74 ชอุ่ม มลิลา 1
75 นภสร โกวรรธนะกุล 1
76 Phanphen Wattanaarsakit 1
77 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
78 Jittima Chatchawansaisin 1
79 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
80 Chonticha Srisawang 1
81 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
82 วินัย งามแสง 1
83 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 Vanida Chantarateptawan 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
87 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
88 ศิราณี มหามาตย์ 1
89 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
90 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
91 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
92 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
93 ไววิทย์ พุทธารี 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
96 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
97 กัญติมา พรหมอักษร 1
98 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
101 สมพร พรมดี 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 ธนิส เหมินทร์ 1
104 วาสนา เสียงดัง 1
105 ผกา สัตยธรรม 1
106 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
107 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
108 Varunee Padmasankh 1
109 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
110 สุวดี ยาป่าคาย 1
111 Suchin Arunsawatwong 1
112 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
113 Thanathon Sesuk 1
114 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
115 ศุกันยา ห้วยผัด 1
116 กระมล ทองธรรมชาติ 1
117 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 Thada Jirajaras 1
121 Rajalida Lipikorn 1
122 Walaisiri Muangsiri 1
123 ประธาน ดาบเพชร 1
124 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
125 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
126 กมลชนก ยวดยง 1
127 อวย เกตุสิงห์ 1
128 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
129 สุวิชา ทองสิมา 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
133 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
134 อุทัย บุญประเสริฐ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
136 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
138 วิไล ชินธเนศ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
144 Chalermpol Leevailoj 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
150 คัคนางค์ มณีศรี 1
151 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
152 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
153 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
154 ธวัชชัย สันติสุข 1
155 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
156 กรรณิการ์ สัจกุล 1
157 วัลลภ แย้มเหมือน 1
158 ชีพสุมน รังสยาธร 1
159 สำเริง แย้มโสภี 1
160 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
163 สุนารี ศันสนีย์ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
165 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
167 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
169 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
170 ศิริชัย ศิริกายะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย