ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิยม ปุราคำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2519
1 เทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการประเมินความคลาดเคลื่อน ในการทำสำมะโนขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2518
2 แนวโน้มประชากรผู้มีงานทำของเขตเทศบาลนครกรุงเทพในปี พ.ศ. 2518 ถึง 2522
3 การวิเคราะห์เชิงสถิติของราคาข้าวโพดขายส่ง ณ ตลาดกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2517
4 วิธีคำนวณค่าแปรปรวนเมื่อใช้สูตรการประมาณที่ยุ่งยาก และสลับซับซ้อนในการสำรวจข้อมูลที่ใช้ตัวอย่างมากๆ
5 การพยากรณ์ปริมาณการใช้โทรศัพท์ในเขตนครหลวง
6 การใช้ระเบียบวิธีสถิติแก้ปัญหาการลำเลียงทางอากาศในกองทัพอากาศไทย
ปี พ.ศ. 2516
7 การสร้างโมเดลทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ความหนาแน่น ของการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
8 การใช้เทคนิคทางสถิติวิเคราห์เหตุการณ์เกี่ยวกับเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหานคร
9 การศึกษาปัญหาเรื่องการแจกแจงปกติ
10 ปัญหาการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด
ปี พ.ศ. 2515
11 แผนการขนส่งข้าวซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากจังหวัดที่เหลือใช้ไปยังจังหวัดที่ขาดแคลน
ปี พ.ศ. 2512
12 ทฤษฎีบางบทและประโยชน์บางประการของสถิติที่ได้จากข้อมูล ซึ่งมีการจัดลำดับค่าตามขนาดแล้ว
13 วิธีประมาณในการสำรวจจากตัวอย่างที่มีหน่วยตัวอย่างซ้ำเพียงบางส่วน
ปี พ.ศ. 2511
14 Sampling techniques