ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันติ ทองพำนัก 12
2 วราวุธ วุฒิวณิชย์ 11
3 สมชาย ดอนเจดีย์ 4
4 ณัฐพล เกิดสุข 2
5 ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ 2
6 ไชยวัฒน์ เจริญจิริตระกูล 2
7 ปกรณ์ อึ้งชัยพงษ์ 2
8 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2
9 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 2
10 ระวี อยู่สำราญ 2
11 เจษฎา แก้วกัลยา 1
12 สุมิตร สุวรรณ 1
13 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
14 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
15 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
16 วรรณดี ไทยสยาม 1
17 กิติชัย รัตนะ 1
18 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
19 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
20 สุพิตร สมาหิโต 1
21 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
22 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
23 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
24 บัญชา ขวัญยืน 1
25 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
26 ธนภณ พันธเสน 1
27 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
28 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
29 สาคร ชินวงค์ 1
30 มยุรี ถนอมสุข 1
31 สคาร ทีจันทึก 1
32 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
33 รัชด ชมภูนิช 1
34 ชัชรี นฤทุม 1
35 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
36 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
37 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
38 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
39 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
40 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
41 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
42 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2548 1
7 2546 1
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลกระทบของเศษหญ้าแฝกต่อปริมาณการสูญเสียน้ำและดิน
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาสภาพปัญหาเรื่องนำในเขตพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลอง
ปี พ.ศ. 2550
5 ผลกระทบของชนิดและความหนาแน่นของดินต่อประสิทธิภาพการดักตะกอนของหญ้าแฝก
6 การศึกษาและวิจัยการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการชลประทานระบบท่อหนองพันจันทร์ จ.ราชบุรีและดอนกอก จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
7 การบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานระบบท่อในพื้นที่ปลูกอ้อย
ปี พ.ศ. 2546
8 การประยุกต์ระบบโครงข่ายประสาทประดิษฐ์ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ