ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิมิตร วรสูต
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นิมิตร วรสูต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาลักษณะทนแล้ง และความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนสารอัลฟลาท๊อกซินในถั่วลิสงสายพันธุ์ต่างๆ
2 การศึกษาลักษณะทนแล้ง และความสัมพันธ์กับการปนเปื้อน สารอะฟลาท๊อกซินในถั่วลิสงสายพันธุ์ต่างๆ
3 อิทธิพลของวัสดุปลูกที่ต่างกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวพันธุ์และดอกของพืชสกุลกระเจียว
4 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาการทนแล้งบางประการของถั่วลิสงที่ได้รับน้ำปริมาณต่างกัน
5 อิทธิพลของวัสดุปลูกที่ต่างกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวพันธุ์และดอกของพืชสกุลกระเจียว
6 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาการทนแล้งบางประการของถั่วลิสงที่ได้รับน้ำปริมาณต่างกัน
7 อิทธิพลของวัสดุปลูกที่ต่างกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวพันธุ์และดอกของพืชสกุลกระเจียว
8 การศึกษาลักษณะทนแล้ง และความสัมพันธ์กับการปนเปื้อน สารอะฟลาท๊อกซินในถั่วลิสงสายพันธุ์ต่างๆ
9 การศึกษาลักษณะทนแล้ง และความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนสารอัลฟลาท๊อกซินในถั่วลิสงสายพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสสงทนแล้ง
ปี พ.ศ. 2551
11 อิทธิพลของความแห้งแล้งที่มีต่อปริมาณน้ำมัน และกรดไขมันในเมล็ดถั่วลิสง
ปี พ.ศ. 2548
12 อิทธิพลของวัสดุปลูกที่ต่างกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวพันธุ์และดอกของพืชสกุลกระเจียว
13 อิทธิพลของวัสดุปลูกที่ต่างกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวพันธุ์และดอกของพืชสกุลกระเจียว
ปี พ.ศ. 2547
14 อิทธิพลของวัสดุปลูกที่ต่างกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวพันธุ์และดอกของพืชสกุลกระเจียว
15 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึก และความหนาแน่นของรากอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้ง
16 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึก และความหนาแน่นของรากอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้ง
17 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึก และความหนาแน่นของรากอ้อย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้ง
ปี พ.ศ. 2546
18 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาการทนแล้งบางประการของถั่วลิสงที่ได้รับน้ำปริมาณต่างกัน
ปี พ.ศ. 2544
19 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึก และความหนาแน่นของรากอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การศึกษาลักษณะทนแล้งและความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงสายพันธุ์ต่าง ๆ ในช่วงปลายของการเจริญเติบโต