ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิภาพรรณ กลั่นเงิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 18
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 14
3 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 6
4 จักรพงศ์ ศุภเดช 5
5 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 4
6 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 4
7 Amporn Poyai 4
8 คมสัน บุณยวณิชย์ 3
9 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 3
10 ธงชัย ธงวิจิตรมณี 3
11 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 3
12 ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา 3
13 Nipapan Klunngien 3
14 Charndet Hruanan 2
15 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 2
16 Suwat Sophitpan 2
17 วิน บรรจงปรุ 2
18 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 2
19 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
20 การุณ แซ่จอก 2
21 นริชพันธ์ เป็นผลดี 2
22 นิมิต สมหวัง 2
23 ไพบูลย์ ขอมเดช 2
24 นิธิ อัตถิ 2
25 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 2
26 เสฐียรพงษ์ พุ่มพวง 2
27 สุรพันธ์ ทองรังสี 2
28 อนุชา เรืองพานิช 2
29 เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 2
30 ศิโรรุจ ปินอิน 2
31 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 2
32 Pawadee Meesapawong 1
33 นพพล พงษ์พันธุ์จันทรา 1
34 Anucha Ruangphanit 1
35 สันชัย หาญสูงเนิน 1
36 Nopphon Phongphanchanthra 1
37 Nutthaphat Thornyanadacha 1
38 ศุภนิจ พรธีระภัทร 1
39 Udom Techakijkajorn 1
40 Opas Trithaveesak 1
41 อุดม เตชะกิจขจร 1
42 Charndet Hruanun 1
43 Sanchai Hansoongneon 1
44 Jakrapong Supadech 1
45 ชำนาญ ปัญญาใส 1
46 พงศ์พันธ์ กัลปา 1
47 ณัฐพล เรืองรัชนีกร 1
48 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 1
49 สุวรรณ ยานุวงศ์ 1
50 สิงหนาท พวงวรินทร์ 1
51 Jiti Nukeaw 1
52 Win Bunjongpru 1
53 Eakkarach Ratanaudomphisut 1
54 เจริญมิตร วรเดช 1
55 จิติ หนูแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 8
3 2550 9
4 2549 1
5 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์
ปี พ.ศ. 2551
2 กระบวนการเปิดหน้าชิป IC
3 ต้นแบบการลอกชั้นของชิปไอซี
4 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีน้ำยาไวแสงเป็นชั้นป้องกัน
5 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นชั้นป้องกัน
6 ระบบควบคุมแขนกล
7 ต้นแบบกระบวนการบรรจุภัณฑ์ของหัวตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
8 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
9 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
ปี พ.ศ. 2550
10 อภิธานศัพท์การออกแบบและผลิตวงจรรวม
11 ตารางสะสมฐานข้อมูลการใช้โทรศัพท์
12 การสร้างเกตออกไซด์สําหรับกระบวนการผลิต CMOS ระดับ 0.8 ไมโครเมตร
13 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิช่วง 25 degree-C – 150 degree-C
14 ต้นแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
15 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิ -50 C ถึง 150 C
16 การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น V 2.0
17 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ สำหรับ Memory Device
18 ายงานฉบับสมบูรณ์การวัดคุณสมบัติเฉพาะของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
ปี พ.ศ. 2549
19 The Subthreshold Leakage Current of 0.8 micron CMOS Technology
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 Temperature dependence of electrical characteristics on pn junction power diodes irradiated by X-ray
21 Effect of cobalt silicide to the sentivity of p-n junction temperature sensor
22 Comparison of conventional and LDD NMOSFETs hot-carrier degradation in 0.8 μm CMOS technology
23 The effects of fluorine ion implantation on acrylic resin denture base
24 Effect of Base Width and Implantation Dose on Performance of 3-Terminal Magnetotransistor
25 Improving the forward current of P-N diode using soft X-ray annealing method
26 Influence of platinum on electrical propertires of silicon schottky diode