ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพันธ์ วิเชียรน้อย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย 2
3 อภิชัย พันธเสน 2
4 พรพรรณ วีระปรียากูร 2
5 นพพล เอกคุณากูล 1
6 ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร 1
7 นลิน ดาวรัตนหงษ์ 1
8 อรพินท์ ศรีวิเชียร 1
9 มาลินี สมงาม 1
10 เดชพงษ์ ใจกลาง 1
11 ตีรนา ภิญญะพันธ์ 1
12 พัธชนิกา สวัสดี 1
13 อรอุมา ตันติสุริยานนท์ 1
14 ปาณิสรา ดาวเรือง 1
15 ณัฐวัชร ศักดิ์ตนไท 1
16 อัมพิกา พรพรหมประทาน 1
17 กษมา จิตต์ไทย 1
18 อธิขวัญ ไกรตระกูล 1
19 ปราโมทย์ สุกใส 1
20 จิตชัย เผ่าอินจันทร์ 1
21 อภิญญา บางมณีนิล 1
22 สุภาวรัตน์ ฟูฟุ้ง 1
23 วีรนิต ฐานสุพร 1
24 จิราภรณ์ บิณฑวิรุจน์ 1
25 จริยาพร จิตต์ใจมั่น 1
26 ชูเกียรติ นุราช 1
27 สุกฎ รัตนวรรณ 1
28 กิจฐเชต ไกรวาส 1
29 จุฑาภรณ์ สุวรรณเพชร 1
30 วรินทร์ทิพย์ ตังหงส์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 8
3 2551 1
4 2550 1
5 2548 1
6 2546 2
7 2545 3
8 2543 2
9 2538 3
10 2537 1
11 2536 2
12 2533 1
13 2532 1
14 2531 1
15 2528 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงสร้างของเมืองบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
2 แนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคารที่อยู่อาศัยรวมสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลกระทบจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบ :
4 แนวทางการบริหารจัดการและการออกแบบลักษณะทางกายภาพสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัดแบบพึ่งพาตนเอง
5 มาตรการและแรงจูงใจของประชาชนทางผังเมือง :
6 การรับรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางและจัดทำผังเมือง :
8 การตรวจสอบอาคารกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดผังเมืองรวม :
9 แรงจูงใจในการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ :
10 การวางแผนเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากคลื่นซัดชายฝั่งในพื้นที่เสี่ยงภัย :
ปี พ.ศ. 2551
11 แนวทางการเพิ่มพื้นที่อาคารชุดพักอาศัยโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2550
12 โครงการศึกษาบทบาทของการเคหะแห่งชาติในการเป็นผู้รับรองมาตรฐานโครงการ
ปี พ.ศ. 2548
13 โครงการศึกษาบทบาทของการเคหะแห่งชาติในการเป็นผู้รับรองมาตรฐานโครงการ
ปี พ.ศ. 2546
14 แนวทางการพัฒนาเขตสาทรในบทบาทการเป็นพื้นที่รอยต่อ ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจสีลมและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพระราม 3
15 บทบาทของชุมชนเมืองในการรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2545
16 ผลกระทบของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น
17 แนวทางการพัฒนาเมืองชายแดน : กรณีศึกษาเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
18 การเติบโตของเมืองหนองบัวลำภูภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ปี พ.ศ. 2543
19 แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนของชาวนากับการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
20 แนวทางกำหนดจุดขนถ่ายเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2538
21 การศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริเวณที่ราบตอนกลางจังหวัดเชียงใหม่
22 การประเมินความสำเร็จของโครงการเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
23 อิทธิพลของศูนย์การค้าต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2537
24 การศึกษาโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2536
25 ผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่มีต่อจังหวัดลำพูน
26 การศึกษาเพื่อวางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชน เมืองบ้านโป่ง จังหัวดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2533
27 การศึกษาแนวโน้มการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและอุตสาหกรรม ในเขตมีนบุรี
ปี พ.ศ. 2532
28 การศึกษากับการมีงานทำ
ปี พ.ศ. 2531
29 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของเทศบาลเมืองนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2528
30 การศึกษากับการมีงานทำ
31 ผลกระทบของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ชานเมืองต่อการใช้ที่ดินและการจราจรบริเวณใกล้เครียง : กรณีศึกษาเซ็นทรัล พลาซา