ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพันธ์ วิเชียรน้อย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย 2
3 อภิชัย พันธเสน 2
4 พรพรรณ วีระปรียากูร 2
5 อธิขวัญ ไกรตระกูล 1
6 ชูเกียรติ นุราช 1
7 สุกฎ รัตนวรรณ 1
8 จุฑาภรณ์ สุวรรณเพชร 1
9 วรินทร์ทิพย์ ตังหงส์ 1
10 กิจฐเชต ไกรวาส 1
11 อรพินท์ ศรีวิเชียร 1
12 นพพล เอกคุณากูล 1
13 ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร 1
14 นลิน ดาวรัตนหงษ์ 1
15 เดชพงษ์ ใจกลาง 1
16 จริยาพร จิตต์ใจมั่น 1
17 อัมพิกา พรพรหมประทาน 1
18 ปราโมทย์ สุกใส 1
19 ณัฐวัชร ศักดิ์ตนไท 1
20 ปาณิสรา ดาวเรือง 1
21 ตีรนา ภิญญะพันธ์ 1
22 กษมา จิตต์ไทย 1
23 มาลินี สมงาม 1
24 พัธชนิกา สวัสดี 1
25 อรอุมา ตันติสุริยานนท์ 1
26 จิตชัย เผ่าอินจันทร์ 1
27 อภิญญา บางมณีนิล 1
28 สุภาวรัตน์ ฟูฟุ้ง 1
29 วีรนิต ฐานสุพร 1
30 จิราภรณ์ บิณฑวิรุจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 8
3 2551 1
4 2546 2
5 2545 3
6 2543 2
7 2538 3
8 2537 1
9 2536 2
10 2533 1
11 2531 1
12 2528 1
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงสร้างของเมืองบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
2 แนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคารที่อยู่อาศัยรวมสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลกระทบจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบ :
4 แนวทางการบริหารจัดการและการออกแบบลักษณะทางกายภาพสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัดแบบพึ่งพาตนเอง
5 มาตรการและแรงจูงใจของประชาชนทางผังเมือง :
6 การรับรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางและจัดทำผังเมือง :
8 การตรวจสอบอาคารกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดผังเมืองรวม :
9 แรงจูงใจในการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ :
10 การวางแผนเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากคลื่นซัดชายฝั่งในพื้นที่เสี่ยงภัย :
ปี พ.ศ. 2551
11 แนวทางการเพิ่มพื้นที่อาคารชุดพักอาศัยโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2546
12 แนวทางการพัฒนาเขตสาทรในบทบาทการเป็นพื้นที่รอยต่อ ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจสีลมและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพระราม 3
13 บทบาทของชุมชนเมืองในการรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2545
14 ผลกระทบของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น
15 แนวทางการพัฒนาเมืองชายแดน : กรณีศึกษาเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
16 การเติบโตของเมืองหนองบัวลำภูภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ปี พ.ศ. 2543
17 แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนของชาวนากับการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
18 แนวทางกำหนดจุดขนถ่ายเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2538
19 การศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริเวณที่ราบตอนกลางจังหวัดเชียงใหม่
20 การประเมินความสำเร็จของโครงการเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
21 อิทธิพลของศูนย์การค้าต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2537
22 การศึกษาโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2536
23 ผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่มีต่อจังหวัดลำพูน
24 การศึกษาเพื่อวางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชน เมืองบ้านโป่ง จังหัวดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2533
25 การศึกษาแนวโน้มการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและอุตสาหกรรม ในเขตมีนบุรี
ปี พ.ศ. 2531
26 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของเทศบาลเมืองนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2528
27 ผลกระทบของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ชานเมืองต่อการใช้ที่ดินและการจราจรบริเวณใกล้เครียง : กรณีศึกษาเซ็นทรัล พลาซา