ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ ไทยพานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นิพนธ์ ไทยพานิข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 2
3 ทัตยา หงษ์สิทธี 1
4 ประเสริฐ ศรีถาวร 1
5 นันทิยา ชัยนิคม 1
6 ปราโมทย์ สุวรรณกิจ 1
7 ทนงศักดิ์ สุพร 1
8 บุษบา สมร่าง 1
9 นิตยา เดชะพรหม 1
10 นิทรา บุญโยม 1
11 บุญส่ง กุสุโมทย์ 1
12 พงษ์ภิญโญ ธรรมคุณ 1
13 ชัยพร วิชชาวุธ 1
14 เกษร มงคล 1
15 เกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน์ 1
16 กอบกมล พรหมมา 1
17 ศิริพร ควรชม 1
18 ขนิษฐา วิเศษคุปต์ 1
19 เฉลิมลักษณ์ เนื้อไม้ 1
20 สมคิด รักษาสัตย์ 1
21 จำรัส ศิลาคม 1
22 งามนิจ วิทยบำรุง 1
23 เชวงเวช เผือกผ่อง 1
24 ชอุ่ม อำรุ่ง 1
25 อร่ามศรี แย้มคลี่ 1
26 ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ 1
27 มณี พึ่งโต 1
28 ประสงค์ สังขะไชย 1
29 นิวัตร นาคะเวช 1
30 วีระพล อารวรรณ 1
31 สุนันทา ดุรงค์พันธุ์ 1
32 เรียบร้อย ปรึกไธสง 1
33 วาณี เอี่ยมศรีทอง 1
34 สุชาติ ศรีสุวรรณ 1
35 ชัดเจน ไทยแท้ 1
36 สมาน อัศวภูมิ 1
37 พิศวง อิ่งศิริวัฒน์ 1
38 หรรษา ทับสี 1
39 ประสงค์ แย้มศิริ 1
40 ประทุม เพิ่มวัฒนา 1
41 ลำดวน เรือนรื่น 1
42 เยาวลักษณ์ นาคปฐม 1
43 สรรเสริญ สุวรรณ์ 1
44 สุนทร ไคลมี 1
45 อนุศักดิ์ เกตุสิริ 1
46 อรุณ ทรงงามทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2535 3
2 2534 4
3 2532 8
4 2531 5
5 2530 5
6 2529 5
7 2528 5
8 2527 4
9 2526 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 การศึกษาบุคลิกภาพของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
2 การศึกษาการดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
3 การประเมินความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน ของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2534
4 การศึกษาการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาในวิทยาลัยพลศึกษา
5 การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย ในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
6 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น
7 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2532
8 การศึกษาสภาพการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
9 การติดตามผลการใช้เทคนิคการนิเทศแบบคลินิกในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
10 พฤติกรรมการนิเทศของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้และความคาดหวัง ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
11 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
12 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ในด้านงานนิเทศการศึกษา และงานพัฒนาการเรียนการสอน
13 การศึกษากิจกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ เขตการศึกษา 8
14 การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ประจำเขตการศึกษา ฝ่ายนิเทศงานปฏิบัติการสอน สังกัดกรมสามัญศึกษา
15 ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามการับรู้ของตนเองและของนักศึกษาฝึกสอน
ปี พ.ศ. 2531
16 ปัญหาในการสอนและความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการสอน ของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17 การศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ประจำปีการศึกษา 2530
18 การศึกษาบุคลิกภาพของศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
19 กิจกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 10
20 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศงานวิชา ภายใต้โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2530
21 การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
22 การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
23 การประเมินโครงการฝึกสอนของวิทยาลัยพลศึกษาสมุทรสาคร
24 ตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการนิเทศแบบคลินิก ของผู้ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการนิเทศแบบคลินิก
25 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) พุทธศักราช 2525
ปี พ.ศ. 2529
26 การดำเนินงานนิเทศการฝึกสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การศึกษาเฉพาะกรณี
27 การศึกษาสภาพการนิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
28 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่คาดหวังในงานด้านบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
29 การศึกษาสภาพการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
30 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอนุบาลเกี่ยวกับการนิเทศ ภายในโรงเรียนสำหรับครูอนุบาล
ปี พ.ศ. 2528
31 การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย
32 การรับรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพของตนเองของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
33 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศการศึกษา ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4
34 สภาพการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี
35 การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด :bการศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2527
36 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
37 ความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
38 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
39 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2526
40 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์อำเภอและครูเกี่ยวกับทักษะที่พึงประสงค์ ของศึกษานิเทศก์อำเภอ ในเขตการศึกษา 1
41 การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่อง "การนิเทศแบบคลีนิค" สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
42 ลักษณะของครูที่เอื้อต่อการพัฒนาชนบท ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบล ในเขตรับผิดชอบของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี