ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ เทพวัลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 2
3 2530 2
4 2528 1
5 2525 1
6 2524 1
7 2522 1
8 2521 2
9 2520 2
10 2515 4
11 2514 2
12 2509 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2548
2 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคู่มือดัชนี
3 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผล และการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2530
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทางด้านอนามัยของประชากร ในเขตชุมชนแออัดที่ปรับปรุงแล้ว
5 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนบุตรที่คาดหวังของสตรีในชนบท
ปี พ.ศ. 2528
6 ตัวกำหนดข้างเคียงต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2525
7 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ของประชากรหมู่บ้านประมง
ปี พ.ศ. 2524
8 ลักษณะช่วงห่างการมีบุตรของสตรีไทยในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2522
9 ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในหมู่บ้านประมง
ปี พ.ศ. 2521
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการคงใช้วิธีการคุมกำเนิดของสตรี ที่มารับบริการวางแผนครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
11 การย้ายถิ่นของนักศึกษาวิทยาลัยครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
12 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียนฝึกหัดครูในภาคเหนือ
13 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการทำงานของสตรีไทยในเขตเมืองและชนบท
ปี พ.ศ. 2515
14 การคาดคะเนการผลิตพยาบาลให้เพียงพอกับประชากรของประเทศไทยจากพ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2524
15 ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของครัวเรือนไทยในชนบท
16 ปัจจัยที่ยังผลต่อการปฏิบัติทางด้านอนามัยของชาวชนบทในประเทศไทย
17 ความสัมพันธ์ระหว่างการสมรสกับการเจริญพันธุ์ของสตรีไทยมุสลิม ในจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2514
18 ปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นไทยในชนบทเลือกทำงาน หรือศึกษาต่อหลังจากศึกษาภาคบังคับ
19 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่มีอิทธิพลต่ออายุแรกสมรสของคนไทยในชนบท
ปี พ.ศ. 2509
20 สถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนเอกชนตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ