ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ เทพวัลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2530 2
3 2528 1
4 2525 1
5 2524 1
6 2522 1
7 2521 2
8 2520 2
9 2515 4
10 2514 2
11 2509 1
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผล และการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2530
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทางด้านอนามัยของประชากร ในเขตชุมชนแออัดที่ปรับปรุงแล้ว
3 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนบุตรที่คาดหวังของสตรีในชนบท
ปี พ.ศ. 2528
4 ตัวกำหนดข้างเคียงต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2525
5 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ของประชากรหมู่บ้านประมง
ปี พ.ศ. 2524
6 ลักษณะช่วงห่างการมีบุตรของสตรีไทยในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2522
7 ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในหมู่บ้านประมง
ปี พ.ศ. 2521
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการคงใช้วิธีการคุมกำเนิดของสตรี ที่มารับบริการวางแผนครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
9 การย้ายถิ่นของนักศึกษาวิทยาลัยครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
10 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียนฝึกหัดครูในภาคเหนือ
11 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการทำงานของสตรีไทยในเขตเมืองและชนบท
ปี พ.ศ. 2515
12 การคาดคะเนการผลิตพยาบาลให้เพียงพอกับประชากรของประเทศไทยจากพ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2524
13 ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของครัวเรือนไทยในชนบท
14 ปัจจัยที่ยังผลต่อการปฏิบัติทางด้านอนามัยของชาวชนบทในประเทศไทย
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการสมรสกับการเจริญพันธุ์ของสตรีไทยมุสลิม ในจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2514
16 ปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นไทยในชนบทเลือกทำงาน หรือศึกษาต่อหลังจากศึกษาภาคบังคับ
17 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่มีอิทธิพลต่ออายุแรกสมรสของคนไทยในชนบท
ปี พ.ศ. 2509
18 สถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนเอกชนตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ