ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ เกตุจ้อย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก 25
2 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 23
3 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 17
4 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 15
5 งบประมาณแผ่นดิน 11
6 ประพิธาร์ ธนารักษ์ 8
7 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 8
8 สุขฤดี สุขใจ 7
9 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 6
10 อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ 6
11 บงกช ประสิทธิ์ 5
12 อรศิริ ชวนะพงศ์ 4
13 สุมินทร์ญา ทีทา 4
14 ศรีสุดา จงสิทธิผล 4
15 เครือข่ายฯ 4
16 ไพฑูรย์ เหล่าดี 4
17 ฐิติพร เจาะจง 3
18 ขวัญชัย ไกรทอง 3
19 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
20 อนุสรณ์ วรสิงห์ 3
21 วิจิตร อุดอ้าย 3
22 อำนาจ ฉิมทวี 2
23 เงินรายได้ ม.นเรศวร 2
24 กันต์ ปานประยูร 2
25 กฤตย์ขิพุธ ผอบแก้ว 2
26 สมชาย โชคมาวิโรจน์ 2
27 พัชรินทร์ เยาวรัตน์ 2
28 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
29 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1
30 ไม่ระบุแหล่งเงิน 1
31 บริษัท เอสเอ็มเอ โซลาร์ (ไทยเลนด์) จำกัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 13
3 2557 8
4 2556 11
5 2555 7
6 2554 6
7 2553 3
8 2552 9
9 2551 8
10 2550 2
11 2549 2
12 2548 1
13 2547 1
14 2542 1
15 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
2 การตรวจสอบและประเมินโครงการทุ่งกังหันลมเลียบชายฝั่ง ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์
ปี พ.ศ. 2558
3 การตรวจสอบและประเมินโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โครงการแม่มาลัย 1 และแม่มาลัย 2
4 การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก ตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5 สถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power)
6 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
7 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
8 การสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ และการป้องกันแรงดันต่ำและแรงดันเกินของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังติดตั้งสูงกว่า 500 กิโลวัตต์
9 การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดกำลังติดตั้ง 2,000 กิโลวัตต์ ตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10 การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาขาด่านขุนทด ขนาดกำลังผลิต 12.5 เมกะวัตต์
11 การศึกษาผลกระทบของระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคา กรณีปริมาณติดตั้งสะสมรวมในระดับเมกะวัตต์
12 สัญญาจ้างประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเสี่ยงของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
13 การตรวจสอบคุณสมบัติของกระแสและแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์
14 ผลกระทบจากฝุ่นที่มีต่อสเปกตรัมรังสีอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (นายมรุพงศ์ กอนอยู่)
15 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและประเมินการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาพการทำงานจริงของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์
ปี พ.ศ. 2557
16 การทดสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าในระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร
17 การตรวจสอบและประเมินโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 6.3 เมกกะวัตต์
18 การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดกำลังผลิต 2.3 เมกะวัตต์
19 การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาขาดงบำเน็จณรงค์ ขนาดกำลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์
20 ระบบไฟฟ้าเเบบกระจายศูนย์ของประเทศไทยภายใต้รูปแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
21 การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและระบบป้องกันของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
22 โครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย
23 การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและระบบป้องกันของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2556
24 การตรวจหาความผิดปกติในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าขนาด 6.5 เมมะวัตต์ ต.ตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
25 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนบพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (นายณัฐวุฒิ ขาวสะอาด)
26 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPS-TK-6.5 MW ตำบลตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
27 การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
28 การตรวจหาความผิดปกติในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าขนาด 6.5 เมมะวัตต์ ต.ตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
29 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPS-TK-6.5 MW ตำบลตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
30 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPG-Baan-Kluai branch 7.4 MW บ้านกล้วย จังหวัดเพชรบูรณ์
31 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
32 การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
33 การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
34 การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2555
35 การศึกษาการลดลงของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว ระยะที่ 2
36 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
37 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPS-TK-6.5 MW ตำบลตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
38 การตรวจหาความผิดปกติในโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน
39 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPG-Baan-Kluai branch 7.4 MW บ้านกล้วย จังหวัดเพชรบูรณ์
40 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในของแผนเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง
41 การตรวจหาความผิดปกติในโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน
ปี พ.ศ. 2554
42 การศึกษาการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว
43 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
44 การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
45 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์และแบบติดตั้งอยู่กับที่
46 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์และแบบติดตั้งอยู่กับที่
47 การศึกษาการลดลงของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
48 การพัฒนาวิจัยระบบพลังงานทดแทนภายในสวนพลังงาน
49 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
50 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
51 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
52 การพัฒนาวิจัยระบบพลังงานทดแทนภายในสวนพลังงาน
53 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์และแบบติดตั้งอยู่กับที่
54 การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบปรับอากาศ แบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาระบบปรับอากาศต้นแบบขนาด 35 กิโลวัตต์
55 การศึกษาคุณภาพไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
56 การลดลงของประสิทธิภาพ แผงเซลล์แสงอาทิตย์หลังการติดตั้งใช้งานในระยะยาว
57 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
58 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์
59 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2551
60 การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำหรับประเทศไทย
61 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำร้อนพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
63 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์
64 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
65 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
66 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
67 การศึกษาการลดลงของประสิทธิภาพรายปีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง
ปี พ.ศ. 2550
68 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
69 พัดลมไอน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2549
70 การพัฒนาและเผยแพร่ระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตรสำหรับชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
71 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
72 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
ปี พ.ศ. 2547
73 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2542
74 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่