ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ เกตุจ้อย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก 25
2 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 23
3 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 17
4 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 15
5 งบประมาณแผ่นดิน 11
6 ประพิธาร์ ธนารักษ์ 8
7 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 8
8 สุขฤดี สุขใจ 7
9 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 6
10 อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ 6
11 บงกช ประสิทธิ์ 5
12 อรศิริ ชวนะพงศ์ 4
13 สุมินทร์ญา ทีทา 4
14 ศรีสุดา จงสิทธิผล 4
15 เครือข่ายฯ 4
16 ไพฑูรย์ เหล่าดี 4
17 วิจิตร อุดอ้าย 3
18 อนุสรณ์ วรสิงห์ 3
19 ฐิติพร เจาะจง 3
20 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
21 ขวัญชัย ไกรทอง 3
22 กฤตย์ขิพุธ ผอบแก้ว 2
23 สมชาย โชคมาวิโรจน์ 2
24 พัชรินทร์ เยาวรัตน์ 2
25 อำนาจ ฉิมทวี 2
26 เงินรายได้ ม.นเรศวร 2
27 กันต์ ปานประยูร 2
28 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
29 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1
30 ไม่ระบุแหล่งเงิน 1
31 บริษัท เอสเอ็มเอ โซลาร์ (ไทยเลนด์) จำกัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 13
3 2557 8
4 2556 11
5 2555 8
6 2554 7
7 2553 9
8 2552 16
9 2551 16
10 2550 8
11 2549 4
12 2548 5
13 2547 3
14 2542 1
15 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
2 การตรวจสอบและประเมินโครงการทุ่งกังหันลมเลียบชายฝั่ง ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์
ปี พ.ศ. 2558
3 การตรวจสอบและประเมินโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โครงการแม่มาลัย 1 และแม่มาลัย 2
4 การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก ตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5 สถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power)
6 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
7 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
8 การสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ และการป้องกันแรงดันต่ำและแรงดันเกินของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังติดตั้งสูงกว่า 500 กิโลวัตต์
9 การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดกำลังติดตั้ง 2,000 กิโลวัตต์ ตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10 การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาขาด่านขุนทด ขนาดกำลังผลิต 12.5 เมกะวัตต์
11 การศึกษาผลกระทบของระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคา กรณีปริมาณติดตั้งสะสมรวมในระดับเมกะวัตต์
12 สัญญาจ้างประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเสี่ยงของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
13 การตรวจสอบคุณสมบัติของกระแสและแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์
14 ผลกระทบจากฝุ่นที่มีต่อสเปกตรัมรังสีอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (นายมรุพงศ์ กอนอยู่)
15 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและประเมินการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาพการทำงานจริงของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์
ปี พ.ศ. 2557
16 การทดสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าในระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร
17 การตรวจสอบและประเมินโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 6.3 เมกกะวัตต์
18 การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดกำลังผลิต 2.3 เมกะวัตต์
19 การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกลางแจ้ง กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาขาดงบำเน็จณรงค์ ขนาดกำลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์
20 ระบบไฟฟ้าเเบบกระจายศูนย์ของประเทศไทยภายใต้รูปแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
21 การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและระบบป้องกันของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
22 โครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย
23 การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและระบบป้องกันของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2556
24 การตรวจหาความผิดปกติในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าขนาด 6.5 เมมะวัตต์ ต.ตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
25 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนบพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (นายณัฐวุฒิ ขาวสะอาด)
26 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPS-TK-6.5 MW ตำบลตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
27 การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
28 การตรวจหาความผิดปกติในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าขนาด 6.5 เมมะวัตต์ ต.ตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
29 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPS-TK-6.5 MW ตำบลตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
30 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPG-Baan-Kluai branch 7.4 MW บ้านกล้วย จังหวัดเพชรบูรณ์
31 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
32 การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
33 การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
34 การประเมินคุณภาพทางไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2555
35 การศึกษาการลดลงของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว ระยะที่ 2
36 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
37 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPS-TK-6.5 MW ตำบลตาขีด จังหวัดนครสวรรค์
38 การตรวจหาความผิดปกติในโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน
39 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPG-Baan-Kluai branch 7.4 MW บ้านกล้วย จังหวัดเพชรบูรณ์
40 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในของแผนเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง
41 การตรวจหาความผิดปกติในโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน
42 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2554
43 การศึกษาการลดลงของสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว
44 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
45 การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
46 การศึกษาการลดลงของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว ระยะที่ 2
47 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์และแบบติดตั้งอยู่กับที่
48 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์และแบบติดตั้งอยู่กับที่
49 การศึกษาการลดลงของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
50 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
51 การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำหรับประเทศไทย
52 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
53 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์
54 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
55 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
56 การพัฒนาวิจัยระบบพลังงานทดแทนภายในสวนพลังงาน
57 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
58 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
59 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
60 การพัฒนาวิจัยระบบพลังงานทดแทนภายในสวนพลังงาน
61 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์และแบบติดตั้งอยู่กับที่
62 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
63 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
64 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอน อสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
65 การพัฒนาวิจัยระบบพลังงานทดแทนภายในสวนพลังงาน
66 ที่ปรึกษาทางวิชาการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
67 ที่ปรึกษาทางวิชาการในโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน
68 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
69 การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบปรับอากาศ แบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาระบบปรับอากาศต้นแบบขนาด 35 กิโลวัตต์
70 การศึกษาคุณภาพไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
71 การลดลงของประสิทธิภาพ แผงเซลล์แสงอาทิตย์หลังการติดตั้งใช้งานในระยะยาว
72 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
73 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์
74 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2551
75 การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำหรับประเทศไทย
76 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำร้อนพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
77 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
78 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์
79 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
80 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
81 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
82 การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำหรับประเทศไทย
83 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
84 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์
85 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
86 การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
87 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
88 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
89 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
90 การศึกษาการลดลงของประสิทธิภาพรายปีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง
ปี พ.ศ. 2550
91 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
92 พัดลมไอน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
93 การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
94 การประยุกต์ใช้และพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
95 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
96 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
97 การสาธิตการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
98 การประยุกต์ใช้และพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
ปี พ.ศ. 2549
99 การพัฒนาและเผยแพร่ระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตรสำหรับชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
100 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
101 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
102 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
103 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
104 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
105 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
106 การสาธิตการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
107 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine
ปี พ.ศ. 2547
108 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
109 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
110 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine
ปี พ.ศ. 2542
111 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่