ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ พัวพงศกร
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัย ดุลยเกษม 5
2 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 5
3 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 4
4 นงราม เศรษฐพานิช 4
5 วีรวรรณ ศิริจิรกาล 3
6 เอนก หิรัญรักษ์ 3
7 รณยุทธ จิตรดอน 3
8 อภิชัย พันธเสน 3
9 สิริลักษณา คอมันตร์ 3
10 อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ 2
11 วารีรัตน์ เพชรสีช่วง 2
12 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 2
13 สนิท สมัครการ 2
14 กัมพล ปั้นตะกั่ว 2
15 สมนึก รัตนวิมล 2
16 สมนึก ทับพันธุ์ 2
17 จีระภา โตสมบุญ 2
18 นรีทิพย์ ทุ่งกาวี 2
19 วันดี ยอดวิจิตร 2
20 สุวรรณี วัธนจิตต์ 2
21 จินตนา เชิญศิริ 2
22 วรรณศิริ นัยวิทิต 2
23 เกษมสันต์ วีระกุล 2
24 วิเชียร เกตุสิงห์ 2
25 เทียนสว่าง ธรรมวณิช 2
26 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 2
27 ธราธร รัตนนฤมิตศร 2
28 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
29 เกื้อกูล ชั่งใจ 2
30 วัชรียา โตสงวน 2
31 กิรติพงศ์ แนวมาลี 2
32 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 2
33 เอมอร ชิตตะโสภณ 2
34 เบญจมาศ ยศปัญญา 2
35 อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์ 2
36 สุภาพร โกเฮงกุล 2
37 เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ 2
38 สมเกียรติ เรืองจันทร์ 2
39 สุณีพร ทวรรณกุล 2
40 ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ 1
41 เศก เมธาสุรารักษ์ 1
42 สันติ แสงเลิศไสว 1
43 มัทนา พนาพิรามัน 1
44 ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 1
45 ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 1
46 พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร 1
47 อัมมาร สยามวาลา 1
48 จิตรกร จารุพงษ์ 1
49 ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 1
50 จิรัฐ เจนพึ่งพร 1
51 ชมพูนุช นันทจิต 1
52 วลีรัตน์ สุพรรณชาติ 1
53 ดนพ อรุณคง 1
54 นิภา ศรีอนันต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 2
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 3
12 2545 2
13 2544 1
14 2541 1
15 2540 1
16 2539 1
17 2536 4
18 2534 1
19 2533 3
20 2528 1
21 1086 1
22 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การระบายข้าวในคลังของรัฐ
ปี พ.ศ. 2557
2 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
3 อุปสงค์การบริโภคข้าวของไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การคอร์รัปชั่นกรณีศึกษา:โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเพื่อป้องกันการทุจริต : การแสวงหาค่าตอบแทนส่วนเกินและเศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
6 สภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทย และผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก
7 อุปสงค์การบริโภคข้าวของไทย
ปี พ.ศ. 2554
8 ปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม
9 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2552
10 Rice Policy in Asia
ปี พ.ศ. 2551
11 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการลักลอบนำเข้าสุรา
ปี พ.ศ. 2550
12 การจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย อันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา
ปี พ.ศ. 2549
13 การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุลความล้มเหลวและอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)
ปี พ.ศ. 2548
14 การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุล ความล้มเหลวและอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)
ปี พ.ศ. 2547
15 การจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย อันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา
16 การค้าปลีกของไทย : ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ
17 การวิเคราะห์สภาพการณ์ในตลาดสินทรัพย์ : เงื่อนไขกำหนดความสำเร็จและผลกระทบของนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ปี พ.ศ. 2545
18 การค้าปลีกของไทย : ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ
19 ผลกระทบของคุณภาพแรงงานต่อการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2544
20 กฎหมายกับเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
21 ผลกระทบของคุณภาพแรงงานต่อการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2540
22 ภาวะการมีงานทำและคุณภาพในการทำงานของผู้จบอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
23 รายงานความเหมาะสมในการต่ออายุความตกลงว่าด้วยมันสำปะหลังไทย-ประชาคมยุโรป
ปี พ.ศ. 2536
24 รายงานความเหมาะสมในการต่ออายุความตกลงว่าด้วยมันสำปะหลังไทย-ประชาคมยุโรป
25 ภาวะการมีงานทำและคุณภาพในการทำงานของผู้จบอุดมศึกษา
26 การฝึกอบรมระหว่างการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
27 การศึกษากับการมีงานทำ
ปี พ.ศ. 2534
28 ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
29 กฎหมายกับเศรษฐกิจของประเทศไทย
30 การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและ สร้างงานในชนบท
31 การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท และการสร้างงานในชนบท
ปี พ.ศ. 2528
32 การศึกษากับการมีงานทำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การระบายข้าวในคลังของรัฐ
34 การฝึกอบรมระหว่างการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
35 การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุลความล้มเหลวและอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)
36 การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและ สร้างงานในชนบท
37 การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท และการสร้างงานในชนบท
38 การศึกษากับการมีงานทำ
39 ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา