ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ พัวพงศกร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 5
2 อุทัย ดุลยเกษม 5
3 นงราม เศรษฐพานิช 4
4 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 4
5 กัมพล ปั้นตะกั่ว 3
6 วีรวรรณ ศิริจิรกาล 3
7 รณยุทธ จิตรดอน 3
8 สิริลักษณา คอมันตร์ 3
9 อภิชัย พันธเสน 3
10 เอนก หิรัญรักษ์ 3
11 เอมอร ชิตตะโสภณ 2
12 สุภาพร โกเฮงกุล 2
13 อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์ 2
14 สมเกียรติ เรืองจันทร์ 2
15 เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ 2
16 เกื้อกูล ชั่งใจ 2
17 อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ 2
18 เบญจมาศ ยศปัญญา 2
19 วารีรัตน์ เพชรสีช่วง 2
20 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 2
21 สนิท สมัครการ 2
22 สมนึก รัตนวิมล 2
23 วิเชียร เกตุสิงห์ 2
24 วันดี ยอดวิจิตร 2
25 สุณีพร ทวรรณกุล 2
26 สมนึก ทับพันธุ์ 2
27 จีระภา โตสมบุญ 2
28 วรรณศิริ นัยวิทิต 2
29 จินตนา เชิญศิริ 2
30 กิรติพงศ์ แนวมาลี 2
31 เกษมสันต์ วีระกุล 2
32 นรีทิพย์ ทุ่งกาวี 2
33 สุวรรณี วัธนจิตต์ 2
34 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 2
35 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 2
36 เทียนสว่าง ธรรมวณิช 2
37 ธราธร รัตนนฤมิตศร 2
38 วัชรียา โตสงวน 2
39 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
40 สันติ แสงเลิศไสว 1
41 ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ 1
42 เศก เมธาสุรารักษ์ 1
43 พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร 1
44 สุวรรณา ดุลยวศินพงศ์ 1
45 ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 1
46 พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ 1
47 มัทนา พนาพิรามัน 1
48 ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 1
49 จิรัฐ เจนพึ่งพร 1
50 จิตรกร จารุพงษ์ 1
51 ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 1
52 อัมมาร สยามวาลา 1
53 ชมพูนุช นันทจิต 1
54 วลีรัตน์ สุพรรณชาติ 1
55 ดนพ อรุณคง 1
56 นิภา ศรีอนันต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2554 2
4 2551 1
5 2548 1
6 2547 1
7 2528 1
8 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การระบายข้าวในคลังของรัฐ
ปี พ.ศ. 2557
2 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
3 อุปสงค์การบริโภคข้าวของไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 ปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม
5 โครงการวิจัยการประเมินมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากโครงการบ้านมั่นคง
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการลักลอบนำเข้าสุรา
ปี พ.ศ. 2548
7 การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุล ความล้มเหลวและอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)
ปี พ.ศ. 2547
8 การวิเคราะห์สภาพการณ์ในตลาดสินทรัพย์ : เงื่อนไขกำหนดความสำเร็จและผลกระทบของนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ปี พ.ศ. 2528
9 การศึกษากับการมีงานทำ