ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ ทวีชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 14
2 วิชัย โฆสิตรัตน 13
3 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 8
4 ธีระ สูตะบุตร 4
5 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 4
6 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 3
7 จริยา จันทร์ไพแสง 3
8 ทิพย์วดี อรรถธรรม 3
9 สุรพล ยินอัศวพรรณ 2
10 ศรีวิเศษ เกษสังข์ 2
11 สุพัฒน์ อรรถธรรม 2
12 วรรณวิไล อินทนู 2
13 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
14 ณัฏฐพร อุทัยมงคล 2
15 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
16 กัญจนา ธีระกุล 2
17 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 2
18 ชลธิชา รักใคร่ 2
19 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
20 ธีระพล วีกุล 2
21 ปิยะรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ 2
22 ปรียพรรณ พงศาพิชณ์ 2
23 ดวงพร สุวรรณกุล 1
24 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 1
25 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
26 Niphone Thaveechai 1
27 Kerstin Wydra 1
28 อารมย์ จันทะสอน 1
29 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 1
30 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 1
31 นรินทร์ สมบูรณ์สาร 1
32 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 1
33 อุลัย ศิริศรี 1
34 พรทิพย์ พรสุริยา 1
35 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
36 ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์ 1
37 กุมุท สังขศิลา 1
38 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
39 นิคม แหลมสัก 1
40 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
41 ลดาวัลย์ พวงจิตร 1
42 สมนึก วงศ์ทอง 1
43 อลิศรา มีนะกนิษฐ 1
44 สุดาวรรณ เชยชมศรี 1
45 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
46 สายัณห์ ทัดศรี 1
47 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
48 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
49 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
50 ยุทธนา บรรจง 1
51 เทพา ผุดผ่อง 1
52 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2542 1
10 2535 1
11 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
ปี พ.ศ. 2551
2 Academic Frontier Research Project (AFRP) Phase II Z2004-2008) Integrated Disease Management of Rice and Vegetable in Thailand.
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาและการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Candidatus liberibacter asiaticus) ของส้มในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
4 โครงการย่อย นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน
5 นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ ในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2548
6 การวิจัยและพัฒนาการจัดแต่งภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตมะเขือเทศภายใต้โรงเรือนในประเทศไทย
8 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
9 Development of PCR Technique for Indentification of Citrus Canker.
ปี พ.ศ. 2545
10 Sustainable Vegetable production Under Protected Condition in the Humid Tropics.
ปี พ.ศ. 2542
11 อณูชีววิทยาของความต้านทานโรคของพริก
ปี พ.ศ. 2535
12 การแยกและจำแนกสายพันธุ์ bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทย