ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ ทวีชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 14
2 วิชัย โฆสิตรัตน 13
3 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 8
4 ธีระ สูตะบุตร 4
5 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 4
6 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 3
7 จริยา จันทร์ไพแสง 3
8 ทิพย์วดี อรรถธรรม 3
9 ศรีวิเศษ เกษสังข์ 2
10 ณัฏฐพร อุทัยมงคล 2
11 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
12 สุพัฒน์ อรรถธรรม 2
13 วรรณวิไล อินทนู 2
14 ชลธิชา รักใคร่ 2
15 สุรพล ยินอัศวพรรณ 2
16 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 2
17 ธีระพล วีกุล 2
18 ปิยะรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ 2
19 กัญจนา ธีระกุล 2
20 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
21 ปรียพรรณ พงศาพิชณ์ 2
22 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
23 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
24 เทพา ผุดผ่อง 1
25 สายัณห์ ทัดศรี 1
26 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
27 ลดาวัลย์ พวงจิตร 1
28 นิคม แหลมสัก 1
29 ยุทธนา บรรจง 1
30 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
31 Kerstin Wydra 1
32 อารมย์ จันทะสอน 1
33 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
34 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
35 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
36 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
37 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
38 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 1
39 กุมุท สังขศิลา 1
40 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 1
41 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 1
42 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
43 Niphone Thaveechai 1
44 ดวงพร สุวรรณกุล 1
45 ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์ 1
46 พรทิพย์ พรสุริยา 1
47 อลิศรา มีนะกนิษฐ 1
48 สุดาวรรณ เชยชมศรี 1
49 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 1
50 นรินทร์ สมบูรณ์สาร 1
51 อุลัย ศิริศรี 1
52 สมนึก วงศ์ทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2542 1
10 2535 1
11 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
ปี พ.ศ. 2551
2 Academic Frontier Research Project (AFRP) Phase II Z2004-2008) Integrated Disease Management of Rice and Vegetable in Thailand.
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาและการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Candidatus liberibacter asiaticus) ของส้มในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
4 โครงการย่อย นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน
5 นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ ในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2548
6 การวิจัยและพัฒนาการจัดแต่งภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตมะเขือเทศภายใต้โรงเรือนในประเทศไทย
8 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
9 Development of PCR Technique for Indentification of Citrus Canker.
ปี พ.ศ. 2545
10 Sustainable Vegetable production Under Protected Condition in the Humid Tropics.
ปี พ.ศ. 2542
11 อณูชีววิทยาของความต้านทานโรคของพริก
ปี พ.ศ. 2535
12 การแยกและจำแนกสายพันธุ์ bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทย