ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ ผิวนิล 11
2 อลงกรณ์ อินทรักษา 9
3 กิตติชัย ดวงมาลย์ 9
4 ทัศนีย์ บุญประคอง 9
5 นฤชิต ดำปิน 9
6 เกษม จันทร์แก้ว 9
7 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 8
8 วิทย์ ธารชลานุกิจ 6
9 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 6
10 ประภัสรา นีละคุปต์ 4
11 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 4
12 สตรีไทย พุ่มไม้ 4
13 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 3
14 ชาตรี นิ่มปี 3
15 สุรัตน์ บัวเลิศ 3
16 พรกมล สิงห์คำ 2
17 กุลลดา เอกบุญชู 2
18 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
19 เกษตร สุเตชะ 2
20 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
21 วินัย มีแสง 2
22 สุจิณณา กรรณสูต 2
23 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 2
24 ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 2
25 วีรชน พลรบ 2
26 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
27 ดวงพร เกียรติดำรง 2
28 นาวี จันทร์วงษ์ 2
29 จงภร มหาดเล็ก 2
30 น้ำเย็น ศิริพัฒน์ 2
31 กิตติชัย จำรูญ 2
32 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 2
33 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 2
34 นิรุต อุปนันท์ 2
35 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 2
36 เรขา ชนิตรบวร 2
37 นพวรรณ เสมวิมล 2
38 พนิตา โสต้อง 2
39 สุทธิรัตน์ ศรัณย์ภัทรานนท์ 1
40 พีรชัย ใจรักกล้า 1
41 คัทลียา เงินจั่น 1
42 ศรินทิพย์ ผดุงสันติกุล 1
43 สโรชา หนูยัง 1
44 สิริลักษณ์ วงษ์นิกร 1
45 อคปภา สุขอัจจะสกุล 1
46 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
47 Hirozumi Watanabe 1
48 อมรรัตน์ วุฒิศักดิ์ 1
49 กรกมล อ่อนเงิน 1
50 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
51 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
52 ผดุงวิทย์ หงษ์สามารถ 1
53 วศิน อิงคพัฒนากุล 1
54 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
55 สนิท อักษรแก้ว 1
56 วิชา นิยม 1
57 สุนันท์ นาคกร 1
58 บุษยา มากงลาด 1
59 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 1
60 กิตติพงศ์ กาวิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 8
3 2554 9
4 2553 4
5 2552 5
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 1
9 2547 1
10 2522 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การดูดซับสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงด้วยผงใบผักตบชวาและถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์
3 การกำจัดแอมโมเนียจากน้ำเสียโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยถ่านกะลาปาล์มแบบผุงและแบบแผ่น
4 การดูดซับซัลไฟด์ในน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพารา
5 การกำจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงโดยใช้ตัวดูดซับจากผักตบชวาและกกกลม
6 การดูดซับไขมันและน้ำมันในน้ำทิ้งโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยธูปฤาษีและกกกลม
7 การกำจัดสีย้อมในน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพารา
8 การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกระดาษ จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยซังข้าวโพดและถ่านซังข้าวโพด
9 การกำจัดไนเตรทในน้ำเสียของบ่อบำบัดในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยถ่านกะลาปาล์มแบบผงและกะลาปาล์มแบบผลสด
ปี พ.ศ. 2554
10 การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล ด้วยซังข้าวโพดและถ่านซังข้าวโพด
11 การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพาราเพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จำกัด
12 การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200
13 การบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุง โดยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพารา
14 การบำบัดแอมโมเนียในน้ำเสียด้วยกะลาปาล์มที่ปรับสภาพและไม่ปรับสภาพ
15 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
16 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดไขมันและน้ำมันจากโรงอาหาร ด้วยวิธีการดูดซับด้วยธูปฤาษีและกกกลม
17 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
18 ผลของน้ำเสียจากบ่อผึ่งต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีโลหิตในปลานิล (Oreochomis nilotica) ในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
19 การดูดซับ การปลดปล่อย การตกค้างและความเป็นพิษของอะทราซีนในลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
21 การใช้เถ้าแกลบดำและถ่านพุทธรักษาเพื่อกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์
22 ไอโซเทอร์มของการดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยถ่านพุทธรักษา และถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2552
23 การศึกษาการเคลื่อนย้ายสารอะทราซีนในน้ำท่าและตะกอนดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
24 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
25 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
26 อาทราซีนตกค้างในดินตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
27 การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสีย ด้วยถ่านธูปฤาษีและตะกอนดิน
ปี พ.ศ. 2551
28 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
29 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
30 การกำจัดและการคืนสภาพของสังกะสีและแคดเมียมในสารละลายด้วยเนื้อไม้ต้นมะละกอ
ปี พ.ศ. 2549
31 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
32 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและการรอดตาย ของปลานิลที่เลี้ยงในกระชังแขวนลอย ในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง ของเทศบาลเมืองจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2522
33 การวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเคมีบางอย่างในปูนซีเมนต์และดินขาว โดยวิธีเอนทาลปิเมตริกติเตรชัน = Enthalpimetric determination of some chemical constituents in cement and China clay / นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น