ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นินนาท ชีนประหัษฐ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นินนาท ชินประหัษฐ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวรรณา สุภิมารส 9
2 วรภา คงเป็นสุข 4
3 พันธิพา จันทวัฒน์ 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
6 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 3
7 ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล 3
8 รมณี สงวนดีกุล 3
9 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 2
10 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 2
11 สุเมธ ตันตระเธียร 2
12 อดุลย์ ศิริจันทร์ 1
13 ดวงฤทัย กฤษทวี 1
14 ชลธร หุ่นโสภณ 1
15 ไพโรจน์ วิริยจารี 1
16 สุธยา บุญถนอม 1
17 ทัพพสาร ใจแก้ว 1
18 โอรส รักชาติ 1
19 ฉันทนา ระหว่างบ้าน 1
20 ลลิตวดี ก๊กพ่อค้า 1
21 อัจฉริยา สอางชัย 1
22 วรัญญา โชติช่วง 1
23 นพนันท์ รัตนวิชัย 1
24 สุภณิดา พัฒธร 1
25 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
26 ศิริพร น่าชม 1
27 ศิริพัสตร์ ไชยันต์ 1
28 มนภัทร องค์สรณะคม 1
29 กมลวรรณ หัวเมืองแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2549 1
5 2548 1
6 2545 3
7 2543 1
8 2540 1
9 2539 1
10 2537 1
11 2536 1
12 2528 2
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 สมบัติการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วอะซูกิ Vigna angularis
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของอบเชยต่อคุณภาพของไส้แมคาเดเมียบดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
3 การผลิตน้ำเสาวรส Passiflora edulis, var. flavicarpa เสริมเวย์โปรตีนเข้มข้น
4 การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากแมคาเดเมีย
ปี พ.ศ. 2549
5 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะทอดแช่เยือกแข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2548
6 การประยุกต์การกรองแบบอัลทราฟิลเทรชันในการผลิตเนยแข็งเฟตตาด้วยการเติมกรดโดยตรง
ปี พ.ศ. 2545
7 องค์ประกอบของสารสกัดและผลของการให้ความร้อนที่มีต่อรสของไข่หอยเม่น
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โครเคทไก่จากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องและผสมมันเท
9 การผลิตพัฟเพสตรีไส้เสาวรสแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2543
10 การผลิตโพรเซสชีสบล็อคจากนมยูเอชทีที่หมดอายุการจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2540
11 การผลิตมันฝรั่งทอดแบบก้อนแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2539
12 การใช้สารเคมีที่ให้ความเป็นกรดและหัวเชื้อผสมในผลิตภัณฑ์แหนม
ปี พ.ศ. 2537
13 การยึดอายุการเก็บไส้กรอกเวียนนาโดยใช้กรดแลคติค
ปี พ.ศ. 2536
14 การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนา
ปี พ.ศ. 2528
15 การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้เพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย
16 ผลของวิธีแช่แข็งและแผ่นฟิล์มที่ใช้ทำภาชนะบรรจุต่อคุณภาพ ของปลาหมึกกระดองสด