ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิธิยา รัตนาปนนท์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นิธิยา รัตนาปนนท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 1
3 2553 6
4 2552 7
5 2551 2
6 2550 6
7 2549 1
8 2547 4
9 2546 2
10 2545 1
11 2544 1
12 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
2 สารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2555
3 การเพิ่มมูลค่าเนื้อลำไยสดและเนื้อลำไยอบแห้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
4 กระบวนการทำอาหารเหลวสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ (ปีที่ 1) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และลดการนำเข้า
5 ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพ และอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้สกุลหวาย
6 ผลของสารเคลือบผิวไคโตแซนและอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลองกอง
7 การพัฒนาสูตรสารเคลือบผิวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง และการทดสอบเชิงพาณิชย์
8 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร
9 ผลของกรดเพอร์ออกซีแอซีติก กรดเพอร์ออกซีซิตริก โซเดียมไบคาร์บอเนต โพแทสเซียมซอร์เบต และโพแทสเซียมเมแทไบซัลไฟล์ ต่อการควบคุมโรคเน่าราสีเขียวบนผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2552
10 สารสกัดจากใบเตยหอมชนิดผงที่ผ่านการห่อหุ้มด้วยแคปซูลชนิดอีมัลชั่น
11 ผลของสารฆ่าเชื้อต่อปริมาณจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง สำหรับการแปรรูปพร้อมบริโภค
12 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุกและเนื้อลิ้นจี่ภายหลังการแช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีไครโอจีนิกและระหว่างการเก็บรักษา
13 ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้ สกุลหวาย
14 ประสิทธิภาพของไฮโพคลอไรต์ กรดเพอร์ออกซีแอซีติก และกรดเพอร์ออกซีซิตริกในการลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ผิวของผลลิ้นจี่และเนื้อลิ้นจี่สด
15 การพัฒนาสูตรสารเคลือบผิวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง และการทดสอบเชิงพาณิชย์
16 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2551
17 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก
18 ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2550
19 กระบวนการทำอาหารเหลวสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ (ปีที่ 1) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และลดการนำเข้า
20 ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพ และอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้สกุลหวาย
21 ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
22 โครงการเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Biochemical changes during ripening of mango fruit and frozen storage of mango flesh cv. Chok-Anan and Maha-Chanok
23 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก
24 ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2549
25 ผลของสารเคลือบผิวไคโตแซน และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลองกอง
ปี พ.ศ. 2547
26 กิจกรรมเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส โพลีฟีนอลออกซิเดส และปริมาณแคโรทีนอยด์ ระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของเนื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก
27 การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงป่น ที่จำหน่ายในตลาดสดของจังหวัดเชียงใหม่
28 สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
29 การสร้างสื่อประสม เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น กลุ่มประสบการณ์พิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2546
30 โครงการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่และศึกษาอายุการเก็บรักษา
31 ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไย
ปี พ.ศ. 2545
32 ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนและกิจกรรม ของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไย
ปี พ.ศ. 2544
33 โครงการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่และศึกษาอายุการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 ผลของสารเคลือบผิวไคโตแซน และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลองกอง
35 การพัฒนาสูตรสารเคลือบผิวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง และการทดสอบเชิงพาณิชย์
36 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร