ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิธิยา รัตนาปนนท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นิธิยา รัตนาปนนท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 6
5 2551 1
6 2550 3
7 2549 1
8 2547 4
9 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2555
2 การเพิ่มมูลค่าเนื้อลำไยสดและเนื้อลำไยอบแห้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลของกรดเพอร์ออกซีแอซีติก กรดเพอร์ออกซีซิตริก โซเดียมไบคาร์บอเนต โพแทสเซียมซอร์เบต และโพแทสเซียมเมแทไบซัลไฟล์ ต่อการควบคุมโรคเน่าราสีเขียวบนผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของสารฆ่าเชื้อต่อปริมาณจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง สำหรับการแปรรูปพร้อมบริโภค
5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุกและเนื้อลิ้นจี่ภายหลังการแช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีไครโอจีนิกและระหว่างการเก็บรักษา
6 ผลของการใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ร่วมกับน้ำตาลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้ สกุลหวาย
7 ประสิทธิภาพของไฮโพคลอไรต์ กรดเพอร์ออกซีแอซีติก และกรดเพอร์ออกซีซิตริกในการลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ผิวของผลลิ้นจี่และเนื้อลิ้นจี่สด
8 การพัฒนาสูตรสารเคลือบผิวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง และการทดสอบเชิงพาณิชย์
9 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2551
10 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Biochemical changes during ripening of mango fruit and frozen storage of mango flesh cv. Chok-Anan and Maha-Chanok
12 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก
13 ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2549
14 ผลของสารเคลือบผิวไคโตแซน และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลองกอง
ปี พ.ศ. 2547
15 กิจกรรมเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส โพลีฟีนอลออกซิเดส และปริมาณแคโรทีนอยด์ ระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งของเนื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก
16 การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงป่น ที่จำหน่ายในตลาดสดของจังหวัดเชียงใหม่
17 สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
18 การสร้างสื่อประสม เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น กลุ่มประสบการณ์พิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6