ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิธิมา สุ่มประดิษฐ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nithima Sumpradit 4
2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3
3 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3
4 ภูษิต ประคองสาย 3
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
6 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
7 Saowalak Hunnangkul 2
8 Phusit Prakongsai 2
9 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
10 Visanu Thamlikitkul 2
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
12 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
14 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
15 ณัชธญา นิลพานิชย์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 1
19 วินิต อัศวกิจวิรี 1
20 วีรวรรณ แตงแก้ว 1
21 กัญญดา อนุวงศ์ 1
22 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
23 Wirat Tongrod 1
24 วิรัตน์ ทองรอด 1
25 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
26 Krittin Bunditanukul 1
27 Kitiyot Yotsombut 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
29 สมหญิง พุ่มทอง 1
30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
31 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
32 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
33 กิติยศ ยศสมบัติ 1
34 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
35 วรสุดา ยูงทอง 1
36 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
37 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
40 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
41 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
42 Sombat Kaeochinda 1
43 Varavoot Sermsinsiri 1
44 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
45 Niranut Subthawee 1
46 สมบัติ แก้วจินดา 1
47 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
48 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
49 วรรณนิษา เถียรทวี 1
50 นิพัทธ์ สุขแสนสำราญ 1
51 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 1
52 พิสนธิ์ จงตระกูล 1
53 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
54 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
55 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
56 สุวรรณา มูเก็ม 1
57 อรณัชชา เซ็นโส 1
58 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
59 เขมวดี ขนาบแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในประเทศไทย
2 การเปรียบเทียบผลของการจ่ายและการไม่จ่ายยาปฏิชีวนะของร้านยาในโรคที่พบบ่อยต่อสุขภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วย
3 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
4 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use : การศึกษาการขยายผลสู่ความยั่งยืนโดยการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางสังคม (พ.ศ. 2554 – 2556)
ปี พ.ศ. 2555
5 การสำรวจระบบควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะและการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล : ผลการศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
6 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาการทบทวนทะเบียนตำรับยา กรณีศึกษายาแอสไพริน
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
9 การทบทวนเอกสารวิชาการ บทเรียนการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศต่างๆ