ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิธิมา สุ่มประดิษฐ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nithima Sumpradit 4
2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3
3 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3
4 ภูษิต ประคองสาย 3
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
6 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
7 Saowalak Hunnangkul 2
8 Phusit Prakongsai 2
9 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
10 Visanu Thamlikitkul 2
11 เขมวดี ขนาบแก้ว 1
12 สมหญิง พุ่มทอง 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 1
15 พิสนธิ์ จงตระกูล 1
16 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
17 วินิต อัศวกิจวิรี 1
18 วรสุดา ยูงทอง 1
19 วรรณนิษา เถียรทวี 1
20 นิพัทธ์ สุขแสนสำราญ 1
21 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมยา 1
22 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
23 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
24 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
25 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
26 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
27 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
28 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
29 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
30 กัญญดา อนุวงศ์ 1
31 ณัชธญา นิลพานิชย์ 1
32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
33 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
34 วีรวรรณ แตงแก้ว 1
35 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
36 Kitiyot Yotsombut 1
37 Krittin Bunditanukul 1
38 Varavoot Sermsinsiri 1
39 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
40 Niranut Subthawee 1
41 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
42 Wirat Tongrod 1
43 กิติยศ ยศสมบัติ 1
44 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
46 วิรัตน์ ทองรอด 1
47 สมบัติ แก้วจินดา 1
48 Sombat Kaeochinda 1
49 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
50 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
51 สุวรรณา มูเก็ม 1
52 อรณัชชา เซ็นโส 1
53 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
54 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
55 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
56 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
57 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
58 ไม่มีข้อมูล 1
59 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในประเทศไทย
2 การเปรียบเทียบผลของการจ่ายและการไม่จ่ายยาปฏิชีวนะของร้านยาในโรคที่พบบ่อยต่อสุขภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วย
3 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
4 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use : การศึกษาการขยายผลสู่ความยั่งยืนโดยการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางสังคม (พ.ศ. 2554 – 2556)
ปี พ.ศ. 2555
5 การสำรวจระบบควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะและการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล : ผลการศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
6 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาการทบทวนทะเบียนตำรับยา กรณีศึกษายาแอสไพริน
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
9 การทบทวนเอกสารวิชาการ บทเรียนการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศต่างๆ