ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิติกร พรหมดวง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- นัทตชา ปานทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิรันดร์ หันไชยุงวา 3
2 งบประมาณแผ่นดิน 3
3 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 3
4 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
5 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 2
6 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 1
7 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 1
8 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 1
9 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
10 ชาคริต โพธิ์งาม 1
11 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 1
12 สดสิริ วัฒกาพัทธ์ 1
13 ทิพวรรณ ลาดศิลา 1
14 นิสา ลื่นภูเขียว 1
15 พัสรินณ์ พันธุ์แน่น 1
16 ตุ๋ย พลอยขาว 1
17 บรรชา บุดดาดี 1
18 นารีรัตน์ มูลใจ 1
19 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 1
20 อนุชา วงศ์เสงี่ยม 1
21 พรรวษา สหาวุธ 1
22 ขนิษฐา ช้างทอง 1
23 ฉัตรชัย พลอยขาว 1
24 กนกวรรณ วิภาตกนก 1
25 สิริประภา แสงประดับ 1
26 พัชรินทร์ อินทรชิต 1
27 อรอุมาเจริญธรรม 1
28 เกศรินทร์ ยะรังวงษ์ 1
29 ปิ่นชนก ยะรังวงษ์ 1
30 รินทร์นภา ยะรังวงษ์ 1
31 ศันสนีย์ มีตระกูล 1
32 พิพม์ลภัส มารศรี 1
33 สนิท สุภะคะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2548 1
4 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการจัดการขยะของเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาการใช้รังสีอินฟาเรดเพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
ปี พ.ศ. 2548
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาชีวมวลประมวลประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี