ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิติกร พรหมดวง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- นัทตชา ปานทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิรันดร์ หันไชยุงวา 3
2 งบประมาณแผ่นดิน 3
3 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 3
4 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
5 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 2
6 พรรวษา สหาวุธ 1
7 ขนิษฐา ช้างทอง 1
8 พัชรินทร์ อินทรชิต 1
9 กนกวรรณ วิภาตกนก 1
10 อรอุมาเจริญธรรม 1
11 ฉัตรชัย พลอยขาว 1
12 รินทร์นภา ยะรังวงษ์ 1
13 ปิ่นชนก ยะรังวงษ์ 1
14 สนิท สุภะคะ 1
15 อนุชา วงศ์เสงี่ยม 1
16 เกศรินทร์ ยะรังวงษ์ 1
17 ศันสนีย์ มีตระกูล 1
18 สิริประภา แสงประดับ 1
19 พิพม์ลภัส มารศรี 1
20 พัสรินณ์ พันธุ์แน่น 1
21 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 1
22 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 1
23 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 1
24 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
25 นารีรัตน์ มูลใจ 1
26 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 1
27 ชาคริต โพธิ์งาม 1
28 ตุ๋ย พลอยขาว 1
29 ทิพวรรณ ลาดศิลา 1
30 สดสิริ วัฒกาพัทธ์ 1
31 บรรชา บุดดาดี 1
32 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 1
33 นิสา ลื่นภูเขียว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2548 1
4 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการจัดการขยะของเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาการใช้รังสีอินฟาเรดเพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
ปี พ.ศ. 2548
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาชีวมวลประมวลประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี