ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา โนคำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
2 โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ยา สมุนไพร และพลังงานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง
3 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
4 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์โครงการหลวง โครงการย่อย 1 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์โครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2552
5 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกล้วยโดยเชื้อราเอนโดไฟต์ = Control of banana anthracnose disease by endophytic fungi / นิตยา โนคำ
6 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกล้วยโดยเชื้อราเอนโดไฟต์