ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา เลาหะจินดา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรณพ หอมจันทร์ 27
2 วีระศักดิ์ อุดมโชค 24
3 พูลศิริ ชูชีพ 14
4 ประหยัด นันทศีล 9
5 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 8
6 กรองจิต เกษจินดา 8
7 อิสริยา วุฒิสินธุ์ 5
8 ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 5
9 สันติ พ่วงเจริญ 4
10 ไพลิน จิตรชุ่ม 4
11 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 4
12 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 3
13 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 3
14 นิดา ชาญบรรยง 3
15 วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ 3
16 วิรัช วงศ์ไพบูลย์ 3
17 กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ 3
18 กิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์ 3
19 วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 3
20 มณจันทร์ เมฆธน 2
21 กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 2
22 อมรา คัมภิรานนท์ 2
23 นันทพร จารุพันธุ์ 2
24 ศิริรัตน์ หมวกใหม่ 2
25 บพิธ จารุพันธุ์ 2
26 พรรณี พักคง 2
27 นางสาวปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงษ์ 2
28 วิไล สันติโสภาศรี 2
29 ชูรัฐ แปลกสงวนศรี 2
30 สุวิทย์ อบมา 2
31 ประไพสิริ สิริกาญจน 2
32 สุปราณี ชินบุตร 2
33 ปรเมษฐ์ พลอยประดับ 2
34 ยุพิน ซิ่งเถียรตระกูล 1
35 ดีเซลล์ สวนบุรี 1
36 ปณิธาน แก้วจันทวี 1
37 ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 1
38 อภิสิฏฐ์ คงสะเสน 1
39 มุกดำ อุตรพงศ์ 1
40 นางสาวกรองจิต เกษจินดา 1
41 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 1
42 สายใจ ชาญเศรษฐิกุล 1
43 ศิริสุดา จำนงทรง 1
44 น.ส.กรองจิต เกษจินดา 1
45 สมนิมิตร พุกงาม 1
46 สมศรี ภัทรธรรม 1
47 มณฑล อนงค์พรยศกุล 1
48 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
49 นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
50 นายวิสูตร นวมศิริ 1
51 ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์ 1
52 ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์ 1
53 น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 1
54 อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 2
7 2548 2
8 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
2 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
3 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร -สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
4 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
5 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
6 เศรษฐสังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
7 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา: แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการวิจัยเรี่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2548
12 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
13 โครงการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการเพิ่มเติมน้ำฝน เพื่อการทำฝนให้แก่ผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำของประเทศไทยตอนบน