ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา รื่นสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประนอม มงคลบรรจง 3
2 เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม 3
3 กิ่งแก้ว คุณเขต 3
4 เกษม สุนทราจารย์ 2
5 โอภาส วรวาท 2
6 วาสนา พันธุ์เพ็ง 2
7 สุภาวิณี สวงโท 2
8 สุชาติ นักปราชญ์ 2
9 เกริก เกษโกศล 2
10 วัชรี สุขวิวัฒน์ 2
11 กษิณ ขําเลขะสิงห์ 2
12 ผกาวรรณ ควรประเสริฐ 2
13 รชฏ พันธุ์ทิพย์แพทย์ 2
14 ดารา เจนตะจิตร 2
15 สมคิด วรวาท 2
16 บังอร ธรรมสามิสรณ์ 2
17 มาลี ธนเศรษฐ์ 2
18 สุรินทร์ ไตรติลานันท์ 2
19 กัญญา เชื้อพันธุ์ 2
20 ชวลิต หาญดี 2
21 รุจี กุลประสูติ 2
22 สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์ 2
23 อมรรัตน์ อินทร์มั่น 2
24 อังคณา ธนกัญญา 2
25 สมศักดิ์ ทองดีแท้ 2
26 ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต 2
27 สาธิต ทยาพัชร 2
28 สุนิยม ตาปราบ 2
29 สุนันทา หมื่นพล 2
30 รังสิต เส็งหะพันธุ์ 2
31 อดุลย์ กฤษวะดี 2
32 สุรพล จัตุพร 2
33 กาญจนา กล้าแข็ง 2
34 อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ 2
35 เพชรี เซ่งซิ้ม 1
36 สมโรจน์ ประกอบบุญ 1
37 สมหมาย เลิศนา 1
38 สำเริง แซ่ตัน 1
39 ชวนชม ดีรัศมี 1
40 สำราญ อินแถลง 1
41 กษิณ ขำเลขะสิงห์ 1
42 บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ 1
43 อวยชัย บุญญานุพงศ์ 1
44 เลิศเกียรติ ชูสิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 4
3 2556 1
4 2554 1
5 2550 1
6 2540 1
7 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (ปีที่ 3)
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
3 การพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกและระบบสารสนเทศการผลิตข้าวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4 การทดสอบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งและการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตข้าว
5 การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
6 เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่อการควบคุมข้าววัชพืช ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ปี พ.ศ. 2550
8 SPR93049-PTT-30-4-1-2 ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นของภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2540
9 การศึกษาผลผลิตของพันธุ์ข้าวเมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตมและปักดำ ในสภาพที่มีฟอสฟอรัสต่างกัน