ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิจศิริ เรืองรังษี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นิจศิริ เรื่องรังษี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ 8
2 สัมพันธ์ วงศ์เสรีพิพัฒนา 4
3 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 4
4 จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ 4
5 สุนันท์ พงษ์สามารถ 3
6 วิมลมาศ ลิปิพันธ์ 3
7 ธิติรัตน์ ปานม่วง 3
8 ชวนพิศ โอสถศิลป์ 2
9 ภาคภูมิ เต็งอำนวย 2
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
11 วันชัย ดีเอกนามกูล 2
12 พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์ 2
13 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
14 สุวรรณ ภาสุภัทร 2
15 กอบกุล บุญปราศภัย 2
16 ขวัญตา โอสถานุกูล 2
17 ฉันทนา เกษโกศล 2
18 อรุณพร อัคนิบุตร 1
19 ประภัค ศรีกิติกุลชัย 1
20 คัชรินทร์ สมคุณา 1
21 ปิยะนุช โตเอี่ยม 1
22 ชนิดา พลานุเวช 1
23 พิณรัตน์ เพ็งคุ้ม 1
24 มรกต อมรรัตนายุทธ์ 1
25 เครือวัลย์ เอกรักษาศิลปชัย 1
26 ไกรสีห์ อัมพรายน์ 1
27 วิทยา จันทสูตร 1
28 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 1
29 พรเพ็ญ เปรมโยธิน 1
30 ชรริน พัฒนาอุตสาหกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 3
4 2550 4
5 2546 1
6 2545 1
7 2544 3
8 2541 1
9 2540 2
10 2535 2
11 2534 1
12 2532 2
13 2531 1
14 2529 2
15 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์: สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิจัยและพัฒนาข้อกำหนดทางเภสัชเวทของสมุนไพรไทยที่จะเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2552
3 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ และมาตรฐานของยาตำรับเบญจโลกวิเชียร
ปี พ.ศ. 2551
4 ชุดโครงการการพัฒนาสารต้าน HIV และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะหาด
5 การพัฒนาสารต้าน HIV และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะหาด : โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาวิธีสกัดแยกสารออกซิเรสเวอราพอลจากแก่นมะหาด
6 ชุดโครงการการพัฒนาสารต้าน HIV และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะหาด : โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ข้อกำหนดมาตรฐานทางเภสัชเวชของมะหาด
ปี พ.ศ. 2550
7 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาสารต้าน HIV และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะหาด
8 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาวิธีสกัดแยกสารออกซิเรสเวอราพอลจากแก่นมะหาด
9 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ข้อกำหนดมาตรฐานทางเภสัชเวชของมะหาด
10 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันระเหยที่จำหน่ายในท้องตลาดเพื่อใช้ในธุรกิจบริการสุขภาพ (สปา) คันธบำบัดและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2546
11 การศึกษาผลของน้ำมันระเหยจากเหง้าขมิ้นขาว (Curcuma mangga) ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ
ปี พ.ศ. 2545
12 ผลของน้ำมันระเหยจากใบของต้นหัสคุณใหญ่ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ
ปี พ.ศ. 2544
13 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียน เพื่อใช้ทางการเภสัชกรรม : รายงานการวิจัย
14 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรม
15 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2541
16 ฤทธิ์ของน้ำมันระเหยจากผลมะแข่นต่อกล้ามเนื้อเรียบ
ปี พ.ศ. 2540
17 ผลของ 6-ดีออกซีคลิโตเรียซีทอล จากต้นหนอนตายหยากต่อการทำงาน ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
18 ผลของแซนโธนที่สกัดจากเปลือกมังคุดในเซลล์ตับอิสระ ที่แยกได้จากหนูขาว
ปี พ.ศ. 2535
19 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแกมโมจิกแอซิดจากรงทองต่อกล้ามเนื้อเรียม
20 การศึกษาเปรียบเทียบผลของคูมารินจากต้นหัสคุณ และต้นชะลูดต่อกล้ามเนื้อเรียบที่แยกจากสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2534
21 ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารแอนซีสโตรเทคโตรีน
ปี พ.ศ. 2532
22 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตสารปฏิชีวนะ โดยเชื้อMicromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
23 การศึกษาเปรียบเทียบ การผลิตสารปฏิชีวนะโดยเชื้อ Micromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2531
24 ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารแอนซีสโตรเทคโตรีน
ปี พ.ศ. 2529
25 สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 การศึกษาสารสำคัญในต้นจันทน์แดง
26 สตีรอยด์จากกกช้างและไตรเทอปีนอยด์จากคัดเค้า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 การศึกษาสารสำคัญในต้นจันทน์แดง