ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิจศรี ชาญณรงค์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 11
2 อรอุมา ชุติเนตร 7
3 นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล 5
4 กัมมันต์ พันธุมจินดา 4
5 ธิติ สนับบุญ 3
6 ชุมพิตา สุทธาภาศ 2
7 สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 2
8 ปาจรีย์ จริยวิลาศกุล 2
9 สิริกัลยา พูลผล 2
10 ดรุณวรรณ สุขสม 1
11 อภินันท์ อวัยวานนท์ 1
12 ศุภร ตราวณิชกุล 1
13 ทรงชัย กิตติพานประยูร 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
15 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
16 รสรณ์รดี ภาคภากร 1
17 สวิตา ธรรมวิถี 1
18 รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ 1
19 อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์ 1
20 ทัศนา จารุชาต 1
21 ฮิโรฟุมิ ทานากะ 1
22 กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ 1
23 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 1
24 พลกฤษณ์ ทุนคำ 1
25 เพชรรัตน์ มณฑา 1
26 สุดาพร ลักษณียนาวิน 1
27 กุลธิดา เมธาวศิน 1
28 ฐกรรด์ ชัยสาม 1
29 ยุทธชัย ลิขิตเจริญ 1
30 จิตรลดา สมาจาร 1
31 ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 1
32 นภาดา สุขกฤต 1
33 ปาจรีย์ ลิลิตการตกุล 1
34 บุรณี กาญจนถวัลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 3
6 2553 2
7 2552 2
8 2550 1
9 2549 1
10 2547 3
11 2545 1
12 2541 1
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความชุกของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนริงฟิงเกอร์โปรตีน 213 ชนิด อาร์เอส 112735431ในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดที่ไม่ได้มีการอุดตันจากลิ่มเลือดที่มาจากหัวใจ: การศึกษาแบบตัดขวางในผู้ป่วยไทย
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านระบบสารสนเทศและการประเมินแบบมาตรฐานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3 ผลฉับพลันของการนวดไทยที่มีต่อการตอบสนองของหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือด
4 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของยีน NOTCH3 ในผู้ป่วยภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาหาความชุกการผันแปรของยีนไซโตโครม พี450 2ซี19 ในผู้ป่วยสมองขาดเลือดจากการตีบของหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะ
6 ความชุก และปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พาผู้ป่วยมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7 ความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงดัชนีของการไหลของเลือดในหลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบรัลโดยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทางกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเทียบกับผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ไม่ได้รับการ
ปี พ.ศ. 2556
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งของหลอดเลือดแดง การทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงเล็กและการฝ่อของเนื้อสมองสีขาวใต้ผิวสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2555
9 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน แอนริลในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดที่มีการตีบของหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะ และหรือมีการตีบของหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคสมองขาดเลือดและไม่มีการตีบของหลอดเลื
10 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน แอนริลในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดที่มีการตีบของหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะ และหรือมีการตีบของหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคสมองขาดเลือดและไม่มีการตีบของหลอดเลื
ปี พ.ศ. 2554
11 ความแตกต่างของความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลันและกลุ่มควบคุม
12 การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะตีบ และความชุกของหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะตีบ ในผู้ป่วยที่มารับการฉีดสีสวนหัวใจเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
13 การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะตีบ และความชุกของหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะตีบ ในผู้ป่วยที่มารับการฉีดสีสวนหัวใจเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2553
14 การสร้างกลับภาพอัลตราซาวนด์สามมิติของหลอดเลือดแดงบริเวณลำคอที่แยกออกเป็นสองทาง โดยวงจรกรองเร็กกูลาร์ไรซ์ซาวิสกี-โกเลย์แบบวน
15 ผลของการฟังเพลงต่อภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2552
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อคลามัยเดียนิวโมเนียอีกับภาวะหลอดเลือดแดงของสมองตีบเนื่องจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในผู้ป่วยไทย
17 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อคลามัยนิวโมเนียอีกับภาวะหลอดเลือดแดงของสมองตีบ เนื่องจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2550
18 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2549
19 การเปรียบเทียบผลของโรคภายในระยะเวลา 2 ปีของผู้ที่มีภาวะสมองขาดเลือดโดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะตีบโดยไม่มีการตีบของหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะกับผู้ที่มีการตีบของหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนน
ปี พ.ศ. 2547
20 สุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
21 ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงในผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะตีบ โดยไม่มีการตีบของหลอดเลือดแดง อินเทอร์นอลคาโรติด ส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะกับผู้ที่มีการตีบของหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติด ส่วนนอก
22 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของภาวะหลอดเลือดสมอง ภายในกะโหลกศีรษะหนาตัวที่มีหินปูนเกาะโดยภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โทโมกราฟฟี่ กับ ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองประเมินด้วย เดอะเนชันแนลอินสทิทิวสอ๊อฟเฮวท์โต๊กสเกล ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉ
ปี พ.ศ. 2545
23 ประสิทธิผลของเทคนิคจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างที่ดีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2541
24 ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา