ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิคม แหลมสัก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 6
2 ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ 5
3 เทพา ผุดผ่อง 4
4 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 4
5 สคาร ทีจันทึก 4
6 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 4
7 อภิญญา พุ่มพวง 4
8 วีระภาส คุณรัตนสิริ 3
9 ชมพู่ บุญรอดกลับ 3
10 วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ 3
11 วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ 3
12 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 3
13 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 3
14 พสุธา สุนทรห้าว 3
15 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 3
16 บุญนำ เกี่ยวข้อง 2
17 สถิตย์ เพชรกาฬ 2
18 สุนทร ใจเย็น 2
19 อุดม พงษ์สวัสดิ์ 2
20 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 2
21 นรินธร จำวงษ์ 2
22 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 2
23 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 2
24 ประทีป ด้วงแค 2
25 กอบศักดิ์ วันธงไชย 2
26 Suchada Ujjin 1
27 Nikhom Laemsak 1
28 สุชาดา อุชชิน 1
29 นายวนัท พุ่มพวง 1
30 วุฒิพล หัวเมืองแก้ว 1
31 ประเทือง พุฒซ้อน 1
32 วนัท พุ่มพวง 1
33 นางสาวละอองดาว เถาว์พิมาย 1
34 ปราโมทย์ สุขสถิตย์ 1
35 ลดาวัลย์ พวงจิตร 1
36 ปริษาณ์ บุตรแสนลี 1
37 ปวีณา มั่งคล้าย 1
38 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 1
39 พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ 1
40 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
41 ยุทธนา บรรจง 1
42 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
43 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
44 สายัณห์ ทัดศรี 1
45 นิพนธ์ ทวีชัย 1
46 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
47 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
48 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
49 นายพรชัย จุฑามาศ 1
50 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
51 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
52 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
53 นพรัตน์ มานวกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 6
5 2553 4
6 2552 1
7 2551 2
8 2550 5
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 2
14 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศภายใต้โครงการ ปตท.สผ.ปลูกต้นไม้ในใจคน""
ปี พ.ศ. 2556
2 The Preliminary Study for Water Balance Model for the Hongsa Mine Power Project,Xayaboury Province,Lao PDR
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการพัฒนาวิธีการใช้สารเคลือบเนื้อไม้CCA และ CCB เพื่อยืดอายุการใช้งานไม้ไผ่สำหรับก่อสร้างโรงเรือนต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
4 การผลิตถ่านไม้ไผ่ และถ่านคุณภาพสูง (ย่อย)
5 การศึกษาความเสี่ยงศัตรูพืชของวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้นำเข้า
6 วนวัฒนวิทยาของไผ่และการใช้ประโยชน์ลำไผ่
7 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
8 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน
9 การคำนวณต้นทุนความเสียหายจากธุรกิจการปลูกสร้างสวนป่าไม้กฤษณา เพื่อกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย : กรณีศึกษา บริษัท ทัชวู๊ด ฟอร์เรสตรี้ จำกัด
ปี พ.ศ. 2553
10 การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)"
11 การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดจากทางปาล์มน้ำมัน
12 การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่
13 ไม้ตระกู... ศักยภาพไม้เศรษฐกิจของไทย
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาการผลิตถ่าน ถ่านอัดแท่ง และน้ำส้มควันไม้ให้มีคุณภาพเพื่อการค้าปี 2551
ปี พ.ศ. 2551
15 การประเมินคุณภาพของไม้และการพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้การบูร
16 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
ปี พ.ศ. 2550
17 การประเมินคุณภาพของไม้และการพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้การบูร
18 การพัฒนาการผลิตถ่าน ถ่านอัดแท่ง และน้ำส้มควันไม้ให้มีคุณภาพเพื่อการค้า
19 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
20 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม
ปี พ.ศ. 2549
22 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
23 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 8 : การใช้ประโยชน์ลำไผ่บนที่สูง
24 โครงการย่อยที่ 8 การใช้ประโยชน์ลำไผ่บนที่สูง
ปี พ.ศ. 2548
25 5. การใช้ประโยชน์ลำไผ่บนที่สูง
26 การผลิตและสมบัติของน้ำส้มควันไม้จากไม้ไผ่และไม้ตัดสางขยายระยะสวนป่าที่อ่างขางโดยใช้เตาเผาถ่าน ไทย-อิวาเตะ
ปี พ.ศ. 2547
27 การผลิตและสมบัติของน้ำส้มควันไม้จากไม้ตัดสางขยายระยะสวนป่าที่อ่างขาง
ปี พ.ศ. 2546
28 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้จากการตัดสางขยายระยะสวนป่าที่อ่างขาง
ปี พ.ศ. 2545
29 การวัดค่าสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของไม้ยางพารา
30 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระดาษใบสับปะรด ผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมขน