ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิคม ชัยศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราพรรณ ด่านอุตรา 9
2 สมชาย อิสระวาณิชย์ 9
3 วิภา ด่านธำรงกูล 9
4 ชนิดา พลานุเวช 6
5 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 6
6 รัตนา สินธุภัค 5
7 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
8 โสมทัต วงศ์สว่าง 4
9 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
10 สันติ ถุงสุวรรณ 4
11 เกรียงศักดิ์ สายธนู 4
12 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 4
13 วัฒนา อู่วาณิชย์ 3
14 จงกล ตั้งอุสาหะ 2
15 เอื้อมพร คชการ 2
16 ยุพา อ่อนท้วม 2
17 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 2
18 ณัฐวรรณ อินทกานันท์ 2
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
20 ถนิมภรณ์ นิลกาญจน์ 2
21 นันทา อ่วมกุล 2
22 กาญจณา จันทองจีน 2
23 กำจัด มงคลกุล 1
24 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
25 วรรณิพา วิเวโก 1
26 นลิน นิลอุบล 1
27 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
28 ขจีนาฏ โพธิเวชกุล 1
29 พัชรี วรานุเคราะห์โชค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2542 1
2 2541 1
3 2540 3
4 2539 2
5 2538 5
6 2536 1
7 2534 2
8 2532 1
9 2513 1
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 ศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัวและเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2541
2 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV
ปี พ.ศ. 2540
3 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัย
4 ศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัว และเฝ้าระวัง สุขภาพอนามัยของตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
5 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2539
6 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
7 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของสารกีดขวางช่องโซเดียมจากแบคทีเรียทะเล
ปี พ.ศ. 2538
8 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
9 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย
10 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
11 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
12 ผลของน้ำสกัดจากหอยสองฝาชนิดมีพิษและไม่มีพิษต่อการสร้างเทโทรโดทอกซิน และพิษอัมพาตจากหอยโดยแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2536
13 การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของฮอร์โมน เอชซีจี จากปัสสาวะหญิงมีครรภ์ และการเตรียมแอนติบอดีต่อ เอชซีจี ในกระต่าย
ปี พ.ศ. 2534
14 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV
15 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ดสำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับของแอ๊คกลูตินินในเป็ด หลังฉีดด้วยวัคซีนอหิวาต์เป็ดที่ผสมด้วยแอ๊คจูแวนท์ (การศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนที่ผสมด้วยแอ๊ดจูแวนท์)
ปี พ.ศ. 2532
16 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ด สำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับแอนติบอดีย์ของวัคซีนกาฬโรคเป็ดชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในเป็ด
ปี พ.ศ. 2513
17 การศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ไลเปสในรำข้าว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ด สำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับแอนติบอดีย์ของวัคซีนกาฬโรคเป็ดชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในเป็ด
19 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ดสำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับของแอ๊คกลูตินินในเป็ด หลังฉีดด้วยวัคซีนอหิวาต์เป็ดที่ผสมด้วยแอ๊คจูแวนท์ (การศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนที่ผสมด้วยแอ๊ดจูแวนท์)