ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวมและกระจายวัตถุดิบในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยการกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่
2 การวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราภายใต้การใช้งานในประเทศ
ปี พ.ศ. 2561
3 การศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มในการจัดการปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2560
4 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2559
5 การวิเคราะห์โครงการบริการรถขนส่งมวลชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
6 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในส่วนต้นน้ำของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2553
7 การประยุกต์แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพารา
8 การศึกษารอบเวลาการผลิต (cycle time) ที่เหมาะสมในการผลิต ฮาร์ดดิสก์รุ่น XXXX โดยกรรมวิธีการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาศักยภาพของตลาดหัวอิฐต่อการเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรภาคใต้
10 การศึกษารอบเวลาการผลิต (cycle time) ที่เหมาะสมในการผลิต ฮาร์ดดิสก์รุ่น XXXX โดยกรรมวิธีการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2551
11 การสร้างตัวแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในเขตพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาการหมุนเวียนของสินค้าภายในจังหวัดสงขลา
13 การศึกษาศักยภาพของตลาดหัวอิฐต่อการเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรภาคใต้
14 การศึกษาการหมุนเวียนของสินค้าภายในจังหวัดสงขลา
15 การสร้างตัวแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2549
16 การสร้างตัวแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในเขตพื้นที่ภาคใต้