ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิกร มังกรทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ZnO nanostructures as semiconducting photoelectrodes in dye -sensitized solar cells
ปี พ.ศ. 2548
2 การศึกษาสมบัติเชิงไฟฟ้าและเชิงแสงของฟิล์มของสารประกอบ MgxZn1-xO ที่เตรียมโดยวิธี planar magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2547
3 การสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (ปีที่ 2)
4 กระบวนการพลาสมาเพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติของสิ่งทอ (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2546
5 การสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2545
6 กระบวนการพลาสมาเพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติของสิ่งทอ (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2544
7 การปลูกผลึกเชิงเดี่ยว และพฤติกรรมการนำยวดยิ่งในสถานะวอร์เทกซ์ของ LSCO
8 สภาพต้านทานแอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยวในระบบ La2-xSrxCuO4 (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2543
9 สภาพต้านทานแอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยวในระบบ La2-x Srx CuO4
ปี พ.ศ. 2542
10 เทคนิคการวัดความหนาแน่นกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่งโดยใช้กระแสแบบพัลล์ (ระยะที่ 2)
11 ปรากฏการณ์ฮอลล์เหนืออุณหภูมิวิกฤต (Tc) ในสารตัวนำยวดยิ่งออกไซด์ YBaCu3-xFexO7- (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2541
12 เทคนิคการวัดความหนาแน่นกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่ง โดยใช้กระแสแบบพัลส์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2540
13 การเพิ่มความหนาแน่นกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่ง YBCO โดยการเติม Ag (เฟส 2)
14 การฟาบริเคทสารตัวนำยวดยิ่ง YBCO ความหนาแน่นกระแสวิกฤตสูง
ปี พ.ศ. 2539
15 สมบัติทางไฟฟ้าและโครงสร้างของสารตัวนำยวดยิ่ง YBa2 (Cu1xFex)3O7y