ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิกร ดุสิตสิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เขมิกา ยามะรัต 16
2 เอื้อมพร คชการ 8
3 รัตนา สินธุภัค 8
4 จงกล ตั้งอุสาหะ 7
5 ไม่มีข้อมูล 6
6 ไพลิน ศรีสุขโข 6
7 วีระ นิยมวัน 5
8 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 4
9 ยุพา อ่อนท้วม 3
10 สุมนา ชมพูทวีป 3
11 สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ 3
12 อรัญญา กิตติกัลยาวงศ์ 2
13 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 2
14 ปิยลัมพร หะวานนท์ 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
16 ฉวีวรรณ อิ่มพันธุ์ 2
17 อุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์ 2
18 ธนสร ตันศฤงฆาร 2
19 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
20 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 2
21 ศรีริน สินธุภัค 2
22 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 บรรลุ ศิริพานิช 1
25 วรวุฒิ เลิศเชาวนะ 1
26 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 1
27 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
28 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 1
29 สุริยน ไชยชนะ 1
30 อภิชาติ กงกะนันท์ 1
31 วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ์ 1
32 อรอุมา ซองรัมย์ 1
33 นรมนต์ มหาศิริมงคล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 6
5 2546 2
6 2545 2
7 2544 3
8 2543 3
9 2542 3
10 2541 2
11 2540 1
12 2538 1
13 2533 1
14 2532 1
15 2531 2
16 2530 1
17 2518 1
18 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นไทย ระยะที่ 3
2 การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2549
3 การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2548
4 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่
ปี พ.ศ. 2547
5 การสำรวจความรู้และเจตคติของชายไทยที่มีต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6 การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
7 สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย
8 สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
9 การส่งเสริมบทบาทชาย เพื่อรับผิดชอบด้านอนามัยการเจริญพันธู์ โดยใช้โปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
10 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
ปี พ.ศ. 2546
11 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
12 ผลของการสอนเพศศาสตรศึกษาต่อความรู้ พฤติกรรม และเจตคติด้านเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2545
13 โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ (Programme for The Promotion of Sexual Health)
14 โครงการส่งเสริมบทบาทชาย เพื่อรับผิดชอบด้านอนามัยการเจริญพันธ์ โดยใช้โปรแกรมให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
ปี พ.ศ. 2544
15 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
16 การส่งเสริมบทบาทชายเพื่อรับผิดชอบด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยใช้โปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
17 การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
ปี พ.ศ. 2543
18 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
19 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
20 การให้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
ปี พ.ศ. 2542
21 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
22 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
23 โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ
ปี พ.ศ. 2541
24 สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย
25 สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2540
26 การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
27 การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา
ปี พ.ศ. 2533
28 การปรับปรุงวิธีตรวจภาวะพร่องจี 6 พีดี : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
29 ภูมิต้านทานต่อเชื้อมาลาเรียในผู้บริจาคโลหิตในเขตที่มีการระบาดสูง : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
30 การถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ : รายงานการวิจัย
31 สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
32 โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ
ปี พ.ศ. 2518
33 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
ปี พ.ศ. 2512
34 ระดับของเอสตริออลในปัสสาวะของสตรีที่มีครรภ์ในกรณีปกติและไม่ปกติ และประโยชน์ในทางการแพทย์
35 ระดับของเอสตริออลในปัสสาวะของสตรีที่มีครรภ์ในกรณีปกติและไม่ปกติ และประโยชน์ในทางการแพทย์