ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นารีรัตน์ มูลใจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาการใช้รังสีอินฟาเรดเพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
2 การผลิตไบโอเอทานอลแบบต่อเนื่องจากรำข้าวและปลายข้าว
ปี พ.ศ. 2551
3 การผลิตไบโอเอทานอลจากกากมะพร้าว
4 การผลิตเอทานอลจากวัสดุหมักประเภทลิกโนเซลลูโลสที่เป็นผลพลอยได้จาการเพาะปลูกข้าวด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
5 การผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
6 กระบวนการหมักบียร์จากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น
7 กระบวนการหมักเบียร์จากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2541
8 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
9 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ