ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นารีรัตน์ จิตรมนตรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ 6
2 สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา 6
3 ผ่องศรี ศรีมรกต 5
4 วรรณี สัตยวิวัฒน์ 4
5 จริยาวัตร คมพยัคฆ์ 4
6 จารุวรรณ ต.สกุล 4
7 สุธีรา ฮุ่นตระกูล 4
8 พรทิพย์ อาปณกะพันธ์ 4
9 ปราณี ทู้ไพเราะ 4
10 สุนีย์ อินทนาศักดิ์ 3
11 จันทนา รณฤทธิวิชัย 3
12 วิไลวรรณ ทองเจริญ 3
13 รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ 3
14 เพ็ญแข พินิจ 2
15 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 2
16 วัชราพร เชยสุวรรณ 2
17 พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ 2
18 วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ 2
19 วีนัส ลีฬหกุล 2
20 บุญรัตน์ กิตติโชติพาณิชย์ 2
21 เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์ 2
22 วิชชุดา เจริญกิจการ 1
23 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล 1
24 นฎา งามเหมาะ 1
25 จิราวรรณ เผื่อแผ่ 1
26 อาภา ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ 1
27 สาวิตรี ทยานศิลป์ 1
28 สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี 1
29 ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ 1
30 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 1
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
32 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2553 3
3 2552 5
4 2551 2
5 2540 2
6 2537 1
7 2535 2
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่ อาศัยอยู่ในชุมชน
2 Action Research Development of a Fall Prevention Program for Thai Community-dwelling Older Persons
3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
4 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
5 กระบวนการและปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาสุขภภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประกอบด้วย 8 โครงการย่อย 1. รูปแบบการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยในชุมชน 2. รูปแบบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน 3. การพัฒนาศักยภาพในการด
8 แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ย่อย 1.รูปแบบการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทย ที่อาศัยในชุมชน 2.รูปแบบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน 3.การพัฒนาศักยภาพในการดูแล
9 การสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมในวิถีชีวิตประจำวัน ของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2552
10 ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร
11 การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
12 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนด้านการออกกำลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียดอย่างมีส่วนร่วมของประชาคม ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ
13 การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: ประยุกต์รูปแบบกรุงเทพ 7
14 รูปแบบการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความนั่งยืนของพฤติกรรมของประชาคมในคณะพยาบาลศาสตร์
16 รูปแบบการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2540
17 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2532-2535
18 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2537
ปี พ.ศ. 2537
19 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2537
ปี พ.ศ. 2535
20 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2532-2535
21 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนด้านการออกกำลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียดอย่างมีส่วนร่วมของประชาคม ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ
23 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 การสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมในวิถีชีวิตประจำวัน ของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล