ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นายวัชรพงษ์ วาระรัมยื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลจากการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
2 คุณสมบัติบาประการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ำผิวดินของแม่น้ำโขและแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงแม่น้ำโขงงช่วงที่ไหลผ่านประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2553
4 การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมเอทิลีนไกลคอลโดยใช้ถ่านกัมมันต์ร่วมกับดินในระบบน้ำขังในหน่วยทดลองขนาดเล็ก
5 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง