ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลจากการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2555
2 คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในน้ำผิวดินและตะกอนดินบริเวณอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2553
4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองชลประทานเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภคบริโภคบริเวณเขื่อนเพชรบุรีถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง