ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาถธิดา วีระปรียากูร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- นาถธิดา วีระปรียางกูร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 14
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 13
3 นงนุช เศรษฐเสถียร 8
4 ชาตรี เศรษฐเสถียร 8
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
6 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 6
7 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 5
8 ศศิภาวรรณ มาชะนา 4
9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
10 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 4
11 ฉวี เย็นใจ 4
12 สมเดช กนกเมธากุล 4
13 สุพร นุชดำรงค์ 4
14 จตุพร วิชิตสระน้อย 3
15 เทวัญ สุวานิช 3
16 ธีระ ฤทธิรอด 3
17 สนั่น จอกลอย 2
18 วิวัฒน์ ศรีวิชา 2
19 วรพล เองวานิช 2
20 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 2
21 ภัทรพงษ์ มกรเวส 2
22 ขวัญใจ กนกเมธากุล 2
23 จินดา หวังบุญสกุล 2
24 จอมใจ พีรพัฒนา 2
25 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 2
26 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
27 ธีรศักดิ์ สมดี 2
28 กนกวรรณ จารุกำจร 2
29 วิรัช เรืองศรีตระกูล 2
30 สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2
31 ชาญชัย จารุภาชน์ 2
32 อรุณศรี ปรีเปรม 2
33 มานิตา หาญพาณิชเจริญ 2
34 ยุพาพร เนตรสูงเนิน 2
35 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 2
36 Vichiar Kerdsuk 1
37 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 1
38 สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 1
39 สุปรีดา อดุลยานนท์ 1
40 ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม 1
41 สุภาณี พิมพ์สมาน 1
42 วีนพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
43 พัชราภรณ์ อนวัชมงคล 1
44 ไอซากะ, มาซาฮิโกะ 1
45 สง่า ไฝเจริญมงคล 1
46 Khon Kaen University 1
47 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
48 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
49 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
50 นรินทร์ จันทร์ศรี 1
51 ปัตพงษ์ เกษตรสมบูรณ์ 1
52 วิเชียร เกิดสุข 1
53 Natteeda Verapheyakun 1
54 นุศราพร เกษมสมบูรณ์ 1
55 นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 7
3 2557 9
4 2556 8
5 2555 7
6 2554 17
7 2553 20
8 2552 20
9 2551 10
10 2550 11
11 2549 2
12 2548 5
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 1
16 2540 2
17 2538 2
18 1086 1
19 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและ เอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส
2 การประยุกต์ใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปีในการศึกษาผลของสารกลุ่มไอโซไวยาเนตต่อเซลล์มะเร็งตับ
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยางเหนียวจากการดีกัมของน้ำยางจากต้นยางนา
4 การศึกษาผลของสารสกัดรสสุคนธ์แบบเจาะจงเป้าหมายต่อดีเอ็นเอ ในหลอดทดลอง
5 การศึกษาผลของสารสกัดรสสุคนธ์แบบเจาะจงเป้าหมายต่อดีเอ็นเอ ในหลอดทดลอง
6 การศึกษาการต้านการก่อมะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์ของผักขี้หูด
7 การจำแนกกลุ่มสารสำคัญในสารสกัดข่าโคม
8 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบประโยชน์ทางสุขภาพของยางนา
9 การศึกษาหาสารสำคัญในผักขี้หูด-ปีที่2
ปี พ.ศ. 2557
10 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สริตา สังข์ทอง)
11 การศึกษาหาสารสำคัญในผักขี้หูด-ปีที่2
12 การศึกษากลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิสของสนสามใบ สมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
13 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบประโยชน์ทางสุขภาพของยางนา
14 การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา
15 การศึกษาหาสารสาคัญในผักขี้หูด
16 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส ปีที่ 2
17 การศึกษาหาสารสาคัญในผักขี้หูด
18 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
19 การศึกษาหาสารสาคัญในผักขี้หูด
20 การศึกษาศักยภาพและกลไกออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากกากงา
21 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส ปีที่ 2
22 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
24 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส
25 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
ปี พ.ศ. 2555
27 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด
28 การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่นมะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา
29 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
31 การศึกษาหาสารสาคัญในผักขี้หูด
32 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส ปีที่ 2
33 การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากงา
ปี พ.ศ. 2554
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
35 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส
36 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด II
37 การศึกษาศักยภาพและกลไกออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากกากงา II
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา II
39 การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากงา
40 การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสารสำคัญจากงา
41 การศึกษามาตรฐานและการเตรียมวัตถุดิบงา
42 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
43 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
45 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
46 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
47 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
48 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
50 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
51 การศึกษาศักยภาพและกลไกออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากกากงา
52 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
53 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
54 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด
55 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2) : ภายใต้โครงการชุด ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปรกติ
56 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
57 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง (ในปีที่ 2)
58 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
59 การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ
60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
61 ผลของการบริโภคแก่นตะวันต่อระดับของสารต่างๆ ในเลือดของอาสาสมัคร
62 การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวันในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ
63 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 การพัฒนาและศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากตำรับแกงอีสาน
65 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
67 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
69 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็ง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็ง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
71 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น
73 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง (ในปีที่ 2)
74 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
75 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
76 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อการต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
77 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
78 ผลของการบริโภคแก่นตะวันต่อระดับของสารต่างๆในเลือดของอาสาสมัคร
79 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวอทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง :มะเร็ง
80 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
81 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวอทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง :มะเร็ง
82 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือกและหัวใจ
83 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
84 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวอทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง :มะเร็ง
85 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือกและหัวใจ
86 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
87 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2)
88 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง (ในปีที่ 2)
89 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
90 การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน [Jerusalem artichoke] ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
91 การสังเคราะห์สารสกัดจากเชื้อราเพื่อเป็น Bioreductive agent
92 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
93 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง II
94 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
95 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
96 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
97 การวิจัยและพัฒนาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ
98 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
99 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
100 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2550
101 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือกและหัวใจ
102 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
103 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2) : ภายใต้โครงการชุด ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปรกติ
104 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
105 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
106 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
107 การพัฒนาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ
108 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
109 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่โคกภูตากาต่อการป้องกันโรงเรื้อรัง : มะเร็ง
110 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่โคกภูตากาต่อการป้องกันโรงเรื้อรัง : มะเร็ง
111 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ปี พ.ศ. 2549
112 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
113 การสังเคราะห์สารสกัดจากเชื้อราเพื่อเป็น Bioreductive Agent
ปี พ.ศ. 2548
114 การสังเคราะห์สารสกัดจากเชื้อราเพื่อเป็น Bioreductive Agent
115 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่โคกภูตากาต่อการป้องกันโรงเรื้อรัง : มะเร็ง
116 การสังเคราะห์สารสกัดจากเชื้อราเพื่อเป็น Bioreductive Agent
117 การสังเคราะห์สารสกัดจากเชื้อราเพื่อเป็น Bioreductive agent
118 การสังเคราะห์สารสกัดจากเชื้อรา เพื่อเป็น Bioreductive agent
ปี พ.ศ. 2547
119 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย
ปี พ.ศ. 2546
120 Health impact assessment from organic and iorganic farming in the Northeast Thailand : Scoping and methodology
ปี พ.ศ. 2545
121 การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นโพคาน
ปี พ.ศ. 2540
122 การเปรียบเทียบคุณภาพสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐาน GMP และโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน GMP
123 ความคงตัวของสารละลาย sodium hypochlorite และผลต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
ปี พ.ศ. 2538
124 การเปรียบเทียบคุณภาพสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐาน GMP และโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน GMP
125 ความคงตัวของสารละลาย sodium hypochlorite และผลต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
126 ผลิตภัณฑ์ขัดผิวข้าวหอมมะลิ
127 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
128 การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ
129 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันเมล็ดมะแตกกับการลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
130 การพัฒนาสูตรตำรับขัดผิวผสมกากงาดำ
131 การหาปริมาณสารสำคัญในแก่นตะวันสายพันธุ์#2
132 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์การผสมกันเพื่อเพิ่มความไวหรือเสริมกันของยาต้านมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชในเซลล์ไลน์มะเร็ง
133 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
134 การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ