ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาถธิดา วีระปรียากูร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- นาถธิดา วีระปรียางกูร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 14
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 13
3 นงนุช เศรษฐเสถียร 8
4 ชาตรี เศรษฐเสถียร 8
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
6 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 6
7 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 5
8 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
9 สมเดช กนกเมธากุล 4
10 ศศิภาวรรณ มาชะนา 4
11 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 4
12 สุพร นุชดำรงค์ 4
13 ฉวี เย็นใจ 4
14 ธีระ ฤทธิรอด 3
15 จตุพร วิชิตสระน้อย 3
16 เทวัญ สุวานิช 3
17 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
18 วรพล เองวานิช 2
19 ธีรศักดิ์ สมดี 2
20 วิวัฒน์ ศรีวิชา 2
21 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 2
22 ยุพาพร เนตรสูงเนิน 2
23 จอมใจ พีรพัฒนา 2
24 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 2
25 สนั่น จอกลอย 2
26 ขวัญใจ กนกเมธากุล 2
27 มานิตา หาญพาณิชเจริญ 2
28 จินดา หวังบุญสกุล 2
29 ภัทรพงษ์ มกรเวส 2
30 กนกวรรณ จารุกำจร 2
31 วิรัช เรืองศรีตระกูล 2
32 ชาญชัย จารุภาชน์ 2
33 อรุณศรี ปรีเปรม 2
34 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 2
35 สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2
36 Vichiar Kerdsuk 1
37 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 1
38 สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 1
39 สุปรีดา อดุลยานนท์ 1
40 ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม 1
41 สุภาณี พิมพ์สมาน 1
42 วีนพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
43 พัชราภรณ์ อนวัชมงคล 1
44 ไอซากะ, มาซาฮิโกะ 1
45 สง่า ไฝเจริญมงคล 1
46 Khon Kaen University 1
47 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
48 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
49 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
50 นรินทร์ จันทร์ศรี 1
51 ปัตพงษ์ เกษตรสมบูรณ์ 1
52 วิเชียร เกิดสุข 1
53 Natteeda Verapheyakun 1
54 นุศราพร เกษมสมบูรณ์ 1
55 นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 7
3 2557 9
4 2556 7
5 2555 6
6 2554 12
7 2553 11
8 2552 13
9 2551 8
10 2550 6
11 2549 1
12 2548 4
13 2545 1
14 543 135
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและ เอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส
2 การประยุกต์ใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปีในการศึกษาผลของสารกลุ่มไอโซไวยาเนตต่อเซลล์มะเร็งตับ
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยางเหนียวจากการดีกัมของน้ำยางจากต้นยางนา
4 การศึกษาผลของสารสกัดรสสุคนธ์แบบเจาะจงเป้าหมายต่อดีเอ็นเอ ในหลอดทดลอง
5 การศึกษาผลของสารสกัดรสสุคนธ์แบบเจาะจงเป้าหมายต่อดีเอ็นเอ ในหลอดทดลอง
6 การศึกษาการต้านการก่อมะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์ของผักขี้หูด
7 การจำแนกกลุ่มสารสำคัญในสารสกัดข่าโคม
8 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบประโยชน์ทางสุขภาพของยางนา
9 การศึกษาหาสารสำคัญในผักขี้หูด-ปีที่2
ปี พ.ศ. 2557
10 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สริตา สังข์ทอง)
11 การศึกษาหาสารสำคัญในผักขี้หูด-ปีที่2
12 การศึกษากลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิสของสนสามใบ สมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
13 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบประโยชน์ทางสุขภาพของยางนา
14 การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น มะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา
15 การศึกษาหาสารสาคัญในผักขี้หูด
16 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส ปีที่ 2
17 การศึกษาหาสารสาคัญในผักขี้หูด
18 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
19 การศึกษาหาสารสาคัญในผักขี้หูด
20 การศึกษาศักยภาพและกลไกออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากกากงา
21 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส ปีที่ 2
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
23 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส
24 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
ปี พ.ศ. 2555
26 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด
27 การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่นมะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา
28 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
30 การศึกษาหาสารสาคัญในผักขี้หูด
31 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
32 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส
33 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด II
34 การศึกษาศักยภาพและกลไกออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากกากงา II
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา II
36 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
38 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
39 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
40 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
41 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
43 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
44 การศึกษาศักยภาพและกลไกออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากกากงา
45 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
46 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา
47 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด
48 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 การพัฒนาและศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากตำรับแกงอีสาน
50 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
52 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
54 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็ง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
55 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวอทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง :มะเร็ง
57 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
58 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวอทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง :มะเร็ง
59 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือกและหัวใจ
60 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
61 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวอทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง :มะเร็ง
62 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือกและหัวใจ
63 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
64 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2)
65 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง (ในปีที่ 2)
66 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
67 การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน [Jerusalem artichoke] ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
68 การสังเคราะห์สารสกัดจากเชื้อราเพื่อเป็น Bioreductive agent
69 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
70 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง II
71 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
72 การวิจัยและพัฒนาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ
73 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
74 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
75 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2550
76 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือกและหัวใจ
77 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง
78 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
79 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่โคกภูตากาต่อการป้องกันโรงเรื้อรัง : มะเร็ง
80 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่โคกภูตากาต่อการป้องกันโรงเรื้อรัง : มะเร็ง
81 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ปี พ.ศ. 2549
82 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ปี พ.ศ. 2548
83 การสังเคราะห์สารสกัดจากเชื้อราเพื่อเป็น Bioreductive Agent
84 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่โคกภูตากาต่อการป้องกันโรงเรื้อรัง : มะเร็ง
85 การสังเคราะห์สารสกัดจากเชื้อราเพื่อเป็น Bioreductive agent
86 การสังเคราะห์สารสกัดจากเชื้อรา เพื่อเป็น Bioreductive agent
ปี พ.ศ. 2545
87 การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นโพคาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
88 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
89 การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ
90 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันเมล็ดมะแตกกับการลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
91 การพัฒนาสูตรตำรับขัดผิวผสมกากงาดำ
92 การหาปริมาณสารสำคัญในแก่นตะวันสายพันธุ์#2
93 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์การผสมกันเพื่อเพิ่มความไวหรือเสริมกันของยาต้านมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชในเซลล์ไลน์มะเร็ง