ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาตยา มนตรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสร้างลูกผสมตัวเอง และลูกผสมข้ามกล้วยไม้เอื้องโมกพรุชั่วที่หนึ่ง: การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสีดอกด้วยเทคนิค Amplified Fragment Length Polymorphism(AFLP) และการผสมติดระหว่างการผสมตัวเองและการผสมข้ามต้นของต้นที่มีสีดอกแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2557
2 การใช้แคลเซียมต่อการลดการเกิดไส้สีน้ำตาลในสับปะรด
ปี พ.ศ. 2553
3 การผลิตต้นพันธุ์หนอนตายหยาก [Stemona curtisii Hook.f.] เชิงการค้าโดยการชักนำให้เกิดต้นผ่านขบวนการเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ
4 การผลิตต้นพันธุ์หนอนตายหยากเชิงการค้าในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบลมชั่วคราวอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในกล้วยหอมทอง
ปี พ.ศ. 2551
6 การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปลูกพืชไม่ใช้ดินในการผลิตต้นกล้ากล้วยไม้เพชรหึง เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชิงการค้า
7 การชักนำแคลลัสในหนอนตายหยากเพื่อการผลิตสารอัลคาลอยด์
8 การผลิตพรรณไม้น้ำ : ต้นไส้ปลาไหลแดง เชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2541
9 การขยายพันธุ์มะขามป้อมในสภาพปลอดเชื้อ