ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาตยา มนตรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสร้างลูกผสมตัวเอง และลูกผสมข้ามกล้วยไม้เอื้องโมกพรุชั่วที่หนึ่ง: การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสีดอกด้วยเทคนิค Amplified Fragment Length Polymorphism(AFLP) และการผสมติดระหว่างการผสมตัวเองและการผสมข้ามต้นของต้นที่มีสีดอกแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2557
2 การใช้แคลเซียมต่อการลดการเกิดไส้สีน้ำตาลในสับปะรด
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการต้นแบบการจัดการการผลิตมะละกอแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
4 โครงการ ต้นแบบการจัดการการผลิตมละกอแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2554
5 การขยายพันธุ์ และการผลิตผักเหลียงในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2553
6 การผลิตต้นพันธุ์หนอนตายหยากเชิงการค้าในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ แบบจมชั่วคราวอย่างง่าย
7 การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยหอมทองในสภาพปลอดเชื้อ
8 การชักนำแคลลัสในหนอนตายหยาก เพื่อการผลิตสารอัลคาลอยด์
9 การผลิตพรรณไม้น้ำ : ต้นไส้ปลาไหลแดง เชิงการค้า
10 การผลิตต้นพันธุ์หนอนตายหยาก [Stemona curtisii Hook.f.] เชิงการค้าโดยการชักนำให้เกิดต้นผ่านขบวนการเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ
11 การผลิตต้นพันธุ์หนอนตายหยากเชิงการค้าในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบลมชั่วคราวอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2552
12 การผลิตต้นพันธุ์หนอนตายหยากเชิงการค้าในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ แบบจมชั่วคราวอย่างง่าย
13 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในกล้วยหอมทอง
14 การผลิตต้นพันธุ์หนอนตายหยาก (Stemona curtisii Hook.f.) เชิงการค้า โดยการชักนำผ่านขบวนการเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ
15 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในกล้วยหอมทอง
ปี พ.ศ. 2551
16 การชักนำแคลลัสในหนอนตายหยาก เพื่อการผลิตสารอัลคาลอยด์
17 การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการปลูกพืชไม่ใช้ดินในการผลิตต้นกล้ากล้วยไม้เพชรหึงเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชิงการค้า
18 การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปลูกพืชไม่ใช้ดินในการผลิตต้นกล้ากล้วยไม้เพชรหึง เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชิงการค้า
19 การชักนำแคลลัสในหนอนตายหยากเพื่อการผลิตสารอัลคาลอยด์
20 การผลิตพรรณไม้น้ำ : ต้นไส้ปลาไหลแดง เชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2550
21 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในกล้วยหอมทอง
22 การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยหอมทองในสภาพปลอดเชื้อ
23 การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอ เพื่อการส่งออก
24 ศึกษาการขยายพันธุ์และการผลิตเปราะป่าในเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2549
25 ศึกษาการขยายพันธุ์และการผลิตเปราะป่าในเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2548
26 การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอ เพื่อการส่งออก
27 การขยายพันธุ์ และการผลิตผักเหลียงในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
28 การผลิตผักเหลียงเชิงเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้า
29 การผลิตดองดึงเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2546
30 การผลิตดองดึงเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2545
31 การผลิตผักเหลียงเชิงเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2541
32 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะขามป้อม
33 การขยายพันธุ์มะขามป้อมในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2540
34 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะขาป้อม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 การผลิตพรรณไม้น้ำ : ต้นไส้ปลาไหลแดง เชิงการค้า